Hege Hansson

Visedekan for barnehagelærerutdanningen

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (B2-20)
Visedekan for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Ansvarsområder

Strategi og overordnet ledelse;
- ansvar for ledelse og strategisk utvikling av barnehagelærerutdanningen ved HSN
- realisere barnehagelærerutdanningens overordnede mål
- ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling; regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Ledelse og utvikling av fakultetet;
- utvikle, stimulere og kvalitetssikre fagmiljøene slik at barnehagelærerutdanningens faglige mål blir realisert
- skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for barnehagelærerutdanningen

Samarbeid internt og eksternt;
- aktiv i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen, samt relevante nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører
- delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer

 

CV

Høgskolelektor i drama/teater og lang undervisningspraksis hovedsaklig innen barnehagelærerutdanningen
Studieleder for barnehagelærerutdanningen
Teamleder, fagleder, seksjonsleder i ulike organisasjonsmodeller
Prosjektleder for en rekke konferanser for barnehagefeltet i regi av Høgskolen i Vestføld
Forskningsprosjekt: Rommet som intensjonal tekst
Forskningsprosjekt: Barnehagens rom - materialitet, læring og meningsskaping; Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill

Publikasjoner

Hansson, Hege (2016): En barnehage til begjær. Å gi form til barnehagens innhold. Bergen, Fagbokforlaget

Hansson, H. (2012): Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill. I: Krogstad, A. et al (red): Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen, Fagbokforlaget (s. 149 - 169).