Norunn Askeland

Norunn Askeland

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-20)
- Ph. D. in linguistics, University of Oslo, 2008, Title of PhD- thesis: Textbooks and the Understanding of Communication. Metaphors and metaphor markers in textbooks in the subject of Norwegian for Lower Secondary School 1997-99 - MA in Nordic Languages and literature, University of Oslo, 1984, thesis about text linguistics and rhetorics in textbooks - Teacher education, English and Literature studies - Editor Aschehoug Publishing House, Oslo and before that teacher in lower and upper secondary school

Ansvarsområder

 • Discourse-oriented metaphor theory and analysis
 • Nonfiction writing and academic writing
 • New Norwegian didactics
 • Language and identity
 • Textbooks in a post-colonial perspective

Kompetanse

As shown in CV

CV

Curriculum Vitae per 025.05.2017

 

Norunn Askeland: email:  norunn.askeland@usn.no, tel 004797198351/004731009196

Title & Academic degree: Professor, Ph.D.

Affiliation: University of South Eastern Norway

Education:

·         1971: Teacher, Oslo University College, Faculty of Education

·         1976: Bac. Education, Nordic language and literature, University of Oslo, Faculty of  Humanities

·         1984: MA, Nordic language and literature, University of Oslo, Faculty of Humanities

·         2008: Ph.d., Linguistics and Scandinavian Studies,  University of Oslo, Faculty of Humanities

·         Title of PhD- thesis: Textbooks and the Understanding of Communication. Metaphors and metaphor markers in textbooks in the subject of Norwegian for Lower Secondary School 1997-99

Scientific positions:

·         2010-: Professor at Vestfold University College, Faculty of Education and the Humanities. (University of  South- Eastern Norway)

·         2008-2010: Associate Professor at Vestfold University College, Faculty of Education and the Humanities

·         2001: Fulbright Visiting Researcher, University of Berkeley, Dept of Linguistics

·         1996-2008: Assistant Professor at Vestfold University College, Faculty of Education and the Humanities

Key words

·         metaphors and education,  metaphors and ideology,  textbooks analysis in a postcolonial perspective, writing literary nonfiction, New Norwegian didactics

Member of research groups in the following projects, funded by The Norwegian Research Council and The Norwegian Directorate for Education and Training

·         Learning resources and writing in educational textual cultures (2010-13) (project leader)

·         History of textbooks (2010-2014)

·         Children’s Learning about Language and through Language (2008-10)

·         Reading of Subject-Oriented Texts as Basic Skill in School Subjects (2006-09)

·         Evaluation of multicultural perspectives in textbooks (2004)

Other scientific functions

2014: Honorary External Consultant on our MA in the English programme at the Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

2010-: Referee for the international journals Linguistics Applied, Eecera Journal,  and for Norwegian publishers

2010- : Supervisor for  ph.d.-students in the field of pragmatic metaphor analysis, textbooks, non fiction and orientalism

2011- :  Elected assistant chair of the board  for scholarships in the Norwegian Non Fiction Writers’ and Translators’ Association

2009 – 2012:  Chair of committee for the development of Center for research on pedagogical texts at Vestfold University College

2011-2012: Member of committee for establishing a Ph.D-program within the area of text research at Vestfold University College.

2002-2004:  Member of the expert panel in The Norwegian Language Council..

 

Publikasjoner

Publications (selective)

 •  Askeland, Norunn & Agdestein-Wagner, Magdalena. 2019. Metaforer i tekster - teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget (forthcoming)
 • Askeland, Norunn. 2019. Kreativ vitskapsprosa - eit relevant kriterium i fagfellevurdering?  Jørgensen, I.B. & Askeland, N. (red.)  Kreativ akademisk skriving. Oslo: Universitetsforlaget
 •  Askeland, Norunn. 2019. Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom. I Breivega, K. & Rangnes, T.E. (red.). Demokratisk danning i skolen. Empiriske studier. Oslo: Universitetsforlaget
 • Askeland, Norunn. "Eg veit i himmerik ei borg" og Eg ser". Metaforar i salmar brukte i gravferder. I: Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202609597. s. 35-50
 •  Johannessen, Aud; Askeland, Norunn. Metaforer om sykdom og død: en litteraturoversikt. I: Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202609597. s. 153-169


 

 • Johannessen, Aud; Askeland, Norunn; Jørgensen, Iben Brinch; Ulvestad, Jorun Margrethe. 2018. Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202609597) 229 s.

   

 • Askeland, N. (2017). Text types and “othering” in Norwegian textbooks of geography and history 1860-2006. In S. Schutze & E.Matthes (eds.): Heterogeneity and Educational Media. Conference volume from the the Oslo conference about heterogeneity and educationa media, November 1, 2017.  
 •  
 • Askeland, N. (2017). Gartnar, los og døropnar i ei komplisert verd: metaforar om ideallæraren. I K. Kverndokken, N. Askeland & H.H. Siljan (red.): Kvalitet og kreativitet i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Kverndokken, K, Askeland, N. & Siljan H.H. (2017) (red.): Kvalitet og kreativitet i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget (Dette er ein antologi med bidrag frå mange på HIU).
 • Skjelbred, D., Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. (2017). Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen – folkeskolen- grunnskolen 1739-2013. Oslo: Universitetsforlaget
 • Askeland, N. & Mortensen-Buan, A.B. (2017). «Skolen er på god vei.» Om metakognisjon og lesestrategier i et leseprosjekt i ungdomsskolen. I May Britt Postholm mfl.(red) Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Askeland, N. (2016). Kan positiv diskursanalyse bidra til nye måtar å framstille "den globale andre" på?. I N. Askeland & B. Aamotsbakken (red.). Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Kristiansand:  Portal Akademisk forlag 2016
 • Askeland, N. & Aamotsbakken, B. (red.) (2016): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Kristiansand:  Portal Akademisk forlag 2016 (Dette er ein antologi med bidrag frå mange på ISL.
 • Askeland, N. (2015).  Omtalen av Alta-Kautokeino-konflikten i norske, svenske og samiske lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(3/4) s. 268-281  
 • Askeland, N. (2015). Assimilering og tospråklighet: Om tospråklige lærebøker for samebarn 1950-1970. I  S. Laugerud, M.E. Moskvil og E. Maagerø (red.): Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal akademisk forlag
 • Wittek, A. L., Askeland, N. & Aamotsbakken, B. (2015). Learning from and about writing: A case study of the learning trajectories of student teachers. Learning, Culture and Social Interaction 2015; Volum 6. (16-28)
 • Askeland, N. (2015). Metaforer i fagtekster og lærebøker. Retoriske og pedagogiske utfordringer [Metaphors in non-fiction and textbooks. Rhetorical and pedagogical challenges]. I: E.Maagerø & E. S. Tønnessen (eds): Å lese i alle fag. 2. utg. [Reading in every subject, 2. ed.]. Oslo: Universitetsforlaget
 • Askeland, N. & Aamotsbakken, B. (2014). Hva slags bilde av samer gir læremidlene? Et komparativt blikk. I: Mångfaldens möjligheter: litteratur- och språkdidaktik i Norden. Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning   
 • Askeland, N. & Maagerø, E. (2014). Om å utfordre vanen : samtaler om litterær sakprosa. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Askeland, N. (2014). Nynorskbrukar "innerst i sjelen"? Nynorskelevar om identitet og bokmål som sidemål. I K. Kverndokken (red.): 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget 
 • Laugerud, S. Askeland, N. & Aamotsbakken, B. (2014). Lesing, lekser og læring : tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen. Oslo: Universitetsforlaget 2014. 
 • Askeland, N. (2014). Nynorskbrukar "innerst i sjelen"? Nynorskelevar om identitet og bokmål som sidemål. [New Norwegian «at the bottom of your soul»?. New Norwegian students about identity and bokmål as a second language]. In K. Kverndokken (ed): 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping, p. 328-342. Bergen: Fagbokforlaget      

 •  Askeland, N. & Aamotsbakken, B. (2014). Hva slags bilde av samer gir læremidlene? Et komparativt blikk. [How are the Sami people represented in textbooks? A comparative study] In P. Andersson a.o.(eds): Mångfaldens möjligheter: litteratur- och språkdidaktik i Norden, p. 13-32. Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
 •  Askeland, N. (2014). Lesing, lekser og læring: tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen. [Reading, homework and learning: adapted education and inclusion in the multicultural classroom]. Oslo:  Universitetsforlaget  (with B.Aaamotsbakken and S. Laugerud).   

 

 • Askeland, N. & Aamotsbakken B. (2013). Syn for skriving. Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. [The importance of writing. Learning resources and writing in educational textual cultures]. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

   

 • Askeland, N. (2013): Metaforar om kropp i boka Newton. Sånn funker kroppen. [Body metaphors in the book Newton. That’s how the body works]. I N.Askeland, E. Maagerø & B. Aamotsbakken (eds.): Læreboka. Studier i ulike læreboktekster. ( p. 187-200). [The Textbook. Textbook studies.] Trondheim: Akademika Publishing.

   

 • Askeland, N. (2012): Racist discourse and the use of metaphor and irony as risk-taking in student’s essays and textbooks in senior high school in Norway. In: Kvam, S., Knudsen, K.P. & Langfeldt, P. (eds.): Narratives of Risk. Münster: Waxmann Verlag  

   

 • Askeland, N. & Maagerø, E.   (2010).Tasting words and letting them hang in the air. About subject-oriented language in kindergarten.  In European Early Childhood Education Research Journal, 18 (1), 75-91

   

 • Askeland, N. & B. Aamotsbakken. (2010). Understandings and misunderstandings of metaphors and images in science textbooks among minority students in Norwegian primary schools. In M.Horsley & J. McCall (eds.), IARTEM e-Journal 2010, 3 (2),  62-80

   

   

 • Askeland, N . (2010).  Metaforer i mange fag. [Metaphors in many subjects].  I D.Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet (s. 201-216).  Oslo: Novus forlag

 

 • Askeland, N. (2010). Metaforar, politisk retorikk og pedagogiske tekstar: [Metaphors, political rhetorics and pedagogical texts].  In  S. V. Knudsen & B. Aamotsbakken (ed.), Teoretiske tilganger til pedagogiske tekster (s. 88-106).  Kristiansand: Høyskoleforlaget

   

 • Askeland, N. & Falck-Ytter, C. (2009): Nynorsk på nytt. Ei idebok for studentar og lærarar. [New Norwegian Anew. An Idea Book on Reading and Writing New Norwegian for Students and Teachers. Bergen:  Fagbokforlaget..

   

 • Askeland, N. (2009). The dreamwork of language. Metaphors about religion in textbooks, in M. Horsley & J. McCall (eds.), Peace, Democratization and Reconciliation in Textbook and Educational Media (pp., 238-248). IARTEM and Vestfold University College

   

 • Askeland, N. (2007). Metaphors about Norway as a Multicultural Society in Textbooks of the Social Sciences – How are they presented to learners, and what do they mean? In  J. R.Rodríguez , M.Horsley & S. V.Knudsen (eds.):Local, National and Transnational identities in Textbooks and Educational Media. Scientific volume from the Tenth International Conference on Textbooks and Educational Media