Per G Norseng

Professor II

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø ()
Bistilling som professor i eldre historie ved USN - Hovedstilling som forskningskoordinator ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum/seniorkonservator ved avdeling Norsk Maritimt Museum

Ansvarsområder

Undervisning/veiledning ved USN

 • Eldre norsk, nordisk og europeisk historie
 • Maritim historie

Forskningsprosjekter:

The Last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernization and economic integration in the nineteenth and early twentieth centuries (FRIPRO-prosjekt NFR 2018-2022) - se https://marmuseum.no/den-siste-istid.

Fiskerettigheter i saltvann i det østafjelske Norge

Saltproduksjon og salthandel i Oslofjordområdet ca. 1200-1600

"Arbeideren er sin lønn verd". En komparativ analyse av pris- og lønnsreguleringen i norsk middelalderlovgivning

Angelsaksisk og kontinental påvirkning på den eldste norske by- og handelslovgivningen

Kongemakt, borgerskap og byfellesskap i de norske middelalderbyene

Den norske odels- og åsetesretten fra middelalderen til nyere tid i komparativt lys

Kompetanse

Forsknings- og kompetanseområder:

 • Rettshistorie, handelshistorie og by- og regionalhistorie i middelalderen
 • Østnorsk kystkultur / maritim kulturhistorie /sjøfartshistorie i eldre og nyere tid

CV

2014-d.d. Professor II i historie Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sørøst-Norge

2017-d.d. Seniorkonservator Norsk Maritimt Museum/forskningskoordinator Stiftelsen Norsk Folkemuseum

2013-2017. Seniorkonservator/forskningsleder Norsk Maritimt Museum

2011-2012 Instituttleder, Institutt for kultur- og humanistiske fag HiT

2010-2011 Museumsdirektør, Norsk Maritimt Museum

2007-2010 Sjefkonservator / forsker 1, Norsk Sjøfartsmuseum / Norsk Maritimt Museum

2003-2007 Førstekonservator / bestyrer, Berg - Kragerø Museum

2005-2006 Førsteamanuensis i eldre historie, Universitetet i Stavanger

1999-2002 Førstekonservator / prosjektleder / forfatter på prosjektet "Østfolds historie", Østfold fylkeskommune

1996-2000 Medlem av hovedkomiteen og arbeidsutvalget for Verdenskongressen for historikere i Oslo 2000

1995-1999 Førstekonservator (kystkulturkonservator for Akershus), Follo Museum

1996-1997 Førsteamanuensis i eldre historie, Høgskolen i Vestfold

1993-1996 Leder for Den norske historiske forening (HIFO)

1993-1995 Førstebibliotekar (fagreferent i historie og arkeologi), Universitetsbiblioteket i Oslo

1989-1993 Stipendiat NAVF / NFR, Historisk institutt Universitetet i Oslo

1991-1991 Amanuensis/førsteamanuensis i eldre historie, Universitetet i Trondheim/AVH

1986-1988 Forsker / forfatter på prosjektet Oslo bys historie, Oslo kommune

1984-1985 Konsulent / utreder i Plan- og dataavdelingen, Forbruker- og administrasjonsdepartementet

1983 Cand. philol. Universitetet i Oslo med hovedfag i historie, mellomfag i russisk og grunnfag i sosiologi

1972-1973 Forsvarets russiskkurs

Publikasjoner

Se https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Norseng&fornavn=Per+G&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50

 • "From Ice cream and Chocolate to Fish & Chips - the Export of Natural Ice from Norway to Britain", i Anglo-Norse Review Summer 2020: 14-18
 • "Arkeologen forteller. Et havneanlegg fra "den siste istid"", i Aftenposten Historie 9/2020: 98
 • "Har du minner fra den siste istid?", i Utkikken. Informasjonsskriv for Norsk Maritimt Museums Venner 1/2020: 20-23
 • "Fish and chips og kaldt øl – norsk naturis i en internasjonal logistikkrevolusjon", i Skipsrevyen mai 2020: 46-49
 • "Fersk fisk og kald pils i «den siste istid» – om naturisens rolle i kystøkonomien og det moderne gjennombruddet i Norge", i Heimen - Lokal og regional historie bind 56/3 2019: 214-237
 • “Kirke, prest og kirkesogn i katolsk tid i Rygge», i Bjørn Bandlien (ed.): Arvegull. Rygge kirke. Press forlag 2019: 190-207 
 • "Cort Adeler på Berg", avisinnlegg i Kragerø Blad Vestmar 6.2. 2019
 • (sammen med Wolfgang Leister, Ingvar Tjøstheim, Göran Joryd, Eyvind Bagle og Heidi Thöni Sletten): "Digital Storytelling and Engagement in Exhibitions about Shipping", i Norsk museumstidsskrift 4/2 2018: 50-72
 • "Den siste istid på Bygdøynes", i Utkikken. Informasjonsskriv for Norsk Maritimt Museums Venner 2018/3: 14-15
 • "Jean Aase and Berg-Kragerø Museum", i Newsletter winter 2017/2018. ICOM International Committee for Regional Museums ICR (http://network.icom.museum/uploads/media/ICR_2018_FINAL_4.2018.pdf), 19.4. 2018: 14-17
 • "Jean Aase - en bauta i Kragerøs kulturliv", i Historieglimt 2017 (Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag): 146-149
 • "Fridom, likskap og odelsrett? Om odels- og åsetesretten i norsk historie", i Hans Sevatdal (red. Per Kåre Sky, Erling Berge): Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017: 338-362
 • "Skamstraff", snl.no 28.12. 2016
 • "Ubotamål", snl.no 28.12.2016
 • "Open access - ikke bare en velsignelse?", i Historikeren. Medlemsblad for Den norske historiske forening 3/2016
 • "Birkebeinere", artikkel publisert på Norgehistorie.no ved UiO. 12.10. 2016
 • "Middelalderbyen Oslo og fiskeressursene i Indre Oslofjord", i En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag 2015: 189-242
 • "Etterord - om forskning ved museene", i Bak fasaden - flere historier. Kristiansand: Vestagdermuseet 2015: 177-180
 • (medredaktør) Årbok 2014 Norsk Maritimt Museum. Oslo 2015
 • "Det finnes ikke en spesifikk museumsforskning" (anmeldelse av Harald Jacobsen (red.): Anno Hedmark. Anno Museum Skriftserie nr. 1. Museumsforlaget, Trondheim 2015), i Museumsnytt 4/2015: 36-36
 • "Østnorsk naturiseksport", i Kysten. Tidsskrift for Forbundet KYSTEN 5/2014: 10-15
 • "Kystkultur i endring", i Olav Rovde mfl. (red.): Telemarks historie bd. 3. Oslo 2014: 85-105
 • "(anmeldelse av) Olaf T. Engvig, Legends in Sail, Themo Publishing, LA, 2013; 256 pp. ISBN 978-0-578-11756-0, $ 49,95 (hbk), i International Journal of Maritime History vol 26, august 2014: 635-636
 • "Bjørvika - Oslos havn i 1000 år", i Kysten. Tidsskrift for Forbundet KYSTEN 3/2014: 4-7
 • "Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie", i E.S. Koren og F. Kvalø (red.): Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum. Oslo 2014: 153-193
 • "Prisregulering og prisdannelse i diskusjonen om den "primitivistiske" vendingen i norsk middelalderforskning", i Å. Ommundsen, E. Opsahl og J.R. Ugulen (red.): En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. Oslo 2014: 181-211
 • "The Last Ice Age", i Public Service Review Europe 24 (digital edition). Newcastle 1.10. 2012
 • (hovedred.): Årbok 2010 Norsk Maritimt Museum. Oslo 2011
 • (sammen med Jean Aase) "Berg - Kragerø Museum fra fremtid til fortid", i Telemark historie. Tidsskrift for Telemark historielag nr. 32 2011: 49-85
 • (anmeldelse av) Jan Brendalsmo, Finn-Einar Eliassen & Terje Gansum (red.): Den urbane underskog. Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. Novus Forlag, Oslo 2009", i Historisk tidsskrift 2/2011: 294-302
 • ”Da Norge eksporterte is”, i Navigare 1/2011
 • (hovedred.): Årbok 2009 Norsk Maritimt Museum. Oslo 2010
 • "The 'silent' trade in painters' materials in Norway in the High Middle Ages", i Jo Kirby Atkinson, Susie Nash, Joanna Cannon (eds.): Trade in Artists's Materials. Archtype Press. London 2010: 50-63
 • (red. sammen med Pål Christensen mfl.): Fortellinger om kyst-Norge hefte 1-12. Bergen 2009-2014
 • (sammen med Peder Figenbaum, Elisabeth S. Koren og Tore Nilsen) Verdens fraktemenn. Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år. Fortellinger om kyst-Norge hefte 5. Bergen 2009
 • (red.): Årbok 2008 Norsk Sjøfartsmuseum. Oslo 2009
 • "(anmeldelse av) Martin Bellamy: Christian IV and his Navy. A Political and Administrative History of the Danish Navy 1596-1648. Brill, Leiden-Boston 2006, 297 s.", i Historisk tidsskrift 4/2009:755-60
 • "(anmeldelse av) Tore Iversen, Jon Ragnar Myking and Gertrud Thoma: Herrschaft und Genossenschaft. Peasant Relations to Lords and Govermment. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Roostra Books, utg. Tapir Academic Press, Trondheim 2007", i Heimen 1/2009: 94-95, 18
 • "(anmeldelse av) John Ragnar Myking: Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. Studia Humanitatis Bergensia 21. Høyskoleforlaget. Kristiansand 2005", i Heimen 2006: 319-24
 • (med bidrag fra Sven G. Eliassen) I Borgarsysle. Østfolds historie bd. 2. Sarpsborg 2005
 • (sammen med Knut Dørum) "... vendt mot kontinentet". Rådes historie 1000-1837. Råde 2005
 • "Odelsrett - the Norwegian 'retrait lignager'", i Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine Region. Report from a seminar in Trondheim, November 2004. Trondheim Studies in History 52, Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim 2005: 201-27
 • (sammen med Ellen Anne Pedersen og Frans-Arne Stylegar): Øst for Folden. Østfolds historie bd. 1. Sarpsborg 2003
 • (red. sammen med Jón Vidar Sigurdsson): Over grenser. Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder. Skriftserie Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder 5. Universitetet i Oslo 2003
 • "Østfold, Sarpsborg og de norske rikssamlingskongene", i Hans Jacob Orning (red.): Middelalderforedrag fra Olavsdagene 2002. Sarpsborg 2002: 11-32
 • "Tidløs historieskriving? Om Claus Krag: Norges historie fram til 1319", i HIFO-nytt 4/2002: 13-29
 • "Østfold, § 3. Historisch-Geographisches", i Reallexicon der Germanischen Altertumskunde Band 21. Berlin - New York 2002: 640-44
 • "(anmeldelse av) Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen, Erling Sandmo: Norsk historie I. 750-1537. Oslo 1999. 448 s.", i Heimen 4/2000: 309-13
 • (sammen med Arnved Nedkvitne) Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536 (revidert utg. av Oslo bys historie bd. 1, Oslo 1991). Oslo 2000
 • "Fra farmannen Ottar til hansakjøpmannen Bertram Bene. Synspunkter på kilde- og metodeproblemer i studiet av handel", i Collegium Medievale vol 13. Oslo 2000
 • "Hønse-Tore en gang til: Synet på profittmotivert handel i de islandske sagaene", i Anne Eidsfeldt, Knut Kjeldstadli, Hanne Monclair, Per G. Norseng, Hans Jacob Orning og Gunnar I. Pettersen (red.): Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden.Tid & tanke 4. Historisk institutt Universitetet i Oslo 2000: 161-87
 • "Oslo tusen år", i Byminner 2/3 2000: 2-19
 • "Fjordfisket i Indre Oslofjord. En introduksjon til et forsømt forskningsfelt", i Bjørn Petter Finstad, Anders Haaland og Vera Schwach (red.): "... en af Landets betydeligste Næringsveie". Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i Bergen 2.-3. november 1998. Universitetet i Tromsø 2000: 104-25
 • "Kamp om gode fiskeplasser innerst i Oslofjorden", i Årbok for Follo Historielag 1999: 45-61
 • (sammen med Marta Norheim mfl.): Husebygrenda 50 år. Drøm, virkelighet - og myter. Oslo 1998
 • "(anmeldelse av) Grethe Authén Blom: Hellig Olavs by. Middelalder til 1537. Trondheims historie 997-1997 bd. 1", i Heimen 4/1997: 295-300
 • "'En herrlig Kirkeby'. Oslo som kirkesenter i middelalderen", i Byminner 4/1995: 6-22
 • "Law Codes as a Source for Nordic History in the Early Middle Ages", i Scandinavian Journal of History vol 16. 1991: 137-66
 • "Kommentar til Christer Winberg" (innlegg om den norske odelsretten og den svenske bördsrätten på nordisk konferanse om tingbøker som historisk kilde, Oslo 17.-19. september 1990, i Historisk tidsskrift 2/1991: 275-81
 • "(anmeldelse av) Göran Dahlbäck: I medeltidens Stockholm", i Historisk tidsskrift 3/1990: 376-78
 • "(anmeldelse av) Kvinnors rosengård. En antologi redigert av Hedda Gunneng, Beata Losman, Bodil Møller Knudsen og Helle Reinholdt [with summaries in English]. Skriftserie från Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms Universitet nr. 1 (1989)", i Collegium Medievale vol 3 1/1990: 95-103
 • "Middelalderkapellet på Smestad. Stavkirke for munkene på Hovedøya?", i St. Hallvard 3/1987: 52-55
 • "Gammel rett, ny lov - ett fett?", i Historisk tidsskrift 1/1987: 62-81
 • "Nikolaikirken i Oslo - en sognekirke for Søndre Aker i middelalderen?", i Byminner 4/1986: 13-28
 • "(anmeldelse av) Thomas Lindkvist og Kurt Ågren: Sveriges medeltid", i Historisk tidsskrift 3/1986: 371-75
 • "Hirdembetsmennenes lønn og rang etter kongebrevet av 17. juni 1308", i Forum Mediaevale 1/2 1983: 14-21
 • "Litt om norsk middelalder i sovjetisk historieskrivning", i Forum Mediaevale 1/1981: 4-9

Upubliserte vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag m.m.(utvalg):

 • ”Romerrettens innflytelse på de skandinaviske landskapslovene” (foredrag i Oluf Skötkonungs loge, Lidköping 1993 og ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ved Universitetet i Oslo 2001, på engelsk på symposium ved Göteborgs universitet 1993, gjesteforelesning ved Univérsité de Paris X / Nanterre 2000 og Université d’Auvergne / Clermont-Ferrand 2000)
 • Diverse radiokåserier om stedsnavn rundt Indre Oslofjord med maritim tilknytning (NRK Østlandssendingen 1996 – 1999)
 • ”Husebygrenda 50 år: Drøm, virkelighet – og myter” (foredrag i Ullern historielag 1998)
 • ”Lokalhistorisk sjåvinisme – et à propos til Oslos tusenårsjubileum” (åpent foredrag på arrangementet ”Kampen om fortiden”, under Verdenskongressen for historikere i Oslo 2000).
 • ”Vestfold – det norske rikets vugge?” (sammen med Terje Gansum, foredrag / omvisning med kritisk lys på en nasjonal historisk ”myte” under ekskursjon til Vestfold som en del av det åpne programmet i forbindelse med Verdenskongressen for historikere i Oslo 2000)
 • ”Vikings from Viken” (innlegg på den britiske arkeologkongress 2001 i Cardiff)
 • Radiointervju om baronen Audun Hugleiksson - en av norgeshistoriens største svindlere? (P2 2001)
 • "Østfold og rikssamlingskongene" (foredrag under Olavsdagene i Sarpsborg, Borgarsyssel Museum 31.7. 2002)
 • "Rygge i Østfolds historie. Fra vikingtid til 1500-tallet” (foredrag i Rygge historielag 2006)
 • ”Kystøkonomien i det østnorske jordbrukssamfunnet” (innlegg på HIFO-seminaret i Kristiansand 2006 og i bearbeidet versjon på Kystkulturkonferansen 2009 på Oscarsborg; utgangspunkt for intervju i programmet Museum på NRK P2 2009)
 • ”Vikinger fra Viken? Om vikingtidsekspansjonen fra Oslofjord-området og betydningen av ordet viking” (foredrag i Kragerø Kunstforening 2003, Aker seniorakademi 2008, Norsk Sjøfartsmuseum 2008)
 • ”Den siste istid – produksjon, bruk og eksport av naturis fra Norge i det moderne gjennombruddet (foredrag i Kragerø Rotaryforening 2007, på Kystkulturdagene i Flekkefjord 2007, på Berg – Kragerø Museum 2008, i Aker seniorakademi 2008, på Norsk Sjøfartsmuseum 2008, i Groruddalen Historielag 2010, i Den norske ambasade i Kiev mai 2011; radiointervju NRK Østlandssendingen 2008
 • "Fiske og fiskere i Oslofjord-området fra middelelalderen til våre dager (foredrag i Asker og Bærum historielag 2007, på Norsk Sjøfartsmuseum 2007 og i Aker seniorakademi 2008)
 • ”Farmenn, kjøpmenn og kremmere i det norrøne samfunnet” (foredrag Norsk Sjøfartsmuseum 2009)
 • ”Kjøpmenn, kremmere og ågerkarer – synet på rikdom og profitt i middelalderen” (innlegg under På Kanten. Den norske filosofifestival i Kragerø 2009; utgangspunkt for påfølgende intervju i ”Sånn er livet” på NRK P2)
 • "Fyrsafari i Indre Oslofjord (kåserier om fyrvesenets historie i Oslo havnedistrikt om bord i MS "Gamle Oksøy" mai 2009 og DS "Børøysund" juni 2011)
 • ”Sarpsborg og Borgarsysle som adelsbastion i tiårene rundt 1300” (foredrag på Borgarsyssel Museum under Olavsdagene i Sarpsborg 1. august 2010)
 • ”Skonnerten ’Svanen’ – et minne om seilskutenes svanesang i norsk internasjonal skipsfart” (kåseri om bord i ”Svanen” under Kragerø havnefestival 14. og 15. august 2010 og 13. august 2011)
 • ”Verdens fraktemenn” (kåseri om norsk internasjonal skipsfart gjennom 1000 under Kragerø havnefestival 14. august 2011)
 • ”Oslo på 1500-tallet. Den historiske konteksten til Barcode-funnene” (foredrag på forskerseminar om Barcode 6-båten ved Norsk Maritimt Museum 18. oktober 2010)
 • ”Oslofjorden har også en kystkultur å bevare og formidle” (innlegg på konferanse om kystkultur ved Høgskulen i Volda september 2011)
 • "Hanseatenes virksomhet og rolle i Oslo" (foredrag på julemøte i Gamlebyen historielag 7. desember 2011)
 • "Særtrekk ved den østnorske kystøkonomien og kystkulturen" (foredrag på årsmøtet i Kragerø kystlag 9. mars 2012)
 • "Historie og identitet i Kragerø" (miniforedrag under På Kanten. Den norske filosofifestival i Kragerø 2. juni 2012)
 • "The extensive legislation on prices and wages in 13th and 14th century Bergen: A futile practice or a working mechanism of conflict control in a changing urban society?" (innlegg på International Medieval Congress i Leeds 10. juli 2012)
 • "Kilder til kystkulturen i Telemark med utgangspunkt i arbeidet med Telemarks historie" (innlegg på Privatarkivsamling for Telemark, arrangert av Statsarkivet i Kongsberg, Bø Museum 25. oktober 2012)
 • "Shipping natural ice across the North Sea". Foir à la glace à Mazaugues, Frankrike 24. februar 2013
 • "Norsk naturis som faktor i lokal, nasjonal og internasjonal logistikkhistorie". Workshop om logistikk og historie, Handelshøyskolen BI / Norsk Maritimt Museum 13. juni 2013
 • "Den siste istid. Da frossent vann fortrengte salt". Forskningsdagene, Litteraturhuset i Oslo 25. september 2013
 • "Da frossent vann fortrengte salt. Isskjæring og iseksport i siste halvdel av 1800-tallet og første del av 1900-tallet". Søndagsforedrag på Hvalfangstmuseet i Sandefjord 27.oktober 2013
 • "Natural Ice from Norway in a European logistic Revolution". Orienteringsmøte om planene for fiskerimuseum i Sfântu Gheorghe, Romania 5. februar 2014
 • "Norge er havet. Om "Havet" som tema for ny seddelserie fra Norges Bank. Kick-offseminar for konkurranse om utforming av motiver til seddelutgave. Oslo 11. februar 2014
 • "The Norwegian Ice Export". Seminar for master/phd-studenter University of Hull 20. februar 2014
 • "World's leading maritime nation. How did we get there?". Oslo Maritime Week. Maritime competence day 21. mai 2014
 • "Anglo-Saxon law, Cnut the Great and early Norwegian urban legislation". International Medieval Congress Leeds 7. juli 2014
 • "Fersk fisk og kaldt øl. Norsk eksport av naturis i en internasjonal logistikk- og kostholdsrevolusjon". Forbundet Kystens landsstevne i Oslo 18. juli 2014
 • "How did Norway become one of the world’s leading maritime nations, and Oslo a leading international maritime centre?". Forbundet Kystens landsstevne i Oslo 19. juli 2014
 • "Havn og by i det gamle Oslo og Christiania". Åpen tur med DS "Børøysund" i Oslo havn 26. august 2014
 • "Free to all, common rights or subject to private property? A comparative historical approach to inshore fishing rights with the Oslofjord region as a “case study”". North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 14th International Conference, Tromsø 24.-27.september 2014
 • "The Norwegian Maritime Museum, Oslo, 1914-2014". Maritime Museums in the Baltic Sea Area: Past, present and future, Hamburg 19.-20. september 2014
 • "Stedsnavn, fiskeplasser og fiskerettigheter i Indre Oslofjord". Planleggingsmøte for stedsnavnstjenestene i Norsk Språkråds og Statens kartverk, Son 13.-15. oktober 2014
 • "Store religiøse og politiske begivenheter i Oslo ca. 1000-1350". Foredrag i Foreningen Gamlebyen kirke, Oslo 28. oktober 2014
 • "Portørenga-båten - et rekonstruksjonsprosjekt går mot slutten". Foredrag på medlemsmøte i Kragerø kystlag, Kragerø 5. februar 2015
 • "Ice and steam in the logistic and dietary revolution of the 19th and early 20th Century". Foredrag på 6th Norwegian Conference of the History of Science. Norsk Teknisk Museum, Oslo, 11.-13. februar 2015
 • "Kystsamfunn i Telemark fra sentrum til periferi". Foredrag i Kragerø bibliotek 12. mars 2015 i forskningsformidlingsprogrammet til HiT
 • "St. Cuthred som skytshelgen for sjøfarende". Intervju i NRK P 1 + [Radio] 20. mars 2015
 • "Angelsaksisk innflytelse på den eldste norske by- og sjøfartsretten". Innlegg på Det 2. nordiske rettshistorikermøtet. Universitetet i Oslo 22. april 2015
 • "Hvorfor døper vi skip?. Intervju i NRK P1 Norgesglasset [Radio] 4. mai 2015
 • "Skipsnavn". Intervju i NRK P 1 Norgesglasset [Radio] 15. mai 2015
 • "Norge som kystnasjon. En historisk skisse". Foredrag på fagdag ved Mysen videregående skole 6. oktober 2015
 • "Har hvite seil oss bragt". Dialogomvisning 23. februar 2016 med kunsthistoriker Frithjof Bringager i utstillingen "Langs kysten. Gude og hans elever omkring 1870" i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
 • "Sjølivet i Gudes måleri. Kva seier nasjonalromantisk kunst om seglskutetida?". Radiointervju i Ekko NRK P2 19. april 2016
 • «Grenland og Kragerø-distriktet i vikingtiden». Foredrag i Kittelsenhuset, Telemark Museum, Kragerø 10.8.16
 • "Hvaler kirke, hvalertuftene og kystsamfunnet på Hvaler i middelalderen". Foredrag under "Åpent museum" på Kystmuseet på Hvaler 9. november 2016
 • "Fra fjord til bord. Fisket i Indre Oslofjord som en del av matforsyningen til Oslo / Kristiania fra middelalderen til 2. verdenskrig". Foredrag på medlemsmøte i i Kystlaget Viken, Oslo, 7. desember 2016
 • Frokostradio NRK P1+ (diverse intervjuer om eksport og bruk av naturis til kjøling) https://radio.nrk.no/sok?q=per+norseng 20.-24. februar 2017 
 • "Frihet, likhet og odelsrett? Komparativt blikk på odels- og åsetesretten i norsk historie". Innlegg på Det tredje nordiske retshistorikermøde i København 24.-25. april 2017
 • "Kystkultur i Indre Oslofjord". Kåseri på tokt med skonnerten "Svanen" fra Oslo til Oscarsborg 11. mai 2017
 • "Fiskemarkedet og handelen med innlandsfisk østafjells i senmiddelalderen og reformasjonsårhundret". Innlegg på seminaret "Fiskevær i innlandet", Renheim, Øvre Rendal 14.-15. juni 2017
 • "Et komparativt blikk på den norske odels- og åsetesretten". Foredrag på seminar om eiendomshistorie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås 15. september 2017
 • Vandring blant jobbetidsvillaer fra første verdenskrig på Frogner (Oslo). Dialogomvisning med Lars Roede under Forskningdagene 23.9. 2017
 • "To revolusjoner: Salt og is. Saltutvinning og naturisproduksjon i Oslofjordområdet". Foredrag under Forskningsdagene 2017 på Norsk Maritimt Museum 23.9. 2017
 • "Tune, Østfold og Viken på Tuneskipets tid. Tuneskipsfunnet 150 år". Seminar Østfold historielag, Grålum 30.9. 2017
 • "Sjøfarten i istrafikken og istrafikken i sjøfarten". Søndagsforedrag Berg-Kragerø Museum 1.10. 2017
 • "Fersk makrell og kald pils - Den østnorske iseksporten i en europeisk logistikk- og kostholdsrevolusjon". Medlemsmøte Lions Club Blakstad, Østenstad kirkestue 5.2. 2018
 • "Den siste istid" - et prosjekt om fersk fisk, kald pils og den norske iseksportens rolle i det moderne gjennombruddet. Medlemsmøte Kragerø Rotaryklubb, Kragerø 12.2. 2018
 • «Den siste istid» - et prosjekt om fersk fisk, kald pils og den norske iseksportens rolle i det moderne gjennombruddet i Europa. Foredrag Asker Museum 4.3. 2018
 • «Den siste istid» - et prosjekt om fersk makrell, kald pils og den norske iseksportens rolle i det moderne gjennombruddet i Europa. Foredrag på årsmøtet i Kragerø og Skåtøy Historielag, Kragerø 15.3. 2018
 • Forskning og forskningspolitikk i museene. En forskningskoordinators bekjennelser. Foredrag på seminar/årsmøte i Forskerforbundet i museene og kulturminnevernet (FMK), Oslo 12.4. 2018
 • "Den historiske materialsmen i norsk middelalderhistorie og norsk middelalderforskning". Foredrag på seminaret "Marx 200 år. Hva har han betydd i historiefaget?", Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo 30.4. 2018
 • "'Den siste istid' – et internasjonalt sjøfarts- og logistikkhistorisk prosjekt" (foredrag på sesjonen "Shipping news" under De norske historiedager 2018, UiA Kristiansand 1.6. 2018)
 • "Norges forskningsråds nye regelverk for godkjenning av forskningsorganisasjoner - et problem for finansieringen av forskningen i museene" (innlegg til diskusjon på seminar om forskningsfinansiering i Seksjon for forskning i Norges Museumsforbund, Lillehammer kunstmuseum 21.11. 2018)
 • "Den siste istid - et nettverksprosjekt" (foredrag på samling i Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur, Forsvarsmuseet, Oslo, 24.1. 2018)
 • "Hunnkjønn og båter". Intervju i programmet Språkteigen i NRK Radio 17.3. 2019 (https://radio.nrk.no/podkast/spraakteigen/nrkno-poddkast-447-150243-15032019150000)
 • "Fersk makrell og kald pils" - Et foredrag om naturis fra Telemark" (bidrag til foredragsserie om kystkultur i Bamble bibliotek og litteraturhus arrangert i samarbeid med Telemark Musuem 11.04. 2019)
 • "Fritt fiske i saltvann? Juristene og dommernes møte med motstridende rettsregler og nedarvede private fiskerettigheter i området rundt Oslofjorden på 1800-tallet" (foredrag på Det 4. nordiske rettshistrikermøtet i Åbo, Finland, 24.04. 2019)
 • "Den siste istid: Et prosjekt om naturis som en katalysator for modernisering, økonomisk integrasjon og nye mat- og drikkevarer i det 19. og første del av det 20. århundret" (Foredrag på fagseminaret "Den siste istid. Om fersk makrell, kald pils og historie på is, Nasjonalbiblioteket i Oslo, 6.05. 2019)
 • "Den siste istid i Ula" (Foredrag under kulturhistorisk vanding i regi av Tjølling Historielag, 22.05. 2019)
 • "Hovedøya kloster og øyene innerst i Oslofjorden". Omvisning for Travelers' Club 19.6. 2019
 • ""Den siste istid”. Kort innledning om produksjon av naturis som næring på 1800- og 1900-tallet. Den siste istid. Om isdammene i lokalt og globalt perspektiv". Seminar arrangert av Norsk Maritimt Museum i samarbeid med Ullern, Røa og Bygdøy historielag 15.10. 2019
 • "Viken og vikingene - historisk skråblikk på den nye regionen og regionnavnet". Foredrag ved Mjøndalen bibliotek 17.1. 2020
 • "Ressursutnyttelse og bosetning i kystsonen fra steinalderen til oljealderen" Innlegg på seminaret Kystnære geofarer under klimaendringer, arrangert av Norsk Geologisk Institutt, Oslo 5.2. 2020 
 • "Naturis fra Norge, fish & chips og kaldt øl i det moderne gjennombruddet". Webforedrag Norsk Maritimt Museum 23.4. 2020