Sveinung Nordstoga

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (C-106)
Eg er dosent i norskdidaktikk og underviser på glu 5-10 og på Master i utdanningsvitskap. Eg arbeider med fagdidaktiske spørsmål parallelt med litterære og litteraturhistoriske analysar. Dessutan har eg 10 års praksis frå vidaregåande skule

Ansvarsområder

 

- rettleiing av masteroppgåver

- undervisning i faghistoriske og litterære tema på glu-masteren

- undervisning og emneansvar i norskemne glu 5-10

 

 

 

 

Kompetanse

- lærebokhistorie

- faghistorie

- litteraturhistorie

- grunnlagsspørsmål ved norskfaget

- songlyrikk

- moderne nynorsklitteratur ( Vesaas, Fløgstad, Grytten)

CV

Cand.philol. med hovudfag i nordisk1982

Ped. sem 1983

Lektor i v. g. skule 1983-93

Høgskolelektor, fyrstelektor og dosent  HiT/HSN 1993 -

Ph.d. , UiO, 2011

Publikasjoner

Artiklar

”…. få fyr på bålet på ny”. Om myteskaping som forteljestrategi i tre Fløgstad-romanar. Syn og Segn 4/1998.

Boksoga av Vetle Vislie som ideologisk og pedagogisk tekst. Norsklæraren 5/1999 .

Litteraturhistoriografien i tre norskverk for ungdomssteget. I S. Selander og D. Skjelbred (red) Fokus på pedagogiske tekster. Fem artikler om vurdering av lærebøker Notat 8/2001, HiVe.

Ein vanskeleg læreboksjanger. Framstillinga av norsk litteraturhistorie i tre norskverk. I L. I. Kuldbrandsstad og G. Sjølie (red) På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen ”Norsk på ungdomstrinnet" 18. – 19. januar 2001 del II: Litteratur og språk. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr 12, 2001.

”Å gå ut i verda med hornbrillene til Morrisey». Rock, modernitet og identitet i nokre Frode Grytten-tekstar . Norsk Litterær Årbok 2003.

«Mål dagen og skriv eit dikt!» Tekstmøte mellom Hellbillies og Olav H Hauge. Norsk Litterær Årbok 2007.

”Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa”. Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I S. V. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red) Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster (Novus forlag 2007).

Hallgrim Flatin 1966, skrift, sjanger, spegel. I U. Solberg (red) Hans Herbjørnsrud novellekunst: iscenesettelse av jeg'et: realisme og mystikk (Herbjørnsrud-seminaret , Notodden, 2007).

Landsmålseleven og folkedanningas heltar: om nokre biografiske tekstar i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I D. Skjelbred m fl ( red.) Norsk lærebokhistorie III – en kultur- og danningshistorie (Novus forlag, 2011).

Grundtvigianismen i Norden – morsmål, leseopplæring og nasjonsutvikling. Årbok i norsk utdanningshistorie 2012.

Minne, mediering, meining. Teksttransformasjon som pedagogisk fenomen i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906) Sakprosa. > Vol 5, Nr 1 (2013) https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/302

Den moglege sjølvoverskridinga. Om nokre norskdidaktiske prinsipp i lys av danningsomgrepet I S. Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Danning - omdanning for utdanning? Morsmålshistoriske linjer I S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Fløgstad 70. Norsklæraren nr.4/2014

Klimakrise i norskfaget. Linjer av ei utvikling i eit fag. Norsklæraren nr. 1/2017

Damen i dalen. Ole Paus' visjonar i viseform. Norsk Litterær Årbok 2017 

Litteratur og stad. Eit framlegg til korleis ein kan gje litteraturhistoria også eit ikkje-kronologisk perspektiv. I: K. Kverndokken (red.). 2018.101 litteraturdidaktiske grep.Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Bergen: Fagbokforlaget

Rapport

Litteraturhistoria på ungdomssteget – gammal tradisjon i ny innpakking. Ein analyse av tre norskverk Rapport 4/2001 HiVe.

Bøker

Litteraturhistorie og L97. Ei fagdidaktisk innføring (Tano Ascehoug ,1998).

Inn i norskfaget. Om faget, debatten og didaktikken (Abstrakt forlag, 2003).

S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo:Abstrakt forlag

Varsel, venting, vandring. Vegar inn i Tarjei Vesaas' diktarlandskap (Novus, 2015)

Ph. D. -avhandling/bok

Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen – eit lesebokprosjekt blir realisert (UiO, 2011, Novus, 2013).

Presentasjonar

"Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa". Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. Konferanse i nordisk litteraturvitenskap, UIO, 2006 og Forskingskonferanse om pedagogiske tekstar i Tønsberg 2006 (HiVe)

Biografien som sjanger i Andreas Austlids "Lesebok for folkeskulen" - innlegg knytt til prosjektet Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Tønsberg, 2007 (HiVe)

"Moltke Moe og dei fyrste norske lesebøkene",innlegg på Moltke Moe-seminar ved HiT/AF, 14.11.2014

Klimakrise i norskfaget? Om kulturelle endringar i norskfaget på 2000-talet. Innlegg på seminaret Global verden og «norsk» tekst? -  5.6. 2015 , Universitetet i Stavanger

Å frigjera seg frå kronologien - er ei ny litteraturhistorie mogeleg? Nokre refleksjonar. Innlegg på Den 5. konferansen i nordisk morsmålsdidaktikk, Vaasa, 3.-4.12, 2015

Norskfaget i dag. Om danning, fag og litt Fløgstad. Åpningsseminar for masterstudiet Norsk i skolen, Høgskolen i Østfold 9. og 10. 8. 2017    

Vetle Vislies framstilling av A. O. Vinje, sett i lys av Moltke Moes omgrep «Det mytiske tænkesæt». Innlegg på Vinje-konferansen 30. 11.18