Sentrale roller i kvalitetsarbeidet

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i USNs styre og ledelse på alle nivåer har et ansvar for utdanningskvalitet. Alle studietilbud skal ha en tydelig faglig ledelse.

Alle ansatte har ansvar for kvalitet i eget arbeid, og det å vite hvem som gjør hva er viktig for at prosesser og rutiner skal fungere på en god måte. 

 

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg gjeldende rutiner og arbeidsbeskrivelser knyttet til kvalitetsarbeid?
Styre, råd, utvalg og sentrale roller i kvalitetsarbeidet

Tabellen viser en overordnet beskrivelse av roller og ansvar i kvalitetsarbeidet. Konkrete oppgaver og aktiviteter er beskrevet i rutiner og arbeidsbeskrivelser utover dette. Den enkelte ansatte har ansvar for å delta aktivt i kvalitetsarbeidet og bidra til kvalitetskultur i egen enhet.

Roller

Ansvar

Universitetsstyret

Har overordnet ansvar for at USN har et tilfredsstillende kvalitetssystem for utdanning

Rektor

 

Har overordnet ansvar for kvalitetssystemet

Gir overordnete føringer for arbeidet med porteføljeutvikling og utdanningskvalitet

Dekan

 

Har overordnet ansvar for at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene.

Programutvikling og utvikling av programportefølje er et særskilt område.

Viserektor/avdelingsdirektør

Har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av de studieadministrative tjenestene innenfor sin avdeling

Administrativ leder er ansvarlig for at det utarbeides årlig

rapport om kvalitetsarbeidet i avdelingen.

 

Fakultetsdirektør

Har ansvar for det administrative kvalitetsarbeidet på fakultetet.

har ansvar for kvalitetssikring og utvikling av  studieadministrative tjenester på fakultet, herunder for å påse at fakultetet har den nødvendige kompetanse for å gi støtte til faglige ledere

Instituttleder

Skal påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets studieprogram og emner gjennomføres i henhold til kravene.

Programkoordinator

 

Skal lede programutvalget og rapportere til ansvarlig linjeleder.

Har ansvar for å kvalitetssikre at læringsmiljø og faglig- og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet er i henhold til kravene.

Har ansvar for at lærings- og vurderingsformer bidrar til studentene oppnår læringsutbyttet.

Emneansvarlig

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet, slik at læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

Gjennom programutvalget blir emnene representert i kvalitetsarbeidet i studieprogrammet.

Underviser/fagperson

Skal utvikle og gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studenten oppnår læringsutbyttet.

Studieadministrasjon

USN skal ha en studieadministrasjon på alle nivå i organisasjonen, som bidrar inn i det løpende kvalitetsarbeidet med rådgivning, opplæring, kvalitetssikring og videreutvikling av kvalitetsarbeidet. Studieadministrasjonen skal videre fasilitere evaluering av kvalitetssystemet ved inngangen til hver styreperiode.

Studentdemokratiet

 

Skal representere studentenes syn i råd og utvalg i arbeidet med studiekvalitet ved institusjonen.

Studentene

 

Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og studieprogram gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir studenten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg.

Gjennom studentdemokratiet blir studentene representert i kvalitetsarbeidet på alle nivå. I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert studieprogram et programutvalg hvor studentene er representert.

Ph.d. kandidat

 

Den enkelte kandidat forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og phd. program gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir kandidaten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg.

I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert phd. program et programutvalg hvor kandidatene er representert.

Utvalg med særskilt ansvar i kvalitetsarbeidet

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Et strategisk, samordnende og rådgivende organ for ledelsen i saker som gjelder fagprofil, studieportefølje og kvalitet i utdanningene

Rådgivende organ for rektor på utdanningskvalitetsområdet.

Godkjenne studie- og emneplaner fra og med 60 studiepoeng.

Gi faglig anbefaling om akkrediteringssøknader og om etablering og nedlegging av studier.

Bidra til tilsyn med kvalitet i eksisterende studier, herunder fatte vedtak om periodiske programevalueringer av studietilbudene, vurdere behov for spesiell oppfølging av studiekvalitet på grunnlag av emne- og programevalueringer m.m.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Lovpålagt rådgivende organ, som rapporterer direkte til styret. LMU skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd

Forskningsutvalget

 

Rådgivende organ for rektor på studiekvalitetsområdet, herunder ph.d.-utdanningen.

Har delegert myndighet fra styret, og kan fatte beslutninger som blant annet innebærer samordning på tvers av USNs ph.d.-utdanninger.

Kvalitetsråd

Rådgivende organ på fakultetet som skal gi dekan råd om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av porteføljen og utdanningskvaliteten på fakultetets studier. Gjennom ulike evalueringer og rapporter på studieprogramnivå, innhente informasjon om kvaliteten i fakultetets studietilbud; gjennomgå kvaliteten i studietilbudene og foreslå utviklingstiltak som speiler USNs strategiske mål.

Programutvalg

 

Rådgivende for dekan i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram. Skal gjennom det løpende kvalitetsarbeidet gitt i USNs kvalitetssystem foreta evalueringer, vurdere alle elementer som påvirker studiekvalitet, rapportere om studiekvalitet og  gi råd om videre tiltak for kvalitetsutvikling for å sikre at studieprogrammet holder høy kvalitet

Hva er USNs delegasjonsmatrise?

Styrets delegasjoner av myndighet og fullmakt for akkreditering, endring, revisjon og nedlegging av studietilbud er gjengitt i to tabeller (delegasjonsmatrise) som

  1. Viser ramme og prosessbeskrivelse om akkreditering og etablering av nye studietilbud
  2. Viser ramme for prosessbeskrivelse om endring av eksisterende studietilbud

Rutinene i kvalitetssystemet som omhandler akkreditering, endring og nedlegging tar utgangspunkt i delegasjonsmatrisen.

 

 

Sentrale roller i kvalitetsarbeidet

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i USNs styre og ledelse på alle nivåer har et ansvar for utdanningskvalitet. Alle studietilbud skal ha en tydelig faglig ledelse.

Alle ansatte har ansvar for kvalitet i eget arbeid, og det å vite hvem som gjør hva er viktig for at prosesser og rutiner skal fungere på en god måte.