Vedtok nytt innovasjonssenter

Forskningsparken Vestfold Innovation Park. Foto.

Styret vedtok 3. september etableringen av et forsknings- og innovasjonssenter ved institutt for mikrosystemer på campus Vestfold.

Institutt for mikrosystemer har allerede en rekke samarbeidspartnere og kunder, og en BOA- omsetning på ca. 20 mill. kr i 2019.
 
I følge styrepapirene skal «USN Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk» bidra til å få lovende nye produktmuligheter, ny teknologi og oppstartselskap gjennom teknologienes «dødens dal» innenfor sine næringsrettede, strategiske satsingsområder.

«Dødens dal»

«Dødens dal» viser til en modell som er utviklet av EU-kommisjonen. Den beskriver utviklingen fra idé og frem til ferdig kvalifisert produkt, og introduksjon i markedet. Modellen går fra 1 - 9, og styrepapirene beskriver utfordringen med å bringe en idé hele denne veien:
 
«Den anvendte forskningen ved universitetene omfatter som regel trinnene fra 1 til 4, av og til ikke lenger enn til 3, men ofte også frem til 5. Industrien vil gjerne være godt orientert fra nivå 4, men ønsker helst ikke å involvere seg tungt før trinn 7, og etter at det foreligger positiv informasjon om markedsmulighetene. I Norge eksisterer det derfor et betydelig gap i investeringer mellom nivå 4 og 7, og mange teknologier når bare frem til 4 og dør der. Dette gapet er krevende å fylle med investeringer, og det er viktig å få til en sterk samhandling mellom myndighetene, statens virkemiddelapparat, offentlige aktører, næringslivet, finansinstitusjonene, forskningsinstituttene og universitetene for å kunne forbedre situasjonen betydelig.»

De nye moderne universitetenes rolle

Saksfremlegget beskriver betydningen av kompetanse og samhandling for morgendagens næringsliv: «Som kunnskapsinstitusjoner kan spesielt de nye, moderne universitetene med en anvendt og arbeidslivsorientert hovedprofil, spille en viktig rolle.»
 
Etableringen av senteret betyr dermed at USN tar en tydeligere posisjon i utviklingen av ny teknologi, og det fokuseres særlig på teknologibasert, bærekraftig verdiskaping.
 
I styrepapirene legges det også vekt på det tette samarbeidet med industri og næringsliv som er etablert ved Forskningsparken på campus Vestfold. Sakspapirene beskriver hvordan Electronic-Coast nettverket (EC), og denne næringsklyngens status som nasjonalt kompetansesenter innen regjeringens virkemiddel «Norwegian Centre of Expertise» (2006 – 2016), har vært avgjørende for å få parken realisert. 
 
«Gjennom å etablere et senter for innovasjon skal kunnskapsplattformen som nå er etablert, ytterligere styrkes og løftes i nivå. Senteret etableres og videreutvikles med utgangspunkt i det nære samarbeidet som er skapt med offentlige aktører, regionalt og nasjonalt næringsliv og intern samhandling mellom rektorat, universitetets administrative fellestjenester, fakultetsledelsen og Institutt for mikrosystemer som utførende enhet.»
 
USN har allerede 8 sentre. Det nye senteret opprettes som egen økonomisk resultatenhet, og skal i hovedsak være basert på ekstern finansiering underlagt universitetets BOA-reglement. «I starten kan det være behov for interne strategiske investeringer som fremmes gjennom universitetets ordinære budsjettprosess», skriver rektor i saksfremlegget.
 

Styrevedtaket:

«For å styrke USN som kunnskapsaktør i innovasjonsprosesser etablerer USN et forsknings- og innovasjonssenter som skal fremme teknologibasert, bærekraftig verdiskaping. Opprettelsen av senteret er i tråd med universitetets strategi og vil bidra til å styrke hovedprofilen som et samfunnsengasjert, arbeidslivsintegrert og entreprenørielt universitet. Senteret opprettes i henhold til USNs prinsipper for senteretablering. Senteret får navnet USN Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk.»