Videreutdanning: Rusproblemer i et livsløpsperspektiv – lokalt rusarbeid

Videreutdanning: Rusproblemer i et livsløpsperspektiv – lokalt rusarbeid

Dette studiet er utviklet i samarbeid med Senter for rusforebygging ved Drammen kommune. Du kan ta studiet både på bachelor- og masternivå.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Dette er rusproblemer i et livsløpsperspektiv

Utgangspunkt for studiet var kommunens behov for å skolere medarbeidere som arbeider med forebyggende rusarbeid hvor det å observere tegn og symptomer på misbruk av rusmidler inngår. Samtidig meldes det, fra flere kommuner, om behov for spesifikk rusfaglig kompetanse også i hjemmetjenestene. 

Målgruppen for videreutdanningen er primært helse- og sosialfaglig personell ansatt i kommunenes helse- og omsorgstjenester, sosialtjenesten og barnevern.

Dette lærer du hos oss

Forebyggende rusarbeid- tidlig innsats

 • Oppsøkende sosialt arbeid
 • Tegn og symptomer; observasjon og kartlegging

Behandlingsalliansen

 • Dialogisk og samarbeidende praksiser mellom tjenestemottager og tjenesteutøver
 • Personers endrings-, utviklings- og recoveryprosesser; erfaringer med å komme seg
 • Språk og språkobservasjoner
 • Somatisk og psykisk helse hos personer med rusproblemer
 • Skadereduserende tiltak; forebygging av overdoser og kameratredning
 • Ansattes sikkerhet i møte med personer med rusproblemer i hjemmetjenesten

Tjenesteutvikling

 • System – og rammevilkår for hjelpen
 • Tilpassede helse- og sosialtjenester som samhandlingsarena
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid; nye samarbeidsmodeller og arbeidsmetoder
 • Utfordringer og dilemmaer knyttet til lovverk i tverrfaglige og sømløse tjenester
 • Veiledning, rådgiving og endringsarbeid
 • Flerkulturelle perspektiver på rus

Oppfølging og ettervern

 • Arbeid og bolig; «Housing First» metodikk
 • Samarbeid med pårørende og frivillige organisasjoner
 • Selvhjelpsgrupper og «likemenn»

Slik er studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre med 4 samlinger à 2-3 dager. Et viktig prinsipp for studiets organisering er veksling mellom teori og praksisutøvelse for å fremme studentenes læring. Det legges derfor vekt på å skape arenaer for bevisstgjøring av studentenes nåværende kompetanse på området, samt å tilrettelegge læresituasjoner som utfordrer den enkeltes kunnskap og stimulerer til ervervelse av ny kunnskap.

Den delen av studiet som betegnes som Tegn og symptomer er organisert som et nettbasert studium bestående av litteraturstudier, arbeid med digitale læremidler og obligatoriske arbeidskrav. Under gjennomføringen vil deler av hver fysiske samling ha tegn og symptom som tema. Det er Politihøgskolen i Oslo som har ansvar for denne delen av studiet.

Det er obligatorisk deltakelse på samlinger. Det stilles krav om minst 80 % tilstedeværelse for å kunne avlegge eksamen.

Samlingsdatoer kommer.

Opptakskrav

Bachelornivå:
Søkere må ha bestått utdanning fra videregående skole samt minst ett års relevant praksis. Det er en forutsetning at søkere er i en arbeidssituasjon under gjennomføringen av studiet. 

Masternivå:
3- årig helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning eller tilsvarende høgskole- eller universitetsutdanning. Søkere må dessuten ha minst ett års relevant praksis. Det er en forutsetning at søkere er i en arbeidssituasjon under gjennomføringen av studiet. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student