EU-Prosjektledelse – en innføring i EU-EØS teori og praksis

EU-Prosjektledelse – en innføring i EU-EØS teori og praksis

Studiet gjennomføres i samarbeid med Osloregionens Europakontor (ORE), og studietur til i Brussel arrangeres i samarbeid med dem. EU-Prosjektledelse er det eneste studiet innen dette fagfeltet som er godkjent som en fullverdig årsenhet på bachelornivå innenfor universitets- og høgskolesektoren i Norge.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
21.01.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Studiet er utsatt inntil videre.

Hvorfor EU-prosjektledelse?

  • Du får oversikt over EU-programmene.
  • Du blir god til å forhandle på engelsk og lærer kontraktspråk.
  • Du blir kvalifisert til å utarbeide gode søknader om EU-midler, delta i EU-prosjekter eller støtte opp under søknadsarbeidene til andre fagpersoner.

Gjennom studiet får du omfattende kunnskap om Norges samhandling med EU/EØS, hvordan EU/EØS påvirker norsk forvaltning, samt generell og praktisk kunnskap om EU-prosjekter og prosjektledelse. Kunnskap om de mulighetene EU-programmene gir norsk forvaltning og næringsliv er mangelvare i dag. Gjennom studiet får du kompetansen som vil gjøre din virksomhet i stand til å ta del i EUs store utviklingsprosjekter, for eksempel innen helse, transport og miljø.

Studiet er både teoretisk og praktisk rettet. På den ene siden får du anledning til å fordype deg i EUs historikk og dagens ledelsesteorier. På den andre siden får du anledning til å skrive et utkast til søknad om EU-midler for samarbeid og erfaringsutveksling med partnere i andre europeiske land. Gjennom EU-prosjekter kan du bidra til å forbedre din virksomhet. Som ansatt i privat næringsliv kan du forbedre et produkt, for eksempel innen for helseinnovasjon. Som ansatt i det offentlige kan du være med på å utarbeide et internt opplæringsprogram for barnehageassistenter eller utvikle energieffektiv gatebelysning.

Hvem vil ha nytte av studiet?

Studiet vil være verdifullt for alle dem innenfor offentlig forvaltning eller i privat næringsliv som ønsker mer kunnskap om Norges samhandling med - eller prosjektledelse knyttet til - EU og EØS. Det er en fordel med arbeidslivserfaring, men dette er ingen forutsetning for å ta kurset.

Emneoversikt

Studiet består av seks emner hvorav fire emner har et omfang på 7,5 studiepoeng og to emner har et omfang på 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert over fire semestre.

EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktsspråk (vår 2019) - 7,5 stp.

EU English - we look at the specific English vocabulary which is used when working with EU projects. Students will get practice in drafting project ideas, project reports and project applications in English.

Negotiation techniques - negotiations are a crucial aspect of any EU-project, initially in order to obtain funding and support and once the project is up and running to persuade partners to collaborate. Students will learn about negotiation techniques in the context of partner meetings, meetings with the European Commission and other relevant stakeholders in the EU context. In addition, the students will learn how to chair meetings.

The language of contracts - all EU projects are based on contracts, therefore it is important for partners involved in projects to properly understand the format and vocabulary of the various contracts involved in EU projects. Students will learn how to draft and interpret the different types of contracts connected to the various EU programmes.

Norges samhandling med EU/EØS (vår 2019) - 7,5 stp.

Emnet vil gi en innføring i EUs oppbygging og organisasjon, beslutningssystemene i EU og maktfordelingen mellom EU og medlemslandene, samt hvordan Norge samhandler med EU. Det vil videre gå inn på EUs utvikling de siste år og hvilke strategiske og strukturelle problem EU og medlemslandene vil møte fremover og hvilke utviklingsmuligheter og begrensninger som ligger i tiden frem til 2020.

Norges samhandling med EU og EØS vil bli gjennomgått i detalj og man vil belyse strukturer, prosesser og utvikling i forhold til EU/EØS hos norsk forvaltning, med fokus på kommuneforvaltning.

EU program og prosjektkunnskap (høst 2019) - 15 stp.

Emnet gir generell kunnskap om EUs ulike program (med fokus på sektorprogrammene) og EØS finansieringsmekanismene og om hvordan man som organisasjon, bedrift eller forvaltningsorgan kan tilrettelegge for å delta i program og prosjekter som delvis kan blir finansiert gjennom EU og EØS systemet.

Det blir gitt en innføring i hvordan og hvor man kan få tilgang på informasjon, søknadsskjema og utlysninger både på nasjonalt og internasjonalt plan, samt utvikling og utforming av prosjektsøknader. Man vil gjennomgå prosjektutvikling generelt og deretter fokusere spesifikt på EU-prosjektutvikling rettet mot EUs ulike program og prosjektmuligheter. EU-prosjekt som begrep, dets forutsetninger, muligheter, metodikk i ulike faser av prosjektutviklingen.

Emnet i sin helhet er en teoretisk forberedelse til emne 6 Praksis (gjennomføres høsten 2018) som er mer praktisk rettet, men kan også stå alene for den som går inn i en prosjektfase i egen organisasjon og bedrift uavhengig av kurset.

Det vil inngå et studiebesøk til Brussel over to eller tre dager, hvor man får besøke og får innblikk i EUs ulike organer og hvordan Norge er representert i EU systemet.

Prosjektledelse: Ledelse, finansiering og rapportering (vår 2020) - 7,5 stp.

I emnet inngår generell kunnskap om prosjektlederens rolle for organiseringen og gjennomføringen av prosjekter. Videre gir emnet kunnskap om prosjektlederrollen i ulike kulturer og betydningen av tilretteleggelse i ulike kommunikasjonssituasjoner, f.eks. forhandlinger. Det vil bli gitt eksempel på faglige og finansielle rapporteringsrutiner for EU-prosjekter, og vi ser på gruppedynamikk og flerkulturelle utfordringer i en EU-kontekst.

EU-prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying (vår 2020) - 7,5 stp.

Emnet gir kunnskap om lobbyvirksomhet innenfor EU-systemet. Emnet gir i tillegg en innføring i grunnprinsippene for nettverksbygging, nettverkskrefter og motkrefter. Det blir også gitt en oversikt over grunnleggende prinsipper for verbal og ikke-verbal kommunikasjon, teambyggingsprosesser og konflikthåndtering.

Praksis: Introduksjon forberedelsesmøter, med veileder og praksisperiode (høst 2020) - 15 stp.

Praksisperioden vil bli fulgt opp av en veileder og skal ende opp i en konkret EU-søknad. Det vil være en introduksjon og forberedelsesmøter hvor student og veileder setter opp en plan for praksisperioden. I praksisperioden vil studenten utrede hvilke forutsetninger en organisasjon/bedrift/forvaltning har for å utvikle en søknad om prosjektmidler, foreta en evaluering og lage en oversikt over pågående EU-prosjekter og søknader. I tillegg vil studenten analysere gode eksempler på allerede gjennomførte prosjekter i relevante program og områder.

Studenten kan jobbe med virkelige søknader eller deler av en søknad, for eksempel budsjettet, fra begynnelse til slutt og hjelpe til i arbeidet med søknadsprosesser som allerede er i gang, rapportering, prosjektmøter og gi informasjon og hjelp til annet personale om EU-spørsmål.

Praksisperioden vil gå over ett semester, eventuelt over lengre tid etter avtale med arbeidsgiver.

Praksisperioden vil bli avsluttet med en skriftlig rapport. Rapporten vil bli presentert i et avsluttende seminar hvor alle studentene gir presentasjoner av sin praksisperiode.

Søknadsfrist og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. 

Opptakskrav

Studentene må beherske engelsk tilsvarende videregående skoles nivå både muntlig og skriftlig.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
  • Antall semester: 4
  • Kostnader Kr. 84.000,-, hvorav kr. 18.000,- pr emne à 15 stp og kr. 12.000,- pr emne à 7,5 stp. Semesteravgift, samt utgifter til studietur til Brussel (ikke obligatorisk) kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student