USN inn på eiersida i «Nye Khrono»

Tove Lie, Per Eirik Lund, Liv Reidun Grimstvedt, Ole Ringdal, Tore Hansen,  Bjarne Foss, Øivind Moen Eskedal, Øivind Moen Eskedal, Jørgen Fossland, Kjell Bernstrøm, Hanna Ekeli. Foto
NYE KOSTER: I forkant redaktør Tove Lie. (Bak fra venstre): Stabssjef Per Eirik Lund, Universitetet i Sørøst-Norge, prorektor ved Høgskulen på Vestlandet, Liv Reidun Grimstvedt, universitetsdirektør Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger, direktør Tore Hansen ved OsloMet, prorektor Bjarne Foss ved NTNU, seniorrådgiver Øivind Moen Eskedal fra Universitetet i Agder, universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen og avdelingsdirektør Hanna Ekeli fra Universitetet i Oslo. (Foto: Ketil Blom Haugstulen)

Totalt ni institusjoner fra Universitets- og høgskolesektoren skal dele eierskapet i nettavisa Khrono.


Fredag 25. januar signerte USN en avtale som gjør at nettavisa Khrono går fra å bare være eid av OsloMet til å nå ha totalt ni deleiere.

– Et viktig skritt i riktig retning

Avtalen er et viktig steg på veien for å realisere ambisjonen om Khrono som en uavhengig, riksdekkende nettavis for universitets- og høgskolesektoren. I løpet av 2019 skal en egen arbeidsgruppe utrede mulig eierskap- og finansieringsmodell.

Ambisjonen er at Khrono fra 2022 etableres som en egen juridisk enhet – uavhengig av OsloMet.

– Det bekymrer oss at viktige verdier som åpenhet, ytringsfrihet og demokrati er under press også i vår del av verden. Ivaretakelse av disse verdiene er viktige forutsetninger for den tilliten et sivilisert samfunn må hvile på. Universiteter og høgskoler er sannhetssøkende virksomheter og har et særlig mandat til å ivareta disse verdiene. Derfor har det vært viktig for oss å støtte Khronos ambisjoner om å fylle en nasjonal rolle og bidra til at de kan organiseres på en måte som gir reell uavhengighet og legitimitet. Avtalen som i dag er inngått er et viktig skritt i riktig retning, sier stabs- og kommunikasjonssjef Per Eirik Lund, som signerte avtalen på vegne av USN.

Muskuløst

Som følge av avtalen vil Khrono få en kraftig styrking av sin finansiering og skal blant annet etablere en redaksjon i Bergen. Det vil dessuten komme redaksjonell kapasitet i Tromsø, og som følge av det nye mandatet ønsker redaktør Tove Lie også å plassere en fast stilling i Brussel.

– Dagens møte er en historisk markering av et mål vil har arbeidet med siden 2014. At vi nå får en langt mer sammensatt eierstruktur og styrket finansiering gir oss enda større legitimitet. Vi skal nå rykke opp en divisjon – minst, og jeg føler både på stolthet og prestasjonsangst, sier redaktør Tove Lie.

I «randsonen»

Khrono-redaktøren gir også uttrykk for at avisa skal fortsette med det de er gode på, og dessuten  skal dekke det vi kan omtale som «UH-sektorens randsone», det vil si instituttsektoren og virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Samtidig er det ønskelig med større fokus på internasjonalt stoff.

 

Khrono

Khrono er ei uavhengig nettavis for og om høyere utdanning. Avisa er redigert etter redaktørplakaten og skal i sin dekning av universitets- og høgskolesektoren tilstrebe en kritisk og seriøs journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer.

De ni deleierne i «Nye Khrono» er:

  • Universitetet i Bergen
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Oslo
  • NTNU
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Høgskolen på Vestlandet
  • OsloMet