Disputas: Hilde Dehnæs Hogsnes

29 Apr

Praktisk informasjon

Hilde Dehnæs Hogsnes. FotoHilde Dehnæs Hogsnes ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og sfo-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet.

Program

 • Kl 10:00 – prøveforelesning «Multi-metode design i forskning med barn. Styrker og utfordringer for forskerrollen.»
 • Kl 13:00 – disputas

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Det vil bli en sammenkomst i møterom Færder (B2-6) umiddelbart etter disputasen.

Bedømmelseskomité

 • Professor Inge Johansson, Avdelingen för förskollärarutbildning og förskoleforskning, Stockholms Universitet
 • Førsteamanuensis Anne Greve, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Professor Liv Gjems, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Leder av disputas

 • Dekan Kristin Barstad, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Veiledere

 • Professor Thomas Moser, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Professor Stig Brostrøm, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Universitetet i Aarhus

Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen viser tre forhold som synes å være av særlig betydning for barn.

 • For det første viser avhandlingen at fraværet av sfo-medarbeidere og skolelærere i skoleforberedende aktiviteter kan være en hindring for barns erfaringer med kontinuitet. Barn møter det nye i sfo og skole med bakgrunn i sine tidligere erfaringer fra hjem og barnehage, og dialogen med barna underveis er avgjørende for å kunne forstå barnas interesser og intensjoner i deres søken etter kontinuitet i overgangene. 
   
 • For det andre viser avhandlingen at sfo står i en særstilling i mellomrommet mellom barnehage og skole. Lek og aktiviteter i sfo kan gi barn unike muligheter for å trekke veksler på erfaringer fra andre arenaer, som barnehagen. Studien viser at betydning sfo har i overgangen undervurderes av pedagoger og sfo-ledere, og at den glemmes i de skoleforberedende aktivitetene i barnehagen. For noen barn blir sfo et venterom før skolestart. De er forberedt på å begynne på skolen og sfo lever ikke opp til deres forventninger.
   
 • For det tredje viser studien at i møte med leker og læringsmateriell i sfo og skole benytter barn seg av felles erfaringer med tilsvarende leke- og læringsmateriell fra barnehagen. Gjenkjennelige objekter; som bildebøker, elementer fra naturen og lekemateriell, kan fungere som «grenseobjekter» som gir barn rom for egne tolkninger, dialog og deltakelse på tvers av settinger. De bidrar til at barn kan delta aktivt i utviklingen av brobyggende overgangspraksiser.

Prosjektet har hatt til hensikt å la barn bidra aktivt i kunnskapsproduksjon ut fra deres perspektiv. Resultatene inspirerer pedagoger til å gå i dialog med og innlemme barns erfaringer i utviklingen av gode overgangspraksiser. Ulike deltakelsesverktøy, som fotografier og tegninger, kan støtte barn i å uttrykke egne forventninger og erfaringer underveis. Objekter barn selv dokumenter kan være utgangspunkt for dialog, utvikling av grenseoverskridende praksiser og bidra til at barn erfarer kontinuitet i overgangene.

Studien er knyttet til Atferdssenterets longitudinelle utviklingsstudie Barns sosiale utvikling, og er finansiert av Norges forskningsråd. Høgskolen i Sørøst Norge og Atferdssenteret samarbeider om barnehagedelen av dette prosjektet.