Disputas: Bård Kleppe

Bård Kleppe har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) innlevert avhandling med tittelen: Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three European countries.


22 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 22. september 2017
 • Tid: kl. 11.00 - 16.00
 • Sted: Bø, Auditorium 4-311A
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Chris Bilton, University of Warwick
  • Louise Ejgod Hansen, Aarhus University

   

  Nils Asle Bergsgard, USN har vært komiteadministrator

  Veiledere for avhandlingen:

  • Sigrid Røyseng, BI (hovedveileder)
  • Per Mangset, HSN (biveileder)

Bård KleppeGraden avlegges ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Forvaltning av kunstnerisk autonomi er tema for Kleppes avhandling. Gjennom case studier av teater i Norge, England og Nederland undersøker han hvordan kulturpolitikk og organisering påvirker den kunstneriske friheten til teatrene og de aktørene som jobber der. Avhandlingen består av tre artikler som behandler henholdsvis kulturpolitikk, organisering og risikohåndtering.

Den første artikkelen utfordrer en gjeldene forståelse av at liberale stater fremmer autonomi, mens sosialdemokratiske stater fremmer instrumentelle verdier, som solidaritet, universalisme og likestilling. Med utgangpunkt i de nevnte case-studiene finner Kleppe at fokuset på kunstnerisk autonomi er overraskende fraværende i det liberale England, sammenlignet med hva det er i det sosialdemokratiske Norge. Samtidig har engelske teatre mer fokus på innbyggerne og samfunnet enn hva teatre i Norge har. I Nederland har utviklingen i generell politikk gått i en liberal retning, samtidig som den kunstneriske autonomien blir stadig mer utfordret.

Den andre artikkelen omhandler teaterledelse. Her benytter Kleppe det analytiske rammeverket til sosiologene Boltanski og Thévenot for å vurdere hvordan teaterledere legitimerer sine kunstneriske valg. Den teoretiske ambisjonen i artikkelen er å presentere en alternativ analytisk tilnærming til studier av kunstnerisk autonomi.

I den tredje artikkelen utforsker Kleppe risikoen ved å være autonom. Basert på intervjuer med skuespillere sammenligner han hvordan kunstnere håndterer økonomisk og kunstnerisk risiko i de tre landene. Videre drøfter han hvordan ulik teaterpolitikk og ulike organiseringsformer representerer ulike systemer for risikostyring. Artikkelen konkluderer blant annet med at økonomisk og kunstnerisk risiko er motsetninger heller enn likheter.

 

Program


11.00

Prøveforelesing med oppgitt tema: The more the better? Give an analysis of the value of autonomy in theatre and how the negotiation between the different models of autonomy can be understood  


12.30

Disputas 

Bård Kleppe forsvarer sin avhandling Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three European countries

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.