Disputas: Maria Rönnerhaug

Maria Rönnerhag har til forsvar for graden philosophia doctor (ph.d.) i ph.d.-programmet Person-Centred Healthcare ved fakultet for helse- og sosialvitenskap innlevert avhandling med tittelen: «Safe Maternity Care- the perspectives of childbearing women and healthcare professionals.»


21 Feb

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. februar 2020
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Vestfold, Auditorium Tønsberg A-1-35
 • Last ned kalenderfil
 • Program

  Prøveforelesning: kl. 10.00 – 11.00 Från Intervention till Implementering / From Intervention to Implementation

  Disputas: kl. 12.15

  Leder av disputas: dekan Heidi Kapstad, fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

  Programkoordinator for Person-Centred Healthcare: professor Kirsti  Skovdahl, fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

  Bedømmelseskomiteen

  1.opponent: professor Eric Calstrøm, Gøteborgs Universitet, Sverige

  2. opponent: professor Annsofie Adolfsso, Örebro Universitet, Sverige

  Administrator: professor Hilde Eide, USN

  Veiledere

  Hovedveileder: professor Elisabeth Severinsson, USN

  Medveileder: førsteamanuensis Docent Ingela Berggren, Högskolan Väst, Trollhättan
   

Sammendrag på svensk

Denna avhandling fokuserar på att utveckla kunskap om säkerhet i relation till barnafödande utifrån nyblivna mödrars- och vårdpersonals perspektiv.

Trots att skandinaviska länder betraktas som några av de säkraste i världen när det handlar om barnafödande, tycks säkerheten minska. Det har uppmärksammats brister hos tillsynsmyndigheter men också i media.

Individuella intervjuer med nyblivna mödrar och en intervention med fokusgrupper för vårdpersonal genomfördes. Resultatet visar att säker vård för de nyblivna mödrarna innebar en upplevelse av att vara informerade, involverade och guidade genom förlossningen.

Interventionen innebar att vårdpersonal i fokusgrupper gemensamt analyserade och reflekterade över incidenter som rapporterats till tillsynsmyndighet. En incident inträffar när något i vårdprocessen har fallerat, exempelvis övervakning, observationer, teknik och avvikelser från riktlinjer, men även bristande kommunikation, information och samarbete kan vara en orsak.

Vårdpersonals syn på säker vård framhåller betydelsen av ett kompetent teamarbete, innefattande såväl samarbetet mellan kvinnan och vårdpersonal som mellan barnmorska, läkare och undersköterska. Det framkom att bristande säkerhet kan bero på otillräckliga resurser i form av ekonomiska medel och tillgång på vårdpersonal.

Andra aspekter på säker vård var relaterade till riskbeteende och möjligheten för vårdpersonal att arbeta evidensbaserat. Det framgick även att ledarskapet har betydelse för teamets kompetens och samarbete.

Resultaten indikerar att det behövs strategier för att stärka förtroende och tillit, vilket är en förutsättning för att kunna ge trygg och säker vård.

Summary in English

This dissertation focuses on developing knowledge about safe maternity care by taking account of the experiences and perceptions of childbearing women as well as healthcare professionals.

Although Scandinavian countries are considered among the safest in the world when it comes to childbirth, safety seems to have diminished in recent years. Failures in the provision of safe childbirth have been reported to the authorities and the media.

Individual interviews with new mothers as well as focus group interviews with healthcare professionals were conducted. The findings indicate that women wished to be informed, involved and guided through childbirth in order to experience safe care.

An intervention was performed where healthcare professionals analysed and reflected on incidents reported to an authority. An adverse event occurs when something in the care process fails such as monitoring, observation, technology and deviations from guidelines. Failures in communication, information and collaboration are other causes.

The findings from the healthcare professionals’ perspectives emphasize the importance of competent team collaboration, which includes both the collaboration between the woman and healthcare professionals and that between midwives, physicians and assistant nurses. Furthermore, insufficient financial resources and shortage of qualified healthcare personnel were related to unsafe care.

Other aspects were risk behaviour and healthcare professionals’ ability to provide evidence-based care. In addition, leadership is of importance for facilitating competent team collaboration. The findings highlight the fact that strategies are needed to strengthen trust and confidence in relationships in order to provide safe care.