Disputas: Fiona Mary Flynn

Fiona Mary Flynn holder prøveforelesning og disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) 16. august.


16 Aug

Praktisk informasjon

 • Dato: 16 august 2022
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Vestfold, Rom F2-20
 • Last ned kalenderfil
 • Avhandlingen er tilgjengelig her

  Alle kan følge prøveforelesningen og disputasen på campus eller på Zoom.

  Delta på Zoom

  Program:

  10.00 - 11.00: Prøveforelesning

  12.00 - 15.30: Disputas

  Bedømmelseskommité:

  Førsteopponent: Professor Rhona Flin, University of Aberdeen, Skottland

  Andreopponent: Professor Axel Wolf, Göteborgs universitet, Sverige

  Administrator: Professor Mirjam Lukasse, Universitetet i Sørøst-Norge

  Hovedveileder:

  Professor Berit Taraldsen Valeberg, Oslo Met

  Biveileder:

  Professor Siri Tønnessen, Universitetet i Sørøst-Norge

Fiona Mary FlynnFiona Mary Flynn ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap skal forsvare avhandlingen «Promoting clinical excellence and patient safety in nurse anaesthesia education» i doktorgradsprogrammet Personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun er anestesisykepleier, har en master i klinisk sykepleie, og er ansatt som programkoordinator for masterutdanning i anestesisykepleie ved USN.

Om avhandlingen

Det estimeres at 230 millioner pasienter globalt gjennomgår anestesi for kirurgiske prosedyrer hvert år. Både anestesi og kirurgi er høyrisiko felt hvor menneskelig feil kan ha katastrofale konsekvenser. Mellom 44 og 54% av alle uønskede hendelser knyttet til kirurgi i høyinntektsland kunne vært unngått. De siste årene har det derfor vært et økende internasjonalt fokus på viktigheten av ikke-tekniske ferdigheter som situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid, for å øke pasientsikkerhet og klinisk «excellence». Ikke-tekniske ferdigheter er imidlertid ikke systematisk integrert i anestesisykepleierutdanning. I tillegg er det behov for standardiserte og pålitelige verktøy for å utvikle og vurdere disse ferdighetene.

Hensikten med denne avhandlingen har vært å fremme klinisk excellence og forbedre pasientsikkerhet i anestesisykepleierutdanningen gjennom utvikling av ikke-tekniske ferdigheter. Den første delstudien testet reliabiliteten av et verktøy som kan anvendes til systematisk utvikling og vurdering av anestesisykepleierstudenters ikke-tekniske ferdigheter, mens den andre og tredje delstudiene undersøkte bruken av verktøyet i klinisk praksis. Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills – Norway (NANTS-no) omfatter en strukturert taksonomi med objektive kriterier og konkrete eksempler som kan brukes til å gi formative tilbakemeldinger og gjennomføre vurderinger i anestesisykepleie.

NANTS-no viste høy reliabilitet både i en kontrollert setting og ved vurdering av studenters’ ikke-tekniske ferdigheter på operasjonsstue. Tjue studenter ble vurdert av sine praksisveiledere og – lærere ved bruk av NANTS-no 5-punkt skala under utdanning, og oppnådde nesten «excellent» ikke-tekniske ferdigheter på den siste evaluering (4.5). Både veiledere og studenter beskrev i fokusgruppeintervjuene at NANTS-no satte kriterier for excellence som sikrer at nyutdannede anestesisykepleiere har de forventede ferdighetene. I tillegg bidro det til et mer profesjonelt partnerskap for læring mellom veiledere og studenter, noe som fremmet kritisk refleksjon, strukturert tilbakemelding og en mer objektiv evaluering. Samtidig var det behov for å jobbe videre for få til en mer utbredt bruk av NANTS-no og sikre bedre implementering i klinisk praksis.

Disse funnene gir håp om at systematisk integrering av NANTS-no i anestesisykepleieutdanning i Norge vil bidra til nye generasjoner med anestesisykepleiere som innehar excellent ikke-tekniske ferdigheter, samt økt pasientsikkerhet i anestesi.