Tildeling av ph.d.-grad

Se 8.5 Rutine for kreering med tilhørende arbeidsbeskrivelser og skjema.