Ramme for disputas ved USN

Prøveforelesning og disputas markerer avslutningen på en forskerutdanning og er en viktig del av det høyeste akademiske kunnskapsritualet. Det er også universitetets ansikt utad som forskningsinstitusjon og USN legger vekt på en formell og verdig innramming.

Lokale

Instituttet/fagmiljøet reserverer egnet lokale som gir rom for et offentlig publikum til prøveforelesninger og disputas. Blomster ved talerstolen markerer anledningen. Disse får doktoranden med seg som en hilsen fra fagmiljøet. Dersom disputasen skal streames, sørges det for at nødvendig teknisk utstyr/personell, er på plass.

Antrekk

Pent antrekk er forventet både av doktoranden og bedømmelseskomiteens medlemmer. Lederen av disputasen, dekanen - eller den han/hun har utpekt som sin stedfortreder - bærer dekankappen ved disputasen.

Disputasleders funksjon

Disputaslederen instruerer doktoranden og bedømmelseskomiteen om prosedyrene i forbindelse med prøveforelesningen(e) og disputasen og deres roller i denne forbindelsen. Disputaslederen avgjør om det i særskilte tilfeller skal avvikes fra de generelle prosedyrene. Disputaslederen setter tidsrammen for innleggene fra opponentene etter nærmere avtale med disse.

Prosesjon

Ved disputasen forutsettes det at publikum har tatt plass og reiser seg når doktoranden kommer inn i lokalet med følge. Komiteens medlemmer setter seg på reserverte plasser på første rad. Disputaslederen tar plass foran talerstolen med ansiktet mot publikum hvor lokalet gir mulighet for dette. Fakultetet fastsetter rekkefølgen for prosesjonen – normalt ved inngang til disputas går disputasleder først, deretter doktoranden og komitémedlemmene (administrator, første opponent og andre opponent). Når disputasen er ferdig, bytter disputasleder og doktorand plass, slik at doktoranden går først.

Fakultetet bestemmer om det skal være prosesjon også ved prøveforelesningen.

Gjennomføring av disputasen

Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal doktoranden forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Disputasen skjer på avhandlingsspråket med mindre noe annet er godkjent.

Tips til doktoranden

I dine forberedelser til disputas bør du sette deg grundig inn i innstillingen fra bedømmelseskomiteen, og eventuelt drøfte med veileder andre temaer som opponentene kan tenkes å følge opp i disputasen. Ditt forsvar under disputasen bør være lyttende og aktivt, og du bør vise evne til å reflektere over kritiske merknader. Du bør være med på å bidra til en positiv atmosfære under disputasen, og fremføre ditt forsvar så klart og presist som mulig.

Disputaslederen innleder disputasen med en kort formell introduksjon av doktoranden og gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og prøveforelesningen(e). Disputasleder gir også beskjed om når eventuelle opponenter ex. auditorio skal melde seg. Disputasleder avgjør om det skal være pause under disputasen (dette avklares i forkant og skrives inn i programmet for dagen).

Deretter redegjør kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Tid avsatt: 30 minutter.

Førsteopponent innleder diskusjonen og kandidaten gis anledning til å forsvare avhandlingen. De øvrige tilstedeværende skal gis anledning til å opponere ex. auditorio. Fakultetet bestemmer om disse skal få ordet før eller etter andreopponent. Disputaslederen kan også åpne for korte spørsmål fra salen og svar fra doktoranden. (Førsteopponent tid: 45-60 min, andreopponent tid: 25-30 min).

Disputaslederen bør gripe inn dersom opponenter overskrider tidsrammen vesentlig eller ikke gir doktoranden mulighet til å komme til orde, videre dersom språkbruken klart overskrider rimelig akademisk sømmelighet og hvis publikum forstyrrer disputasen.

Etter at opposisjonen er avsluttet, får doktoranden ordet til kort å takke opponentene for diskusjonen, og universitetet for å ha fått anledning til å fremstille seg til doktorgradsprøven. Deretter erklærer disputaslederen disputasen for avsluttet, tradisjonelt med en standard formulering som: "Akten er endt" / "This concludes the disputation ceremony " / "Disputatio peracta est" og gir beskjed om at innstilling vil bli sendt til fakultetet.

Disputaslederen sørger for at komiteen underskriver de nødvendige dokumenter og for at disse og om eventuelle opponenter ex auditorio blir levert til fakultetet.

Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges innen rimelig tid. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.

Standard forløp for disputasen

 • Disputasleder, doktorand og komité går inn i disputaslokalet i prosesjon
 • Disputasleder åpner seremonien og anviser doktorand og komité til sine plasser
 • Kandidat gjør kort rede for problemstilling og hovedfunn i avhandlingen. Max 30 min iht. ph.d. forskriften.
 • Første opponent avgir sin opposisjon og kandidaten sitt forsvar
 • Pause (De øvrige tilstedeværende som vil kommentere ex auditorio må melde seg i pausen.)
 • Prosesjon inn i lokalet etter samme rekkefølge som over.
 • Andre opponent holder sin opposisjon og kandidaten sitt forsvar
 • Opponenter ex auditorio gis anledning til å kommentere.
 • I en kort avslutning takker doktoranden for å ha fått anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komitéen for det arbeid den har gjort.
 • Disputasleder avslutter disputasen.
 • Prosesjon ut av lokalet, med doktoranden først.
 • Ph.d.-programmet inviterer til en mottakelse til ære for doktoranden og disputasen
 • Bedømmelseskomiteen ankommer mottakelsen og avgir innstilling til om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.