Senter for kvinne-, familie- og barns helse

Senterets formål er å bidra til en personorientert helse- og omsorgstjeneste, helsefaglig forskning og forskningsbaserte profesjonsutdanninger kjennetegnet av samfunnsengasjement. Vi har vår faglige tilhørighet ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Våre forskningsområder

Barnehagebarn ute på piknikk

Vi forsker på barn og familiers helse, med spesielt fokus på forebygging av skjevutvikling hos barn/ unge og familier i risiko.

Simulering for jordmødre og sykepleiere

Vi forsker på nye metoder for å forbedre klinisk praksis og gjøre studenter bedre rustet som profesjonsutøvere.

Familie for kvinne, familie og barns helse forsker på pasientsikkerhet

Vi forsker på utilsiktede hendelser i svangerskapet, under fødsel og i barseltiden.

Senteret forsker på kvinners psykiske helse etter fødsel

Vi forsker på kvinners helse knyttet til seksualitet, svangerskap og fødsel.