Om kunstnerisk utviklingsarbeid ved USN

Illustrasjon til diktet
ILLUSTRASJON: Til diktet "Frøet og kjærleiken" av Liv Andrea Mosdøl.
Purkinjer. Trearbeid av Marte Sørebø Gulliksen.
TREARBEID: Purkinjer av Marte Sørebø Gulliksen.
Tekstilkunst. Utstilling fra 2020. Digital stingsetting/silkefigurer på strenger.
TEKSTILKUNST: Silkefigurer på strenger av Ellen K. Baskår.
Frost S.I (2008) Title: Embla. TICKON, Tranekær International Centre for Art in Nature, Langeland, Denmark.
NYE MEDIER: Embla av Stuart Frost.
FOTOUTSTILLING: Gym av Hilde Honerud.

Kunstnerisk utviklingsarbeid skal på samme måte som forskning bidra til ny innsikt, kunnskap, erkjennelse og utvikling for fagområdet.

En av hovedoppgavene til kunstutdanninger ved universiteter og høgskoler er å drive kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid har siden 1995 vært sidestilt med forskning, og skal på samme måte som forskning bidra til ny innsikt, kunnskap, erkjennelse og utvikling for fagområdet.

USN har flere vitenskapelig ansatte som også er utøvende innen kunst og design, og har dermed betydelig kompetanse på feltet.

Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaring og refleksjon i prosessen fra idé til ferdig produkt.

Ideer og handlinger prøves ut og vurderes, metoder involveres og anvendes eller forkastes, og resultater vurderes opp mot ideer og mål for virksomheten. Alt dette innvevd og basert i et bredt felt av kunnskaper om og ferdigheter i utføring av skapende og utøvende kunstnerisk virksomhet.

Kunstutdanningsinstitusjonene og de ansatte ved disse har et ansvar for å drive fagfeltene framover, bidra til relevant faglig diskurs og kritisk refleksjon, og formidle denne virksomheten til sine studenter, til fagmiljøer og allmenheten. Utdanningene skal drive undervisning basert på kunstnerisk utviklingsarbeid på samme måte som det drives forskningsbasert undervisning i høyere utdanning.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet ved USN skal ha legitimitet og vekke profesjonell interesse utover utdanningsmiljøene. Den kunstneriske kvaliteten og arbeidets betydning må måles opp mot nasjonal og internasjonal kunstnerisk virksomhet.

keyboard_backspace Tilbake til vår førsteside