Vi studerer komplekse og kontekst-spesifikke fenomener i arbeidslivet og organisasjoner.

Hva forsker vi på?

Vi tar utgangspunkt i hva ledere, ansatte og organisasjoner (samt deres interessenter og målgrupper) selv oppfatter som utfordringer.  Som forskere prøver vi å forstå og analysere samt finne løsninger basert på å studere fenomenets særegenhet og helhetlige natur.

Vi retter derfor et kritisk og refleksivt blikk på egen og andres forskning når det gjelder begrensningene med å automatisk gi forrang til teori og akademiske konsepter, samt metodiske bekvemmeligheter på bekostning av å produsere kunnskap som tar utgangspunkt i den faktiske og naturlige dynamikk underliggende en praktisk problemstilling.

Applisering av tverrfaglige perspektiver og et bredt spekter av spesielt kvalitative (men også kvantitative) metoder beriker vår forskning ved å kunne belyse ulike fasetter av en problemstilling og de bestridelige rammene som vi tar for gitt å konstituere «riktig» kunnskap.

Vår forskning er situert i ulike type sosiotekniske systemer og organisasjoner hvor vi setter søkelys på individers egne subjektive, sosialt konstruerte, levde erfaringer og mellommenneskelige relasjoner i samspill med formelle, makro miljø og prosesser.

Vi linker organisatoriske forhold til samfunnstrender på tvers av landegrenser, kulturelle og språklige grenser samt mikro, makro og meso nivåer.

I tillegg til å bidra med ny vitenskapelig kunnskap, så er vårt overordnet mål å bidra med relevant kunnskap som gagner utvikling av praksiser og policy samt tankeledere i norsk og internasjonalt arbeidsliv.

Emner og temaer hvor vi forsker på arbeidslivsfenomener innad:
 • Atferd, Behaviour, følelsesregulering og konflikt
 • Bedriftens mangfoldsansvar
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Beslutningstaking
 • Etnopolitikk
 • Entreprenørskap
 • Global talent ledelse og Human Resource Management/Personalledelse
 • Ikke-statlige organisasjoner
 • Inkludering og ekskludering, likestilling, mangfold og marginaliserte grupper
 • Interkulturell ledelse og kulturell intelligens
 • Internasjonal ledelse
 • Investor-stat tvisteløsninger
 • Kjønn and SHEconomy
 • Klimaendringer og bærekraft
 • Kritiske perspektiver og refleksivitet
 • Kulturelle utfordringer i internasjonale forretninger og ledelse
 • Lederskap og strategisk ledelse – oversettelse av strategi og implementering
 • Læring og organisasjonsteorier and theories of organisation
 • Mellomstatlige forhandlinger
 • Migrasjon
 • Offentlig sektor organisasjoner og administrasjon
 • Organisasjoner, organisering og tid
 • Organisatorisk tranformasjon, kontinuitet og endring
 • Prosjeltledelse
 • Risikoanalyse
 • Stress
 • Styring og styrer
 • Utestasjonerte, internasjonale oppdrag og global mobilitet
 • Verdier, roller og identitet

Hvordan forsker vi?

Våre metodiske tilnærminger favner bredt på tvers kvalitative og kvantitative paradigmer, inkluderte forskningsdesign bestående av ulike kombinasjoner av ovennevnte type metoder–i tillegg til ulike analytiske fremgangsmåter, teoretiske perspektiver, tverrfaglige utforskninger, kritiske og refleksive utdypninger samt forskningsfilosofiske strømninger. Vi utfører studier, ofte i en internasjonal og multikulturell setting, som metodisk er sensitiv og passende for den appliserende kontekst.

Forskningsdisipliner

I vår forskning benytter vi oss av en rekke fagdisipliner: Geografi, Internasjonal Human Resource Management, Internasjonale relasjoner, Kritiske studier, Ledelse, Management, Offentlig administrasjon, Organisasjonsstudier, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap og Strategi.

Samarbeidspartnere og nettverk

Gruppens forskere leder, og er involvert i, et bredt spekter av samarbeidspartnerskap med arbeidsorganisasjoner i ulike industrier og yrkesgrupper i tillegg til et mylder av små og store forskningsprosjekter med akademikere over hele kloden.

Medvirkning og lederskap i større eksternt finansiert forskningsprosjekt omfatter, blant annet:

 • Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (Afino-prosjekt, arbeidspakke 6) (medlem: Guttormsen) – finansiert av Forskningsrådet (NOK 4,2 millioner)
 • «Beredskap for drikkevann» (næringsklynge; USN, Scandinavian Water Technology AS, Horten kommune og Høgskolen i Innlandet) (medlem: Sørensen) – finansiert av Regionalt næringsfond
 • Ledelse i og for det digitale og bærekraftige skiftet (medlem: Fagerland) – finansiert av Digital Norway og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) (NOK 3,6 millioner)
 • Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship (medlem: Seierstad) – finansiert av Forskningsrådet (NOK 11,9 millioner)

 

Samarbeidspartnerskap med arbeidsorganisasjoner (et utvalg):
 • Avarn Security Aviation AS
 • Bulgarian National Revenue Agency
 • CORPRT Think Tank
 • Digital Norway
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
 • Horten kommune
 • Jotun AS
 • Kystverket
 • LØRN
 • Panasonic
 • Pistaljka
 • Politihøgskolen
 • Redningsselskapet
 • Scandinavian Water Technology AS
 • Sivilforsvaret
 • Skien brann- og feievesen
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Sykehuset i Telemark
 • Sørøst-politidistrikt
 • Vestfold interkommunale brannvesen
 • Widerøe og 3Greens Consulting AS
Samarbeid med akademiske partnere (et utvalg):
 • Adana Science and Technology University
 • BI Norwegian Business School
 • Cardiff University
 • Centro Universitário de Brasilia
 • Copenhagen Business School
 • Curtin Business School
 • École de Management de la Sorbonne
 • ETH Zurich
 • Florida International University
 • Fudan University
 • Goethe University Frankfurt
 • Griffith University
 • Guelph University
 • Hankuk University of Foreign Studies
 • Harvard Medical School
 • Hokkaido University
 • Høgskolen i Innlandet
 • ISEG - Lisbon School of Economics & Management
 • Lancaster University
 • Lund University
 • Norwegian network for public sector innovation research
 • NTNU
 • Polish Air Force University
 • RADEM forskergruppe (Australia, New ZealandPolen, Sverige, Thailand, USA), Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Royal Holloway – University of London
 • Techno-Economic-Societal Sustainable Development Training in Sri Lanka
 • Thammasat Business School
 • The University of Chile – Santiago
 • The University of Oklahoma
 • The University of Warwick
 • University of Bristol
 • University of Exeter Business School
 • University of Tunis El Manar
 • Universiti Sains Malaysia
 • WU Vienna
 • Queen Mary – University of London
 • University of Melbourne, University of Passau
 • University of Porto
 • University of Southampton
 • University of Toronto
 • University of Western Australia
 • Aarhus University​​​​​

 

Våre medlemmer blir til stadighet invitert til å presentere sitt vitenskapelig arbeid på ledende internasjonale  og nasjonale konferanser, samt mindre spesialistkonferanser. Blant annet disse:

 • Academy of International Business (AIB)
 • Academy of Management (AOM)
 • Asia Academy of Management (AAoM), European Academy of Management (EURAM)
 • European Association of Work and Organizational Psychology Congress
 • European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health
 • European Group for Organizational Studies (EGOS)
 • Interdisciplinary Perspectives on Leadership Symposium
 • International Political Science Association (IPSA)
 • NEON–Nettverk for organisasjonsforskning i Norge
 • Nordic Academy of Management og Workshop on Talent Management

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater

Assosierte medlemmer

Eksterne medlemmer

 • Lailani L. Alcantara, professor (Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan) 
 • Morten Huse, professor emeritus (Handelshøyskolen BI)  
 • Jakob Lauring, professor (Aarhus Universitet, Danmark) 
 • Hege Therese Størksen, førsteamanuensis (VID vitenskapelige høgskole)
 • Dr Malcolm Chapman (pensjonert; University of Leeds, Storbritannia)