Forskningsgruppen Autonomi har som formål å rette fokus på utviklings- og forskningsarbeid knyttet til digitale arbeidsprosesser innen design engineering. I tillegg søker gruppen å ta en ledende rolle innen utviklingen og forskningen som foregår på maritime autonome applikasjoner.

Hva forsker vi på?

Designprosessen spiller en stadig viktigere rolle i utviklingen av nye innovative tekniske systemer. De digitale verktøyene ulike profesjoner har til rådighet er avgjørende brikker innen design og engineering, men ofte utnyttes ikke potensialet de digitale modellene kan ha som informasjonsbærere i en tverrfaglig utviklings- og prosjekteringsprosess. Fokus på digital design kan her legge til rette for at design, utvikling og prosjektering av avanserte og omfattende systemer kan fungere bedre i en tverrfaglig utviklingsprosess der visuelle 3D-modeller av delsystemer settes sammen til en helhet. Tverrfaglig prosjektorganisering og iterativ modellutvikling kan også gi mulighet for å benytte nye kreative arbeidsprosesser.

Autonome maritime fartøyer er et godt eksempel på slike avanserte systemer. Fagmiljøet ved forskergruppen DDA har i flere år vært involvert i utvikling og forskning av denne type fartøyer i ulike prosjekter knyttet til USN’s egen autonome seilbåt, den videre utviklingen av Yara Birkeland-modellen, og en prototype for maritim søppeloppsamling. Fagmiljøet ved forskergruppen er også aktive med demonstrasjoner av autonome fartøy ved ulike anledninger som:

 • Åpning av Testarena Horten for autonome fartøy (okt 2018).
 • Demonstrasjon av maritim søppeloppsamler for aktører som Kystverket, Larvik og Sandefjord havn.
 • Demonstrasjon av våre autonome fartøy for Vannbuss-seminaret i Tønsberg (mai 2019).
 • Demonstrasjon av Yara Birkeland-modellen ved Herøya (juni 2019).

Forskningsfokus

 • Digitale tverrfaglige utviklingsprosesser
 • Maritime autonome applikasjoner
 • Menneske-maskin interaksjon - HMI
 • Landbasert Operasjonssentral for autonome skip
 • Autonomi Studentmesterskap
 • Autonomi Utdanningskonferanse

Forsknings- og utviklingsprosjekter

 • AUTOSTRIP - Autonomous Systems within Transport and Industrial Processes: 
  • Utvikling av Testarena Horten for prøving og uttesting av autonome farkoster.
  • Risikoanalyse av autonom maritim persontrafikk (via MARKOM).
  • Utvikling av nytt masterprogram i autonomi.
  • Instrumentering av Yara Birkeland-modellen.
 • Utvikling av kvalifikasjonsrammeverk for Shore Control Center Operatører i samarbeid med Wilhelmsen Ship Management og DNV-GL (MARKOM 2020).
 • MARKOM2020 - Utvikle autonome sjødronemesterskap - ansvarlig USN, samarbeid med NTNU og UiT.
 • MARKOM-prosjektet Autonome Fartøy:
 • Utvikling av styresystem for en maritim autonom søppeloppsamler - PortBin Robot - i samarbeid med firmaet SpillTech AS.
 • Utvikling av protoype for en flytebøye for måling av vannkvalitet i elver og bekker i Oslo med deling av måledata via app og API tilgang.

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater