Støtte til to store Erasmus+ - prosjekter

Erasmus prosjektet besøker England.
Deltakere i Erasmus-prosjektet "Marginalisation and Co-Created Education". Foran fra venstre Paul Cammack (UoC) Pete Boyd (UoC) Mette Bunting (HSN) Sidsel Hølvig Mikkelsen (VIA) Mari Bastøe Bergåker (HSN) .

HSN har fått tilslag på to store søknader fra EUS utdanningsprogram Erasmus +.


Begge prosjektene har en varighet på tre år og koordineres fra fagmiljøer ved HSN.

Prosjekt 1: Marginalisation and Co-Created Education

Det ene prosjektet er innen høyere utdanning. Prosjektet «Marginalisation and Co-Created Education» ble valgt ut som et av fem prosjekter med norsk koordinator som ble støttet i 2017.

Prosjektdeltakere fra HSN er Mette Bunting og Mari Bastøe Bergåker fra institutt for pedagogikk og Geir Moshuus fra institutt for helse-, sosial- og velferdsfag.

De andre partnerne i prosjektet er University of Cumbria fra Storbritannia og VIA University College fra Danmark.

Prosjektet bygger videre på en langtidsstudie av Moshuus og Bunting, og har dermed også en kopling til et eksisterende forskningsprosjekt ved HSN. Prosjektet er tverrfaglig og retter seg mot såkalte «ESL/NEET» personer (Early School Leavers / Not in Education, Employment or Training). Erfaringene til denne gruppen vil bli brukt inn i prosjektet.

Prosjektet ønsker å utarbeide et mer forskningsbasert utdanningsløp for bachelor- og masterstudenter ved utdanningsinstitusjonene ved å trene lærer- og sosialfagsstudenter til å drive med forskning. Blant annet er det tenkt at studentene skal settes i stand til å publisere artikler i tidsskrifter i løpet av studieløpet sitt.

- Målet er å gi studenter et utdanningsløp som gir dem oppdatert og relevant kompetanse, og som setter dem i stand til å løse viktige samfunnsutfordringer knyttet til skolefrafall og sosialt utenforskap når de skal ut i arbeidslivet, forteller Bunting.

I prosjektet skal det blant annet også utarbeides egne nettbaserte metodekurs for henholdsvis bachelor- og masterstudenter, en pakke for å kunne lære å trene opp studenter i metodikk, samt en open-access journal.

Prosjektet har fått 283 985 euro i støtte (cirka 2,5 millioner norske kroner).

Prosjekt 2: Go Out and Learn

Det andre prosjektet er innen skoleutdanning. Prosjektet heter «Go Out and Learn-High Quality Practises for Developing Key Competences in Primary School Education». Prosjektdeltakere fra HSN er Kari-Anne Jørgensen og Ingunn Fjørtoft, begge fra institutt for friluftsliv, idretts og kroppsøving.

De andre partnerne i prosjektet er University of Plymouth, Storbritannia, University College Leuven-Limburg, Belgia og Universita di Bologna, Italia. I tillegg er én skole fra hvert land med i prosjektet: Ormåsen skole fra Norge, Beechwood Primary School fra Storbritannia, Instituto Comprensivo Salvo d’Acqisto fra Italia og Buitenschool de Bergop fra Belgia.

- Prosjektet ønsker å bruke utendørs læring som en arena for å styrke elevers grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturfag og språk. Utendørs læring har også en påvist effekt for å styrke inkludering og øke trivsel. Barn som lærer utendørs gir også tilbakemelding på at de er mer motiverte, forteller Kari-Anne Jørgensen.

Universitetene vil bruke sin kunnskap om utendørs læring til å teste ut og implementere gode rutiner i skolene. Skolene som deltar som partnere i prosjektet har alle noe erfaring med utendørs læring. Erfaringene fra de ulike skolene og de ulike landene vil bli brukt til å utvikle anbefalinger for god praksis for utendørs læring i Europa.

Selv om prosjektet har mest effekt på grunnskolen, vil man også søke å bruke erfaringene og anbefalingene som kommer ut av dette prosjektet inn i lærerutdanningene i de ulike landene. Man vil også sende anbefalingene til nasjonale myndigheter, med tanke på å innarbeide anbefalingene i nasjonale læreplaner.

Prosjektet har fått 245 648 euro i støtte (cirka 2,2 millioner norske kroner).

Om Strategiske Partnerskap

Strategiske Partnerskap er prosjekter innen EUs utdanningsprogram Erasmus+. Det kan søkes om prosjekter av to- eller tre års varighet, og maksimal søknadssum er 450 000 euro (maks 150 000 euro per år). Søknader må ha enten en innovativ dimensjon eller bidra til utveksling av god praksis. Det er også mulig å ha med bedrifter, offentlige aktører eller frivillige organisasjoner som partnere. Det er et krav om minimum tre partnere fra tre ulike land i programland (EU/EØS-området+ kandidatland til EU).

Det er søknadsfrist hvert år i slutten av mars. Det vil bli satt opp informasjonsmøte internt på HSN for eventuelt interesserte i løpet av høsten 2017.