Forskning på barn- og familiehelse

Barnehagebarn ute på piknikk

Vi forsker på barn og familiers helse, med spesielt fokus på forebygging av skjevutvikling hos barn/ unge og familier i risiko.


Barnets rett til helse og omsorg

FNs barnekonvensjon beskriver barnets rettigheter fra fødsel til voksen alder. Mens statens oppgave er å sikre og støtte utvikling av tjenester og tiltak for å sikre omsorgen for barnet, tillegges foreldre og foresatte hovedansvaret for omsorg og utvikling. Barnets rettigheter skal sikres umiddelbart etter fødsel ved rett til navn og nasjonalitet, samt ved retten til å kjenne til og motta omsorg fra foreldrene i den grad det er mulig. Barn skal beskyttes mot misbruk og omsorgssvikt og har rett til tilstrekkelig god levestandard og helse. Det er imidlertid ikke slik at alle barn opplever å vokse opp i trygge og omsorgsfulle omgivelser, og noen opplever både omsorgssvikt, overgrep, vold og fattigdom. Ved vårt senter ønsker vi å bidra med forskning som favner barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Familiedannelse og familiehelse

I dag føder kvinner barn relativt sent i livet og kjernefamilien er ikke lenger en selvfølgelighet. Likevel eksisterer forestillingen om det perfektive familielivet i beste velgående og står ofte i motsetning til dagliglivets krav og utfordringer. Forskning viser også at slett ikke alle fedre føler seg inkludert på fødestua og både mødre og fedre av og til strever med å utvikle foreldreidentitet. For noen familier blir utfordringene for store, og i dag oppløses omtrent annenhver familie. Det innebærer at barn vokser opp i en rekke ulike familiekonstellasjoner som omfatter blant annet kjernefamilier, eneforeldrefamilier, to- og tre-foreldrefamilier, bonusfamilier og likekjønnsfamilier. Dette mangfoldet inkluderer vi når vi forsker på familiehelse.

Forskning

Idun Røseth & Bente Dahl: Disturbed Maternal Affection and Mother-Child Interaction

This project aims to provide new in-depth insights in disturbances of maternal affection and its impact on mother-child interactions. Phenomenology provides the foundations on which the project stands, but we envision the use of mixed methods in order to explore the phenomenon from within attachment theory and a cultural and gendered perspective.

Publikasjoner

Røseth, I., Bongaardt, R., Lyberg, A., Sommerseth, E. & Dahl, B.  (2018). New mothers struggles to love their child. An interpretative synthesis of qualitative studies. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

Karanikola M., Lyberg A., Holm A.L. & Severinsson E. (2018) The Association between Deliberate Self-Harm and School Bullying Victimization and the Mediating Effect of Depressive Symptoms and Self-Stigma: A Systematic Review. Bio Med Research International, 4745791 DOI: 10.1155/2018/4745791