Offentlig journal og innsyn

Universitetet i Sørøst-Norges offentlige journal publiseres fortløpende, men med inntil tre dagers forsinkelse. Journalen vil være tilgjengelig to måneder tilbake i tid.

Vår offentlig journal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til gjeldende bestemmelser vedrørende offentlighet og personvern. Journalen inneholder offentlige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra oss, samt intern korrespondanse. Tekst som inneholder taushetsbelagte opplysninger er skjermet.

Alle har anledning til å be om innsyn i journalførte dokumenter, basert på offentlig journal. Innsynskrav vil normalt bli effektuert i løpet av tre til fem virkedager. Eventuelle avslag vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for en eventuell klage.

Vi ber om at innsynskrav sendes til postmottak@usn.no.