Merethe Roos

Merethe Roos

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5601)

Ansvarsområder

Head of USN Area of Focus: Research into educational media and didactics

 

 

Kompetanse

18 & 19 century history, particularly Scandinavia

Enlightenment

18 & 19 century educational history

Educational Media

Bildung: History and theory of Bildung

Theory of Science, Master and PhD-level

Supervisor, Master and PhD-Level

 

CV

Professor of History, University College of Southeast Norway (February 2016-present)

Executive Editor, Norsk Pedagogisk Tidsskrift (March 2013-present)

Associate Professor of History, Telemark University College/USN, Norway (August 2013-February 2016)

Head of Research and Master Studies, Østfold University College, Norway (August 2011-July 2013)

Associate Professor, Religious Studies, Østfold University College, Norway (August 2010-July 2011)

Head of Norwegian Society for 18th Century Studies, 2017-2019

Board Member, Norwegian Society for 18th Century Studies, 2015-2017

Publikasjoner

PUBLICATIONS, 2012-2020

Books

Monographs

International Impact on 19th century Norwegian Education. Development, Influence and National Identity. Forthcoming, Palgrave (2021)

En kort introduksjon til norsk historie på 1800-tallet. (Cappelen Damm Akademisk, 2020)

Hartvig Nissen. Skandinav, Grundtvigianer, Skolemann. Cappelen Damm Academisk (2019). Granted by The Norwegian Non-fiction Writers and Translaters Organisation (NFFO), Fritt Ord, Clara Lachmanns legate and Letterstedska legat

Kraften i allmenn dannelse. Skolen som formidler av humaniora. En historisk lesning. Kristiansand: Portal Forlag (2016). Granted by The Norwegian Non-fiction Writers and Translaters Organisation (NFFO)

Enlightened Preaching. Balthasar Münter's Authorship 1772-1793. Religious History and Culture Series. Vol. 8. Leiden: Brill (2013).

Edited Volumes

Exploring Nordic Education. Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1600-2000 (ed with Kjell Lars Berge, Henrik Edgren, Christina Matthisen and Pirjo Hiidenma. Leiden: Brill 2021

Nordic Childhood 1700-1960. From Folk Belief to Pippi Longstocking. Ashgate Studies in Childhood Edited by Reidar Aasgaard, Marcia Bunge and Merethe Roos. New York: Routledge (2018).

Sann opplysning? Naturvitenskapelige perspektver i nordisk samfunnsbygging 1600-2015. Edited by Merethe Roos and Johan Tønnesson. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (2017).

Education  for Social Justice, Equity and Diversity. Edited by Torill Strand and Merethe Roos. Münster: LIT (2012)

Special Issues – Norsk Pedagogisk Tidsskrift

3/20: (with Nina Goga): Bærekraft og livsmestring

3/2019: (with Elisabeth Bjørnestad): Barnehageforskning i Norge

2/2018: (with Ruth Hemstad and Henrik Edgren): Nordisk Utdanningshistorie 1814-1905

4/2016: Jubileumsnummer, NPT 100 år

3/2016: (with May Britt Postholm and Baard Johannessen): Praksisnær profesjonsutdanning

6/2015:  (with Tom Are Trippestad): Reformer eller deformer? Om utdanningsreformenes betydning

5/2014: (with Marie von der Lippe and Trine Anker): Religion i skolen

6/2014: (with Ninna Garm): Utdanningspolitikk

Selected Articles and Book Chapters

“Anticipating reforms and changes. Control, representation and participation in textbook in Denmark-Norway in the late 18th century. Balthasar Münter and Johann Andreas Cramer”, in Roos, Berge, Edgren, Matthiesen, Hiidenma (Brill, 2021, forthcoming).

«Educating for Ecclesia – Educating for the Nation. Theological Perspectives in Nils Egede Hertzberg’s understanding of schools», in Studia Theologica 1 (2020), 47-66 https://doi.org/10.1080/0039338X.2020.1744722

“Luthersk og uluthersk oppdragelse. Skole- og utdanningstenkning blant norske utvandrere til Amerika. Paul Vigenstad (1839-1925) som eksempel”, i Teologisk Tidsskrift 1 (2020), 20-33.

“Utopia of the North. Scandinavia’s Presence at the Educational Exhibition in London, July 1854”, in Scandinavica, 2 ((2019),

“Hartvig Nissen og N. F. S. Grundtvig. Grundtvigianske aspekter i norsk skoletenkning rundt midten av 1800-tallet. Polemikken mellom Hartvig Nissen og Frederik Bugge i Morgenbladet 1845. Teologisk Tidsskrift 2 (2019) https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-02-04

“Et bidrag til kvinners selvstendighet. Skandinaviske forutsetninger for Hartvig Nissens pikeskole, 1849», in Ruth Hemstad og Dag Michalsen (eds) Frie ord i Norden? Offentlighet og trykkefrihetskultur 1815-1905 (Oslo: Pax, 2019)

«Marcus Thrane, demokratiet og 1850-tallets opplysningsvirksomhet», in Nytt Norsk Tidsskrift 2/18, 138-151.

«Tidlige skoleforbindelser. Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19. århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen» Nordic Studies of Educational History, (1) 2018, 3-25

«’Nogle Bemærkninger angaaende den nye «Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet»’. Teologiske aspekter ved debatten rundt P. A. Jensens Lesebok, 1863». In Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/2018.

«Children, Dying and Death. Views from an 18th Century Periodical on Children». In Aasgaard, Bunge, Roos (2018).

«Naturvitenskap som dannelsesprosjekt. Om naturvitenskapelig opplæring i Norge på 1850- og -60-tallet». In Roos/Tønnesson (2017).

«Naturvitenskapen i nordiske offentligheter – fra 1600 til i dag» (with Johan Tønnesson), In Roos/Tønnesson (2017).

«Geologica Norvegica. Geologisk kunnskapsformidling i Norge på 1600-tallet». (with Jørn Hurum and Lise Camilla Ruud), In Roos/Tønnesson (2017)

«’Praktisk VIisdom i Foranstaltninger mod Cholera’ – tiltak og pressedekning 1853». In Michael. Publication Series of The Norwegian Medical Society 4/2017.

«Opplysningsmann og fritenker. Betydningen av kristendomssyn i debatten om skolelovgivningen frem mot 1889. Søren Jaabæks posisjon». In Historisk Tidsskrift 2/2016.

«Å velte en kjempe. Modellesere og tekstkulturer i Nils Egede Hertzbergs tekster». In Sakprosa. Vol. 8, nr 2 (2016) https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/issue/view/317

«Lesning til Dannelse. Folkeopplysningsmennenes forståelse av lesning og dannelse på 1850-tallet. Kontekstens betydning for det språklige uttrykk». In Teologisk Tidsskrift 3/2016.

«Verdien av en bredere humanioradebatt». In Nytt Norsk Tidsskrift 4/2016.

«Look to Britain! Storbritannia som forbilde for norsk skoletenkning på 1850-tallet». In Nordic Studies of Education 4/2016.

«Universitetsreformator, opplysingsmann og politisk rebell. Johann Friedrich Struensee og forslaget til reform av det medisinske fakultet 1771». In Michael. Publication Series of the Norwegian Medical Soety 4/15.

«Tidsskrifter som toleransevitner. Teologiske temaer og trykkefrihet i svenske og danske periodiske publikasjoner på slutten av 1700-tallet». In Sjuttonhundratal. Nordic Journal of Eighteenth Century Studies (2015).

«Historiefagets ansikter. Begrepet «historisk sannhet» belyst på bakgrunn av tre nye publikasjoner i norsk historiefaglig forskning». In Nytt Norsk Tidsskrift 3/15.

«Medical Enlightenment from the Pulpit. Theology and Medicine in the Eighteenth Century”. In Ideas in History, 2/2014”.

«Struensee in Britain. The Reception of the Struensee Affair in British Periodicals 1772», In Periodical Transfers. 18th Century Journals as Agents of Change, edited by Mona R. Ringvej, Aina Nøding, Ellen Marie Krefting. Leiden: Brill (2015).

«Medisinsk opplysning og sosial mobilisering fra prekestolen. Presten som offentlig helse- og sosialarbeider i Danmark-Norge mot slutten av 1800-tallet», In Teologisk Tidsskrift 1/2015

«Guds hjelpende hånd. Presten som lege mot slutten av 1700-tallet». In Michael. Publication Series of The Norwegian Medical Society, 4/14.

«Skolen som nasjonsbygger», in Pedagogikk. Grunnbok (text book), edited by Janicke Heldal Stray and Anne Line Wittek. Oslo: Cappelen Akademisk, 2014.

«Mot en mer demokratisk og folkelig skole. Johan Sverdrups forsøk på å innføre «Politik i Skolen» 1877-1878», In Teologisk Tidsskrift 1/2014.

«Kulturendring og kirkesang. Spor av opplysning i Magnus B. Landstads salmer». In Teologisk Tidsskrift 3/2013.

«Jeg skriver for tænkende menn, der selv kan prøve Aanderne. Nicolai Lorenz Fallesens tidsskrift for religionslærere 1793-1808», In Sjuttonhundratal. Nordic Journal of Eighteenth Century Studies. (2013).

«Poverty, Charity, and the Risk of Eternal Damnation: Balthasar Münter's Clerical Risk Communication in late 18th Century Copenhagen», in Narratives of Risk. Interdisciplinary Studies, edited by Karen Patrick Knutsen, Sigmund Kvam, Peter Langemeyer, Anastasia Parianou, Kåre Solfjeld (Münster: Waxmann (2012).

«Rhetorical Citizenship. The Norwegian RE subject and Freedom of Speech», in Education  for Social Justice, Equity and Diversity, edited by Torill Strand and Merethe Roos Münster: LIT (2012).