Morten Kjelland

Morten Kjelland

Professor II

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()
Bakgrunn Morten Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo fra november 2011. Professor fra 2013. Forskningsfelt Morten Kjellands vitenskapelige arbeider er hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige emner, og omfatter temaer slik som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f. eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett, samt andre fagmområder som medisin. Kjelland har arbeidet i flere av disse skjæringsfeltene, både med forskning og i form av undervisning for bl.a. advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og offentlige ordninger, dommere (i regi av Domstolsadministrasjonen) og for utredende spesialister i medisin og psykologi (i regi av Norsk psykologforening, Legeforeningen mv.). Kjelland har også arbeidet innen andre områder som menneskerettigheter, sjørett og rettssosiologi, i tillegg til metodefag (juridisk metode og empirisk/statsvitenskapelig metode). Kompetansen er tilbygd med forvaltningsrett og mer generell velferdsrett. Morten Kjelland er ansvarlig faglærer i velferdsrett ved UiO.

Ansvarsområder

HSN: Lærer i erstatningsrett

UiO: Ansvarlig faglærer i velferdsrett, ansvarlig faglærer i helserett, faglærer i erstatningsrett

Kompetanse

  • Erstatningsrett
  • Velferdsrett
  • Helserett
  • Forvaltningsrett
  • Juridisk metode
  • Rettssosiologi

Publikasjoner

Oversikten nedenfor er basert på Cristin, som også inkluderer forelesninger og kurs.

 

2017

1Syse, Aslak; Kjelland, Morten
Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497429) 597 s. 
UiO 
 

2Syse, Aslak; Kjelland, Morten
Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497443) 536 s. 
UiO 
 

2016

3Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf
Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-49372-8) 626 s. 
UiO 
 

4Kjelland, Morten
Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. s. 79-103
UiO 
 

5Kjelland, Morten
Kapittel 4. Tilsyn og ansvar. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. s. 104-134
UiO 
 

6Kjelland, Morten
Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser – en analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer. I: Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091. s. 703-758
UiO 
 

7Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti; Kjelland, Morten
Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205457232) 343 s. 
UiO 
 

2014

8Kjelland, Morten
Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10
UiO 
 

9Kjelland, Morten
Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner. Kurs; 2014-03-25 - 2014-03-25
UiO 
 

10Kjelland, Morten
Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10
UiO 
 

11Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. Kurs; 2014-03-05 - 2014-03-05
UiO 
 

12Kjelland, Morten
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar; 2014-06-04 - 2014-06-04
UiO 
 

13Kjelland, Morten
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar/fagdag; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO 
 

14Kjelland, Morten
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar/fagdag; 2014-06-11 - 2014-06-11
UiO 
 

15Kjelland, Morten
Norsk erstatningsrett - forelesninger og kurs (40 timer; heldekkende ifht. pensum) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Undervisning; 2014-05-01 - 2014-06-01
UiO 
 

16Kjelland, Morten
Rettighetsbegrepet - belyst med systematiserte eksempler fra erstatnings- og forsikringsretten. Semninar; 2014-06-13 - 2014-06-13
UiO 
 

17Kjelland, Morten
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. Seminar; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO 
 

18Kjelland, Morten
To nyere dommer om yrkessykdom, Otterengen-dommen i Rt. 2012 s. 929 og Sønneland-dommen i Rt. 2012 s. 1864. Seminar/fagdag; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO 
 

19Kjelland, Morten
Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - noen utvalgte emner. Det årlige personskaderettskurset; 2014-11-07 - 2014-11-07
UiO 
 

20Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader (ny utgave). Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2014 s. 1-46
UiO 
 

21Strandberg, Magne; Kjelland, Morten
Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner. Det årlige personskadekurset; 2014-11-07
UiB UiO 
 

2013

22Kjelland, Morten
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering. Universitetsforlaget 2013 484 s. 
UiO 
 

23Kjelland, Morten
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs/forelesning; 2013-12-18 - 2013-12-18
UiO 
 

24Kjelland, Morten
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs/forelesning; 2013-05-27 - 2013-05-27
UiO 
 

25Kjelland, Morten
Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10. Kurs; 2013-04-17 - 2013-04-19
UiO 
 

26Kjelland, Morten
Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner. Kurs; 2013-09-25 - 2013-09-25
UiO 
 

27Kjelland, Morten
Hovedlinjer i erstatningsutmålingen, med integrerte arbeidshefter. Kurs; 2013-01-30 - 2013-01-30
UiO 
 

28Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. Kurs; 2013-03-06 - 2013-03-06
UiO 
 

29Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2013-10-25 - 2013-10-25
UiO 
 

30Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdager/seminar; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO 
 

31Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdag/seminar; 2013-11-25 - 2013-11-25
UiO 
 

32Kjelland, Morten
To nye yrkesskadedommer – Otterengen (Rt. 2012 s. 929) og Sønneland (Rt. 2012 s. 1864). Fagdag/seminar; 2013-05-30 - 2013-05-30
UiO 
 

33Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdag/seminar; 2013-11-25 - 2013-11-25
UiO 
 

34Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Semninar/fagdager; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO 
 

35Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – med utarbeidelse av et arbeidsverktøy. Seminar; 2013-02-05 - 2013-02-05
UiO 
 

36Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2013-04-17 - 2013-04-19
UiO 
 

37Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Seminar; 2013-06-19 - 2013-06-19
UiO 
 

2012

38Kjelland, Morten
«Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy». Fagseminar; 2012-04-18 - 2012-04-18
UiO 
 

39Kjelland, Morten
«Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning). Fagseminar; 2012-06-10 - 2012-06-11
UiO 
 

40Kjelland, Morten
«Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (ca. 2 timer). Fagseminar; 2012-02-26 - 2012-02-26
UiO 
 

41Kjelland, Morten
«Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (2 timer), Kompensasjonsrettskurset (JUS). Fagseminar; 2012-03-15 - 2012-03-15
UiO 
 

42Kjelland, Morten
Kurshefte i forvaltningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42960-4) 368 s. 
UiO 
 

43Kjelland, Morten
Nettressurs for Erstatningsrett (NfE), oppdatert og tilbygget versjon (april 2012). Gyldendal Juridisk 2012 250 s. 
UiO 
 

44Kjelland, Morten
Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF). Gyldendal Juridisk 2012 50 s. 
UiO 
 

45Kjelland, Morten
«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1,5 timer). Fagseminar; 2012-02-01 - 2012-02-01
UiO 
 

46Kjelland, Morten
NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Hovedlinjer og utvalgte temaer. Fagseminar; 2012-02-02 - 2012-02-03
UiO 
 

47Kjelland, Morten
«Tolkning og anvendelse av dommer – og utvalgte andre kilder» (ca. 2 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning). Fagseminar; 2012-04-25 - 2012-04-25
UiO 
 

48Kjelland, Morten
«Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis» (4 timer). Fagseminar; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO 
 

49Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader. Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2012 (2) s. 1-44
UiO 
 

50Kjelland, Morten
«Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer). Fagseminar; 2012-06-10 - 2012-06-11
UiO 

51Kjelland, Morten
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten (oppdatert kap. 3, 2012). Oslo: Handelshøyskolen BI Forsikring 2012 (ISBN 978-82-8247-010-0) 82 s. 
UiO 
 

52Kjelland, Morten; Hambro, Peter
NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 ;Volum 2012.(2) s. 11-13
UiO 
 

2011

53Kjelland, Morten
Hjemmearbeidserstatning : forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige sider ved utmålingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volum 8.(1/2) s. 4-49
UiO 
 

54Kjelland, Morten
«Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – med vekt på årsakssammenheng og utmåling» (ca. 2,5 timer). Fagseminar; 2011-12-05 - 2011-12-05
UiO 
 

55Kjelland, Morten
«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1 time), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, JUS. Fagseminar; 2011-11-11 - 2011-11-12
UiO 
 

56Kjelland, Morten
«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (4,5–5 timer). Fagseminar; 2011-11-30 - 2011-11-30
UiO 
 

57Kjelland, Morten
«Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1 time). Fagseminar; 2011-11-29 - 2011-11-29
UiO 
 

58Kjelland, Morten
«Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1,5 timer), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, i regi av Juristenes Utdanningssenter. Fagseminar; 2011-11-11 - 2011-11-12
UiO 
 

59Kjelland, Morten
Utmåling av pasientskadeerstatning. I: Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205315488. s. 351-560
UiO 
 

60Kjelland, Morten
Årsakskravet i pasientskaderetten. I: Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205315488. s. 247-277
UiO 
 

61Kjelland, Morten
«Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – generelle og spesielle årsaksregler» (ca. 3 time). Fagseminar; 2011-11-29 - 2011-11-29
UiO 
 

62Syse, Aslak; Kjelland, Morten; Jørstad, Rolf Gunnar
Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 9788205315488) 597 s. 
UiO 
 

2009

63Kjelland, Morten
Kurshefte i erstatningsrett : et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Akademisk 2009 (ISBN 978-82-05-39427-8) 348 s. 
UiO 
 

64Kjelland, Morten
Kurshefte i erstatningsrett. Et temetiskutvalg av sentrale rettskilder. Oslo: Privatrettsfondet 2009 (ISBN 978-82-7236-196-8) 518 s. Institutt for privatrett Stensilserie B(43)
UiO 
 

65Kjelland, Morten
Nettressurs for erstatningsrett (NfE) : supplement til Lærebok i erstatningsrett [av Peter Lødrup, 6. utg.] grunnleggende erstatningsrett på nett. 
UiO 
 

66Lødrup, Peter; Kjelland, Morten
Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk 2009 (ISBN 978-82-05-39348-6) 599 s. 
UiO 
 

2008

67Kjelland, Morten
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. En analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 978-82-0538-498-9) 525 s. 
UiO 
 

2007

68Kjelland, Morten
De juridiske hovedspørsmålene i personskadeerstatningsretten. Grunnkurs personskadeerstatning; 2007-03-07 - 2007-03-09
UiO 
 

69Kjelland, Morten
Erstatning ved sjokkskader - oversikt over rettsutvikling, gjeldende rett og enkelte komparative linjer. Seminar; 2007-11-27
UiO 
 

70Kjelland, Morten
Særlig sårbarhet i personerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenhenger. Oslo: Juridisk fakultet 2007 500 s. 
UiO 
 

71Kjelland, Morten
Årsakssammenheng. I: Personskadeoppgjør. Oslo: Handelshøyskolen BI 2007 ISBN 978-82-7042-828-1. s. 43-94
UiO 
 

2006

72Kjelland, Morten
Erstatning for merutgifter, med vekt på behandlingsutgifter. Analyse av rettspraksis. Fagdag, Forsikringsklagekontoret; 2006-10-13 - 2006-10-13
UiO 
 

73Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng. Fagdag, Crawford & Company; 2006-11-06 - 2006-11-06
UiO 
 

74Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng - en analyse av argumentasjonslinjer i rettspraksis. Advokatfirmaet Kogstad & Lunde - årlig seminar; 2006-06-07 - 2006-06-07
UiO 
 

75Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Grunnkurs personskadeerstatningsrett, trinn II; 2006-10-20 - 2006-10-21
UiO 
 

76Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. Grunnkurs personskadeerstatningsrett, trinn I; 2006-03-09 - 2006-03-09
UiO 
 

77Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. En analyse av de grunnvilkårene for erstatning, med vekt på kravet til faktisk og rettslig årsakssammenheng. Fagdag, Gard AS/JusForum Arendal; 2006-10-19 - 2006-10-19
UiO 
 

78Kjelland, Morten
Kravet til årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle beviskriterier. Fagda, Forsikringsklagekontoret; 2006-10-13 - 2006-10-13
UiO 
 

79Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning – ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. Grunnkurs personskadeerstatningsrett, trinn II; 2006-10-20 - 2006-10-21
UiO 
 

80Kjelland, Morten
Nyere rettspraksis om yrkesskader – med vekt på arbeidsulykkebegrepet. Fagdag, Crawford & Company; 2006-11-06 - 2006-11-06
UiO 
 

81Kjelland, Morten
Nyere rettspraksis om yrkesskader, med vekt på arbeidsulykkesbegrepet. En analyse av rettspraksis i året 2006. Det årlige personskadeerstatningsrettskurset; 2006-11-08 - 2006-11-11
UiO 
 

82Kjelland, Morten
Personskade. Arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (4) s. 8-10
UiO 
 

83Kjelland, Morten
Personskade. Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a). Skyggedommen(Rt. 2005 s. 1757). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (4) s. 8-10
UiO 
 

84Kjelland, Morten
Personskade. Årsaksbegrepet i folketrygdloven § 5-25. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (4) s. 10-14
UiO 
 

2005

85Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng. If skadeforsikring; 2005-10-14
UiO 
 

86Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng. If skadeforsikring; 2005-10-18
UiO 
 

87Kjelland, Morten
Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng i personskadeerstatningsretten. Grunnkurs personskade trinn II; 2005-10-27 - 2005-10-28
UiO 
 

88Kjelland, Morten
Hovedlinjer i personskadeerstatningen - grunnleggende prinsipper om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling. grunnkurs personskade; 2005-02-10 - 2005-02-12
UiO 
 

89Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. If skadeforsikring; 2005-10-14
UiO 
 

90Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. If skadeforsikring; 2005-11-03
UiO 
 

91Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. If skadeforsikring; 2005-09-07 - 2005-09-09
UiO 
 

92Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. If skadeforsikring; 2005-10-18
UiO 
 

93Kjelland, Morten
Merutgiftserstatning - ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis. Grunnkurs personskade; 2005-10-17 - 2005-10-18
UiO 
 

94Kjelland, Morten
Nyere rettspraksis - domsåret 2004. Forsikringsakademiet; 2005-01-26 - 2005-01-27
UiO 
 

95Kjelland, Morten
Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Rt. 2004 s. 1816 "Messel-dommen". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (3) s. 13-16
UiO 
 

96Kjelland, Morten
Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader. Forsikringsakademiet; 2005-01-26
UiO 
 

97Kjelland, Morten
Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader. Landsforeningen for trafikkskadde i Norge; 2005-02-07
UiO 
 

2004

98Kjelland, Morten
Nyere rettspraksis innen personskadeerstatningsrett (2004). Det årlige personskadeerstatningsrettskurset; 2004-11-13 - 2004-11-13
UiO 
 

99Kjelland, Per Morten
Bråtanedommen i Rt. 2002 s. 1473 - erstatning til dekning av pleie- og omsorgsutgifter. Tidsskrift for erstatningsrett 2004 ;Volum 1.(1) s. 3-40
UiO 
 

100Kjelland, Morten
Bråtane-dommen i Rt. 2002 side 1436 - erstatning til dekning av pleie- og omsorgsutgifter. Tidsskrift for erstatningsrett 2004 (1) s. 3-40
UiO 

101Kjelland, Morten
Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Messeldommen. Borgarting lagmannsrett 5. mars 2004. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004 (4) s. 5-7
UiO 
 

2003

102Kjelland, Morten
Forsørgertap -spesielle problemstillinger Del I. Engevolddommen og nye familiekonstellasjoner (1 time). Kurs i regi av Advokatfirmaet Riisa & Co; 2003-10-15 - 2003-10-16
UiO 
 

103Kjelland, Morten
Forsørgertap -spesielle problemstillinger Del II. "Bastrup"-tillegget (1 time). Kurs i regi av advokatfirmaet Riisa & Co; 2003-10-15 - 2003-10-16
UiO 
 

104Kjelland, Morten
Merutgifter belyst ved Bråtanedommen og nyere underrettspraksis (2 timer). "Ekspertseminaret"; 2003-11-01 - 2003-11-01
UiO 
 

2002

105Kjelland, Morten
Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern. Gyldendal Akademisk 2002 (ISBN 82-05-28113-0) 260 s. 
UiO