Tor Arne Wølner

Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D2-6)
Tor Arne Wølner er dosent i IKT i læring og pedagogikk ved universitetet Sørøst-Norge. De siste årene har han jobbet mye med dialogpedagogikk, interaktive tavler og digitale læringsressurser. Han er for tiden prosjekt- og utviklingsleder for studiene PfDK-MOOC og Lærerspesialist PfDK (Profesjonsfaglig digital kompetanse), og har vært prosjektleder i prosjektene Nordic SMART Board prosjekt og EU Interreg prosjekt GNU (Transboundary Nordic Teaching). I tillegg kan det bemerkes at han har gitt ut en rekke bøker og artikler om didaktikk og digitale læringsressurser, læringsledelse gjennom dialogbasert undervisning med bruk av digitale læringsressurser i klasserommet, vurdering og Lesson Study som en strategi for aksjonslæring og -forskning. Dessuten arbeides det for tiden med forskning rund bruk av nettbrett i skolen.

Ansvarsområder

 • Prosjektleder og fagansvarlig PfDK-MOOC 30 stp ( et oppdrag fra UDIR)
 • Utvikling/koordinering av studium PfDK-MOOC
 • Prosjektleder, fagansvarlig og emneansvarlig Lærerspesialistutdanning i PfDK på masternivå 60 stp (Oppdrag UDIR)
 • Utvikling/Koordinering av master for lærerspesialistutdanningen: Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).
 • Emneansvarlig for fordypningsemne: Didaktikk og digitale læringsressurser, aksjonslæring og –forskning innenfor master for lærerspesialistutdanningen: Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).
 • Med i lederteamet i forskergruppen LÆDIME (Læring, læringsdesign og digitale medier)
 • Forskning - iPad i undervisning

Kompetanse

Tor Arne Wølner is professor of ICT in learning and pedagogy at the university college Southeast Norway. The last years he has worked a lot with dialogue pedagogy and interactive whiteboards, and has been project manager in the projects Nordic SMART Board project and EU Interreg project GNU (Transboundary Nordic Teaching). In addition, it may be noted that he has released a number of books and articles about learning leadership through dialogue based teaching with interactive whiteboards, assessment and Lesson Study as a method of action learning and research.

Mer informasjon om Tor Arne Wølner (en)

CV

 • 2017 - ... Dosent - IKT i utdanning og pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge(USN).
 • 2014 - 2016 Dosent - IKT i utdanning og pedagogikk, Høgskolen i  Buskerud  og Vestfold(HBV)
 • 2007 - 2014. Førstelektor - IKT i utdanning og pedagogikk, Høgskolen i Vestfold.
 • 2002 - 2006 Høgskolelektor - IKT i utdanning og pedagogikk, Høgskolen i Vestfold.
 • 2000 - 2002 Pedagogisk konsulent - IKT i utdanning - Bærum kommune.
 • 1996 - 1999 Pedagogisk konsulent - IKT i utdanning Holmestrand kommune.
 • 1991 -1996 Utdannings- og forskningsdepartementet: Kursplanlegger, programutvikling og oversettelse av programmer til undervisning.
 • 1991 - 1993 Adjunkt  og Høgskolelektor, 50% akademisk stilling - IKT og utdanning, Høgskolen i Vestfold.
 • 1995 - 1996 Ressurssenter for Nasjonalt læremiddelsenter. Design og programutvikling (kontraktstilling)
 • 1980 - 1996 Lærer i ungdomsskolen (8. - 10.) Emner: Matematikk, samfunnskunnskap, Keramikk og musikk.                    

Publikasjoner

Wølner, T. A., Kverndokken K., Siljan, H. H. og Moe, M. (red.). (2018). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

Wølner, Tor Arne &Horgen, Svend Andreas. (2018) Kan omvendt undervisning fremme refleksjon og dybdelæring?. I: Wølner, T. A., Kverndokken K., Siljan, H. H. og Moe, M. (red.). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget

Olsen, Knut Rune & Wølner, Tor Arne.  (2017) Lesson Study og Læreres læring. Gyldendal Akademisk.

Wølner, Tor Arne & Gjertsen, Stian. (2015)  Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis. Dialogpedagogikk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Fagbokforlaget

Se ellers Cristin