Dagrun Skjelbred

Professor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Lærebokforskning

Norskdidaktikk

Lese- og skriveopplæring

Morsmålsfagets historie

Kompetanse

Lærerutdanning. Førsteamanuensis i norsk fra 1992, professor fra 2004. Dr. phil. 1999 på avhandlingen "... de umistegligste Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen.

CV

Publikasjoner

 Fagbøker og lærebøker for høyere utdanning:

Skjelbred, D., Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. 2017. Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen 1739 -2013. Oslo: Universitetsforlaget

Skjelbred 2014: Elevens tekst; et utgangspunkt for skriveopplæring. Cappelen. 4. reviderte  utgave. Første utgave 1992 

Skjelbred, D. 2010: Fra fadervår til facebook, Skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget

Maagerø, E. & D. Skjelbred  2010: De mangfoldige realfagstekstene. Om lesing og skriving i  og naturfag. Oslo: Fagbokforlaget

Selander, S. & D. Skjelbred 2004: Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring. Universitetsforlaget

 Artikler i tidsskrifter og bøker; et utvalg:

Skjelbred, D. (2017): Vi trenger en lærebokhistorie! I Bedre skole, nr 2, s. 88 - 92

Skjelbred D. (2015): Framstillingsformer og lesemåter i fagtekster. I Maagerø og Tønnessen (red.): Å lese i alle fag. (revidert utgave) Oslo: Universitetsforlaget

Skjelbred, D. (2015): Norskfagets lærebøker i et historisk perspektiv Norsklæreren nr. 1, s. 39   - 46

Skjelbred, D. (2014) Å ha historia med seg : noen trekk ved skolens skriveopplæring i et historisk perspektiv  I Kverndokken, K. (red.) 101 skrivegrep : om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping  Bergen: Fagbokforlaget

Skjelbred, D. (2013) Tekstkulturer, teksthendelser og skrivehandlinger i skolen. Hva sier læreplanene? I Askeland, N. og Aamotsbakken, B. (red.) 2013: Syn for skriving. Oslo: CappelenDamm Akademisk s. 56- 69

Skjelbred, D. og Veum, A.(2013): Literacy i læringskontekster. I Skjelbred, D. og Veum, A. (red) 2013: Literacy i læringskontekster Oslo: CappelenDamm Akademisk

Skjelbred, D. (2012). "Elevaktivitetens prinsipp" og oppgaver i lærebøker. I S. Matre, D. K. Sjøhelle & R. Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser  Oslo: Universitetsforlaget, s. 176 -185

Skjelbred D. 2012: Lese- og skriveopplæring og tidlig innsats. I Bjørnsrud, Halvor og Nilsen Sven (red.): Tidlig innsats Bedre læring for alle? Oslo CappelenDamm Akademisk (s. 89 – 104)

Skjelbred D. 2011: Exercises in Textbooks and "The Working School Principle"in the 1939 Norwegian National Curriculum. In  Matthes, E. und Schütze, S. (eds): Aufgaben im Schulbuch, Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt

Skjelbred, D. 2011: ”Hvorledes bør et Læseværk for Almueskolen være indrettet ”? Om etableringen av leseboka på 1800-tallet. Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B. (red.): Norsk lærebokhistorie  - en kultur- og danningshistorie III. Oslo: Novus

Maagerø, E. og Skjelbred, D.  2010: ”De store orda”. Om sammensatte ord i lærebøker og andre fagtekster. I Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (red.): Faglig lesing i skole og barnehage. Oslo: Novus

Reichenberg, M. & Skjelbred, D. 2009"Critical Thinking" and Causality in History Teaching Material: an Analysis of how the French Revolution Is Presented in a Norwegian and a Swedish History Textbook for Junior High School. I Lessing, S. & Helgason T. (red.): Opening the Mind or drawing Boundaries? History texts in Nordic schools. Vandenhoeck & Ruprecht, s. 185 -218

Skjelbred 2009: Leseopplæringsmetodikk i tre veiledende tekster fra 1800-tallet. I Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B. (red.): Norsk lærebokhistorie – en kultur- og danningshistorie II. 11 artikler. Novus forlag, s.183 - 198

Skjelbred 2009: Lesing og oppgaver i lærebøker. I: Knudsen, K., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (red.): Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen,  s. 271 -289. Oslo: Novus

Rapporter:

Skjelbred, D., Askeland, N., Mortensen-Buan, A.-B., Orhem Bakke, J., Aamotsbakken, B. (2013): Språklig kvalitet i lærebøker. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Juuhl, Gudrun Kløve, Hontvedt, M. &Skjelbred, D 2010: Læremiddelforskning etter LK06. Eit kunnskapsoversyn. Rapport 1/2010: Høgskolen i Vestfold