Eva Merete Bjerkholt

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-112)
Førsteamanuensis i pedagogikk. Ansatt i professorkvalifiseringsstilling fra høsten 2016. Arbeidsfelt forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningene, i barnehager, skoler og videregående opplæring. Forskningsfeltet er i hovedsak knyttet til tematikken teori og praksis, med forskning på overgang fra utdanning til yrke, fasilitering av læringsrom for lærende dialoger og refleksjonskompetanse i lærerutdanningene og i yrkesfeltet, samt profesjonskvalifisering, videre profesjonsutvikling i yrke, veiledningsordninger for nyutdannede lærere og utvikling av en sosiokulturell og dialogisk tilnærming til profesjonsveiledning.

Ansvarsområder

 • Leder av Senter for profesjonalisering
 • Leder forskergruppa Velferdsstatens yrker som nå er revitalisert under nytt navn Veiledning i utdanning og yrke - ViPu 
 • Leder nettverk for veiledning av nyutdannede lærere
 • Convenor for Nordic Educational Research Association - NERA -  nettverk 25 Guidance, Counselling and Mentoring
 • Leder for Veiledningskonferansen 2017, Teori, Empiri og Praksis i et flerfaglig veiledningsfelt som fant sted 15. og 16. februar 2017
 • Medlem av HSN's Utvalg for Utdanningskvalitet - UFU
 • Vara til PHD-programutvalg for PedRes
 • Leder av det Nordiske nettverket for Profesjonskvalifisering i utdanning og videre profes
 • Forskningsleder for det nordiske prosjektet Profesjonalisering gjennom veiledning - ProV 2014-2017 som er finansiert av Nordplus Horisontal
 • Ansvarlig for Telemarks del av forskningsprosjektet Teacher Support Teams som er et pilotprosjektet knyttet til et større internasjonalt forskningsmiljø som ledes fra Oxford University
 • Deltar faggruppe for  veiledning i institutt for pedagogikk- IPed 

Kompetanse

2016-2019 Professorkvalifiseringsstilling

2013 Førsteamanuensis i pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Bjerkholt, Eva (2017). Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Oslo: Cappelen Damm.

Bjerkholt, Eva & Stokke, Hilde S. (2017). Et forskende fellesskap. Forskningssirkler på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningene. Norsk Pedagogisk Tidsskrift Vol. 101(2). 

Bjerkholt, Eva (2015). Veiledning og lærende dialoger. Fagfellevurdert. I Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (Red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Kpp. 4. s. 55-70. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Aspfors, Jessica & Bjerkholt, Eva (2014). National Report on Developing Continiuum on Teachers’ Professional Development throughout the Teaching Career in Finland, Norwegian part.

Bjerkholt, Eva, Ødegård, Elin, Søndenå, Kari & Hjardemaal, Finn R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? Uniped vol. 37. nr. 4 http://journals.co-action.net/index.php/uniped/article/view/23814

Bjerkholt, Eva (2014). En kasusstudie av innholdet i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. I FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FOU i lærerutdanning. http://tapironline.no/fil/vis/1364

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild. V. (2013). Veiledning i praksis: Del 1. Kontrakten. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=K9_NBTRR_9U&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 2. Avklare forventninger. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=vpb0AxNGbcU&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 3. Innhold i veiledningssamtalen. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=IQqAQSxejp4&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 4.  Førveiledning og analyse av veiledningssamtaler. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=pOyfmdWhFUA&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva, Hjukse, Hjørdis & Wåle, Åshild V. (2013). Veiledning i praksis: Del 5. Etterveiledning. (Filmprod.). Notodden: Høgskolen i Telemark.

https://www.youtube.com/watch?v=nKqfa1J6PGk&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, Eva (2013).  Åpning av lukkede rom: En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere (Doktoravhandling, Monografi). Oslo: Universitet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

Bjerkholt, Eva & Søndenå, Kari (2013). Danningsreisen 2014. Rapport fra masterstudentene i pedagogikks studiereise. Notodden: HiT-EFL

Bjerkholt, Eva (2010). Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring (Fagfellevurdert). I Eli-Kari Høihilder & Knut-Rune Olsen (Red.). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage, Oslo: PedLex.

Bjerkholt, E. & Hedegaard, E. (2008). Systems Promoting New Teachers' Professional Development (Fagfellevurdert). I Göran Fransson & Kristina Gustafsson (Red.). Newly Qualified Teachers in Northern Europe – comparative perspectives on promoting professional development. Gävle: Universitet i Gävle.