Marit Bøe

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-407)
Min hovedinteresse i undervisning og forskning er ledelse i barnehagen. Sammen med kollegaer har jeg utviklet og gjennomført ledelsesstudier for barnehageledere på bachelor, master - og myndighetsnivå. Jeg har lang erfaring fra arbeid som pedagogisk leder i barnehage, og i masteroppgaven min gjorde jeg aksjonsforskning knyttet til egen arbeidsplass. I 2016 disputerte jeg på NTNU med doktoravhandlingen: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. 2017-2018 var jeg leder av sekretariatet for ekspertutvalget om barnehagelærerrollen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet september 2017. Her er lenke til ekspergruppens nettside hvor du kan lese mer om mandatet og lenke til rapportene https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser

  • Ledelse i barnehagen
  • Kvalitative metoder
  • Skygging som metode i ledelsesforskning
  • Aksjonsforskning/interaktiv forskning i samarbeid med barnehagelærere
  • Barnehagelærerrollen i profesjonsperspektiv

 

CV

Utdanning

2012-08 - 2016-08 NTNU - Philosophia doctor Pedagogisk institutt

Tittel på avhandling: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen.

2003-08 - 2006-08 Høgskolen i Oslo - Master i barnehagepedagogikk

2005-01 - 2005-12 Høgskolen i Vestfold - Pedagogisk utviklingsarbeid 

2003-08 - 2003-12 Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektledelse

1995-08 - 1996-06 Høgskolen i Telemark - Pedagogisk veiledning 

1994-08 - 1995-06 Høgskolen i Telemark - Sosialpedagogikk 

1993-08 - 1994-06 Universitetet i Oslo - Mellomfag i pedagogikk 

1990-08 - 1993-06 Telemark lærerhøgskole - Førskolelærer 

 

Yrkeserfaring

2006-01 - Høgskolen i Sørøst-Norge - Høgskolelektor/førsteamanuensis fra 1.2. 2016 (100%)

2000-08 - 2007-12 Sibubarn Raumyr - Pedagogisk leder og fagleder (100%)

2000-01 - 2000-07 Kronen bedriftsbarnehage - Pedagogisk leder (100%)

1997-08 - 1999-10 Gullaug skole - Førskolelærer/kontaktlær er (100%)

1996-08 - 1997-08 Borgen skog barnehage - Pedagogisk leder (100%)

1993-08 - 1996-08 Trollstua barnehage - Pedagogisk leder (100%)

Publikasjoner

 

Bøe, M. (2016). Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. (PhD Doktoravhandling), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.   (143)

Bøe, M., & Hognestad, K. (2016). Care as everyday staff leadership. Journal of Early Childhood Education Research, 5(1), 329-343.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» - refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift(5).

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice. doi: 10.1080/13603124.2015.1059488

Bøe, M., Hognestad, K., & Waniganayake, M. (2016). Qualitative shadowing as a research methodology: exploring early childhood in practice. Educational Management Administration and Leadership. doi: 10.1177/1741143216636116

Hognestad, K., & Bøe, M. (2016). Studying practices of leading - Qualitative shadowing in early childhood research. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5).

Hognestad, K., & Bøe, M. (2014). Knowledge development through hybrid leadership practices. Nordisk barnehageforskning, 8(6), 1-14.

Frogh, C., Bøe, M., & Hognestad, K. (2013). Kompetanseutvikling i barnehagen som lærende organisasjon. I F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & I. Pereliussen (Red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (s. 94-102). Akademika forlag Trondheim.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2012). ‘Place’ as conceptual centre: a methodological focus on the bodily relations, movements and expressions of children up to three years of age in kindergarten. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 3(2), 43-55.

Bøe, M., & Frogh, C. (2011). Sted som konsept i barnehagemyndighetenes lokale kvalitetsplaner. I Rønning, Diesen, Hoveid & Pareliussen (Red.), Rapport fra konferansen om praksisrettet FOU i lærerutdanning Trondheim.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2010). Critical thinking in kindergarten. Childhood and philosophy, 6(11), 151-165.

Bøe, M. (2009). Ledelsesutfordringer i barnehagen: med eksempler fra studenters arbeid med pedagogisk dokumentasjon. Norsk pedagogisk tidsskrift(3), 164-177.

Bøe, M. (2006). Faglig utvikling i en aksjonsretttet kontekst- førskolelæreren som endrings agent. Oslo: Høgskolen i Oslo. Masteroppgave.

Bøker og kapitler i bøker

Halttunen, L., Sims, M., Waniganayake, M., Hadley, F., Bøe, M., Hognestad, K. & Heikka, J. (publiseres juli 2019). Working as early childhood centre directors and deputies – perspectives from Australia, Finland and Norway. I P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Red.), Leadership in Early Education in Times of Change. Research from Five Continents (s. 221-243). Toronto: Budrich.

Hognestad, K. & Bøe, M. (publiseres juli 2019). Shadowing as a method in leadership preparation in teaching practice in early childhood teacher education in Norway. I P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Red.), Leadership in Early Education in Times of Change. Research from Five Continents. Toronto: Budrich.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2017). Skygging som metode i lederutvikling. I L. Frers, K. Hognestad, & M. Bøe (Red.): Læring gjennom metode og refleksjon. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.25,

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). The dynamics of pedagogical leader`s everyday leadership. I P. T. Granrusten, K.-Å. Gotvassli, O. F. Lillemyr, (Eds.), Leadership for Learning – Challenges in Early Childhood Education and Care. North Carolina. Information Age Publishing Inc.

Hognestad, K.& Bøe, M. (2017). Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I H. Blaafalk, M. Solheim & G. Aaserud (Red.). Bergen: Fagbokforlaget.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2015). Leading site-based knowledge development; a mission impossible? Insights from a study in Norway. I M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (Red.), Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood Research from Australia, Finland and Norway. (s. 272).

Bøe, M., & Thoresen, M. (2017). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Bøe, M. (2011). Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som lærende organisasjon. In A. M. Otterstad & J. Rhedding-Jones (Red..), Barnehagepedagogiske diskurser (s.87- 101). Oslo: Universitetsforlaget.

Bøe, M. (2008). Førskolelæreren: en postmoderne agent. I M. Pettersvold, K. R. Tholin, K. Røtnes, & T. T. Jansen (Red,.), Førskolelæreren. Oslo: Pedagogisk forum.

 

Rapporter

 Bøe, M., Steinnes, G. S., Hognestad, K., Fimreite, H. & Moser, T. (2018). Barnehagelærerens praktisering med en helhetlig tilnærming til læring (Skriftserie). Notodden: Universitetet i Sørøst-Norge.

Børhaug, K., Bøe, M. (red.). Brennås, H. B., Fimreite, H., Havnes, A., Hornslien, Ø., … Steinnes, G. S. (2019). Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden. Notodden. Hentet fra https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/rapporter/

Kunnskapsdepartementet. (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag (12). Oslo. Hentet fra https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/rapporter/

Artikler i tidsskrifter

Bøe, M. (2018). Barnehagelærerrollen - hva har vi lært og hva trenger vi kunnskap om. Barnehagefolk, 4.

Bøe, M. (2018). Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Barnehagelærerens helhetlige tilnærming. Barnehagefolk, 3.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). De dagligdagse personalledelsesoppgavene i det pedagogiske lederarbeidet. Barnehagefolk, 2, 58-66

Eriksen, M., Solheim, M., Hognestad, K., Bøe, M., Haaland, G. & Bae, B. (2017). Ny rammeplan for barne- hagens innhold og oppgaver. Prismet, 68(4), 339-347. doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5850

Bøe, M. (2016). Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon. Tidsskriftet Barn, nr.3, s. 53-69. Prøveforelesning disputas.

Bøe, M. (2016). Pedagogiske ledere og hybride ledelsespraksiser. Barnehagefolk, 4.

Bøe, M., Frogh, C., & Hognestad, K. (2012). Ledelse av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagefolk, 28(1), 24-30.

Hognestad, K., Moxnes, A. R., Frogh, C., Bøe, M., Jørgensen, Å., & Kimerud, A. T. (2012). Barnehagen som læringsarena- for ettåringen. Barnehagefolk, 28(3), 66-72.

Bøe, M., & Thoresen, M. (2007). Aksjonsforskning i barnehagen. Barnehagefolk (3), 5.

Bøe, M. (2005). Oppdrag pedagogisk dokumentasjon. Barnehagefolk, 3, 70-79.