Kvalitative metoder i profesjonell praksis

Forskergruppen retter fokus mot forskning på profesjonell praksis med en særlig orientering mot metodiske grunnlagsspørsmål, kritisk refleksjon og metodeutvikling innen samfunnsvitenskap og humaniora.


Interessen omfatter både etablerte og mer innovative metoder som kan gi oss tilgang til den sosiale verden på nye måter.

Tverrfaglig forskning

Gruppen er tverrfaglig, men har en felles interesse for å studere profesjonelle praksiser i detalj gjennom bruk av ulike etnografiske tilnærminger. Dette omfatter blant annet deltakende og ikke-deltakende observasjon, innhenting og analyse av video- og lyddata, bruk av mobile metoder som skygging og mobile verktøy som GPS og action camera, og aksjonsforsking. Gruppens medlemmer har i dag spesielt fokus på profesjoner knyttet til lærerutdanning, skole, og barnehage, men gruppen er åpen for forskning på et vidt spekter av profesjoner og institusjoner.

Forskergruppen er en ressurs for et fagfellesskap utover forskergruppen gjennom å tilgjengeliggjøre relevant, ny og innovativ metodekunnskap som representerer forskningsfront, samt å initiere ulike former for kunnskapsdeling (initiere samtaler, «kollegal scaffolding», datasessions, utvikle prosjektsøknader og andre aktiviteter hvor man kan dele kunnskap).

Profesjonell praksis

Interessen for profesjonell praksis skiller seg fra den mer evidensbaserte orienteringen ved at gruppens fokus rettes mot å utvikle dypere og rikere forståelser av hvordan praksiser konstitueres og hvordan bruk av kvalitative metoder kan bidra til å utforske og utvikle profesjonelle praksiser. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling og metodene er derfor orientert mot handlinger i profesjonskontekst. Begreper som materialitet, artefakter, språk, multimodalitet, rom og kroppslighet vil være sentrale analytiske begreper i så måte. Refleksjon over etiske utfordringer – også i sammenheng med det digitale samfunn – er like viktig som refleksjon over det potensialet som ligger i partisipative metoder.

Aktuelle temaer

 • undervisning og læring gjennom metodebruk
 • kompetanseutvikling i profesjonell praksis gjennom metode
 • aksjonsforskning, co-creation og partisipative forskningsmetoder
 • mobile metoder (skygging, walk-alongs, osv.) og bruk av mobile digitale verktøy
 • bruk av video
 • sammenheng mellom en ny visuell mediakultur og forskningsetiske spørsmål
 • kvalitativ data som evidens
 • emosjoner, persepsjon og følelser i kvalitativ forskning

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Mónica Degen (Brunel University)
 • Lars Meier (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung / IAB)
 • Jan Svennevig (Universitetet i Oslo)
 • Louise Tranekjær (Roskilde Universitet)
 • Jutta Wiesemann og Clemens Eisenmann (Universität Siegen)
 • Ellen Andenæs (NTNU)
 • Nettverk for interaksjonsanalyse (Universitetet i Sørøst-Norge)
 • SPICA (nordisk nettverk støttet av NordPlus)
 • ILRF (International Leadership Research Forum)

Aktiviteter

 • Datasessions: Gruppen  organiserer regelmessige datasessions, det vil si møter med fremlegg, diskusjon og analyse  av data.
 • Prosjektutvikling: Det arrangeres møter til planlegging og utvikling av nye felles prosjekter og prosjektsøknader.
 • Konferanser/seminar/workshops
 • Formidling og samarbeid med feltet: Vi søker å samarbeide med kommuner og andre relevante aktører når det gjelder metode og etikk i profesjonsutøvelsen og -utdanninger.

«Vin og viten»: Gruppen har siden november 2014 arrangert månedlige samlinger for alle interesserte ved fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Dette er samlinger som tar opp ulike faglige tematikker med en «sosial touch»  og foregår i biblioteket ved USN, Notodden.

Medlemmer

Kontaktperson

Lars Frers

Pågående forskningsprosjekt

«Læring gjennom metode.» Forskergruppen skal i 2017 publisere en antologi med utgangspunkt i ulike perspektiver på hvordan bruk av ulike kvalitative metoder bidra til læringsprosessor. Antologien har fokus på praksis i ulike profesjoner og tar utgangspunkt i forskingsarbeider innenfor forskningsgruppen og dennes nasjonale og nordiske partnere. I alle bidrag vil metodebegrepet drøftes i spenningsfelt mellom forskning og læring. Boka publiseres som Open Access ved Cappelen Akademisk. Arbeidet med antologien skal brukes som utgangspunkt for en ERASMUS+ søknad.