Ole Jacob Thomassen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-108)
Sosiolog, Førsteamanuensis Institutt for historie, økonomi og samfunnsfag. Ph.D fra 2013, med avhandlingen "Integritet som arbeidslivsfenomen"

Ansvarsområder

Underviser i:

-Forskningsmetode

-Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse

-Arbeidsmiljø organisering og ledelse

-Veiledning av mastergradsstudenter

Kompetanse

- Sosiologi 

- Arbeidsmiljø og arbeidsliv

- Ledelse og organisering 

- HMS

- HRM

- Helsefremmende arbeidsplasser

- Kvalitative metoder

- Sosiologiske og kritiske perspektiver på helse, jobber blant annet med Bourdieuske perspektiver inn i feltet

 

 

CV

 

Publikasjoner

- Korsvold, L.A. & Thomassen, O.J. (2018) Tiltak for å bedre sykepleieres arbeidsmiljø er ofte individrettet. Sykepleien Forskning. 21 s., Vol. 13. 

- Thomassen, O.J., Strand, R. & Heggen, K.M. (2017) Exploring the Concept of Integrity – Towards a Craft Inspired Interpretation. Nordic Journal of Working Life Studies. P. 39-50. Vol. 7: 2 

- Thomassen, O.J, Heggen, K.M. & Strand, R. (2017) Applying Principles of Sociotechnical Systems onto Working Environment Research Nordic Journal of Working Life Studies. P. 51-65. Vol. 7: 2 

- Thomassen, O.J. (2015) Muligheter for profesjonell kritikk. Bokkapittel. I Hennum,B. A., Pettersvold, M. Og Østrem, S. (red.) Profesjon og kritikk (s. 63-81). Oslo. Fagbokforlaget.

- Thomassen, O.J. (2015) Håndverksrasjonalitet – mellom omsorgsrasjonalitet og teknisk-økonomisk rasjonalitet (24 s). Bokkapittel. I Thagaard, T., Olsvold, N.C. & Neuman, C. (red) Omsorgens sosiologi. Oslo: Fagbokforlaget

- Thomassen, O.J. & Larsen, K. (2015) Arbejdsmiljø og sygepleje i et magtpolitisk felt– det sygeplejefaglige arbejde i krydspres mellem gamle og nye rationalitetsformer (16 s). Bokkapittel I antologi om sygepleje utgitt av DSR (Dansk sygeplejeråd)

- Thomassen, O.J. (2013) Integritet som arbeidslivsfenomen. Phd. Avhandling, Universitetet i Oslo, det Medisinske fakultet.

- Thomassen, O.J. På tide med en vending mot en ”offentlig sosiologi” i norskarbeidslivsforskning? Forskningsartikkel Sosiologisk tidsskrift, 20 (2), 160-182

- Thomassen, O.J. (2012) Psykologers integritet står på spill. Kronikk. Tidsskrift forNorsk Psykologi Forening, 49 (7), 714.

- Thomassen, O.J. & Haavind, H. (2011) Blir syk av bekymring for dårlig kvalitet iarbeidet. Kronikk Velferd. Magasinet for arbeid, velferd og helse, 100 (6), s. 26-28

- Thomassen, O.J (2010) En mer fremtidsrettet arbeidsmiljøinnsats – Kronikk,Tønsbergs blad 20 mai, 2010

- Thomassen, O.J. (2008) Å gjøre en god nok jobb – er det å kreve for mye? Kronikk Sykepleien, 96 (2), 32-35

- Thomassen, O.J. (2007) Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø krever tilpasning avHMS-arbeidet. Kronikk. Prosess (Tidsskrift for Landsgruppe av bedriftssykepleiere) nr. 2.

- Thomassen, O.J. (2006) Hvordan skape et helsefremmende arbeidsmiljø? Kronikk Arbeidervern nr. 2.

- Thomassen, O.J. (2006) Bygg bro mellom HMS- og HR-systemene. Kronikk. Arbeidsmiljø nr. 3, 2006

- Thomassen, O.J. (2002) Desentralisering og teamarbeid: Arbeidsformer med skjulte negative konsekvenser? Hovedfagsoppgave i sosiologi, Cand. polit.