Vibeke Narverud Nyborg

Vibeke Narverud Nyborg

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15017)
Fra 01.01.2017 begynner jeg som stipendiat ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HSN. Prosjektet mitt er knyttet opp mot personorientert helsearbeid i en historisk kontekst, og skal ha fokus på utviklingen av og forståelse for hvordan pasienten blir framstilt og påvirkes av de endringene som foregår innen medisin og sykepleie i Norge mellom 1880 og 1940. Hovedfokus er å forstå hvordan pasienten som en sosial konstruksjon framtrer i den medisinske utdanningen og i sykepleieutdanningen og hvordan dette påvirket måten man behandlet pasientene på. Jeg bruker historiske kilder som data for mine analyser og har en hermeneutisk metodologi som analysene baserer seg på. Målet er å bruke denne kunnskapen til å utvikle framtidens helseutdanninger i tråd med internasjonale og nasjonale føringer hvor begrep som pasient og person står sentralt og stadig endres i møte med helsetjenesten.

Ansvarsområder

Doktorgradsarbeid i ph.d.-studiet i Personorientert helsearbeid

Emneansvar for vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for Master i klinisk helsearbeid

25% undervisningsstilling

Kompetanse

Min arbeidskarriere har vært innenfor universitets- og høyskolesektoren, og har utviklet seg fra å være konsulent ved studieseksjonen ved Universitetet i Bergen, via rådgiver i NOKUT, til å ha vært fakultetsdirektør ved hhv Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Sørøst- Norge i nesten tre år. Dette har gitt meg en unik kompetanse om UH- sektoren generelt og de særskilte oppgavene innenfor universiteter og høyskoler spesielt. Blant annet kunnskap om forvaltning knyttet til samfunnsmandatet for universiteter og høgskoler, nasjonale kvalitetskrav og kvalitetskriterier som gjelder for utdanninger og studier på alle nivåer, samt drift og ledelse av en høyskole.

De tre årene fra 2014 til 2016 ledet jeg de administrativt ansatte ved og i tilknytning til fakultetet i krevende endringsprosesser knyttet til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold, og deretter i fusjonen mellom tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) til det som nå er Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Dette har gitt meg god erfaring med omstilling, motivere og ivareta medarbeidere i krevende prosesser.

Kvalitetsarbeid generelt og studiekvalitetsarbeid spesielt har vært en rød tråd gjennom hele yrkeskarrieren min. Nå utvider jeg kompetansen min til også å gjelde forskning. Mitt interessefelt er særlig eldre historie, og jeg har tidligere jobbet med romersk antikk, handel, økonomi og handelsnettverk i midt-østen i romersk keisertid. Nå fordyper jeg meg i medisin og helsehistorie. Gjennom doktorgradsstudiet i personorientert helsearbeid får jeg også kunnskap om teori knyttet til personorientering og jeg fordyper meg i kvalitative metoder som brukes i historieforskning med vekt på kildegranskning og hermeneutikk.

For øvrig se min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vibeke-narverud-nyborg-33b04183/

CV

Arbeidserfaring:  

Stipendiat, Universitetet i Sørøst- Norge, doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid, 2017 – dd

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Sørøst- Norge, året 2016

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014 - 2015

Rådgiver, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014

Rådgiver, Høgskolen i Buskerud, 2011 – 2013

Foreleser i norsk historie, AOF- Drammen/ Drammen guideforening, høst 2012

Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), 2009 – 2011

Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, 2008 – 2009

Førstekonsulent/ rådgiver, NOKUT, 2004 – 2008

Konsulent, Universitetet i Bergen, 2002 – 2004

Utdanning:  

Ph.d. emne: Social Construction: Theory and Practice, 2,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2019

Ph.d. emne: Medisinsk historie: kilder, metoder og historiografiske spørsmål, 3 sp, Universitetet i Oslo, 2018           

Ph.d. emne: Tale, tekst og tolkning, 7,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2017

Ph.d. emne: Qualitative methods, 5 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Ph.d. emne: The Science and Practice of Person- Centred Research, 15 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Emne i organisasjonspsykologi 15 sp, Universitetet i Bergen, 2004

cand.philol, Hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2003

cand.mag, mellomfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2001

Grunnfag kristendom med religion og livssyn, Høgskolen i Agder, 1998

Språk:                     

Norsk og nynorsk muntlig og skriftlig flytende

Engelsk muntlig og skriftlig flytende

Tysk akseptabel muntlig og skriftlig (ikke brukt aktiv på noen år)

Tillitsverv:             

DKFU- representant, 2014 - høst 2018

FAU – leder, Brandengen skole, 2014 – høst 2018

FAU- representant, Brandengen skole, 2011 - høst 2018

Tillitsvalgt i HiBus lokallagsstyre i Forskerforbundet, året 2013

Tillitsvalgt i NOKUTs lokallag i Forskerforbundet, 2010 til 2011

Styremedlem i Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen, 2003

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, 2002

Landsstyremedlem i Norsk Studentunion (NSU), representant for NSU- Bergen, 2001

Universitets- og høgskolepolitiskansvarlig for NSU- Bergen, 2000/ 2001       

Kurs:                        

HMS kurs for ledere, Stamina, 2015

Opplæring av tillitsvalgte, trinn I, Forskerforbundet, 2010

Forvaltningslov og forvaltningspraksis, Statskonsult, 2007

Nynorsk i arbeidet, Statskonsult, 2006

Internasjonalt:     

sakkyndig for det irske kvalitetssikringsorganet HETAC for innledende kvalitetsvurdering av private høyskoler og universiteter i Irland                                   

Observatør ved kvalitetsvurdering av Theresianischen Militarische Akademie i Østerrike                                   

Vertskap for observatører for tre akkrediteringsorgan i Østerrike (AAC, AQA og FHR) ved revidering av akkreditering av rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen                                   

NOKUTs medlem i gruppe som sammenlignet akkrediteringsprosedyrer i Østerrike og Norge, med mål om gjensidig anerkjenning av hverandres vedtak. Arbeidet resulterte i flere rapporter

Publikasjoner

Publikasjoner:

Kronikk: Pandemiberedskap handler om virus, men først og fremst om mennesker, Nyborg og Mamelund, https://forskersonen.no/kronikk-meninger-virus/pandemiberedskap-handler-om-virus-men-forst-og-fremst-om-mennesker/1706022?fbclid=IwAR1kl2wZf0FjtyTYJ-rYUgz3Xrx9iSm0KqKL2ShDBy8I5OREjq0Q1bf1LXw

Mening: Likestilling uten framdrift, https://www.dt.no/meninger/kvinnedagen/politikk-og-samfunn/likestilling-uten-framdrift/o/5-57-1101238

Nyborg, Vibeke Narverud, Sigrun Hvalvik, Brendan McCormack, "Understanding care in the past to develop caring science of the future: a historical methodological approach" in Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2017. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12576

Rapporter og annet arbeid:    

Axelsen og Nyborg, “NOKUTs søkerveiledning i framtiden – med fokus på dialog og dynamikk,” NOKUT rapport, 2010.         

Kraft/ Patscheider/ Sohm/ Nyborg, “TEAM Comparative Analysis- FHR and NOKUT,” 2007

Bernhard/ Fiorioli/ Nyborg. “TEAM Comparative Analysis- AAC and NOKUT,” 2007

Nyborg, Vibeke Narverud, “Accreditation Procedure by Fachhohschulrat and Austrian Agency for Quality Assurance – Observation Report,” 2007

Eilertsen, Vibeke Narverud, “I skyggen av Palmyras søyler, Utviklingen av en palmyrensk elite i en storpolitisk romersk kontekst 18- 268 e.Kr”, hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, 2004

Innlegg på konferanser og andre steder:

Kunnskap til lunjs: "Til det beste for samfunnet og pasienten" Universitetsbiblioteket i Drammen, 2018

Kunnskap til lunsj: «Palmebyen i ørkenen» Høgskolebiblioteket i Drammen, 2016                                              

”Performing the quality contract,” Assessing educational quality: Knowledge production and the role of experts, ENQA workshop, Oslo 2008

 “Mutual observations: the experiences of NOKUT (Norway), FHR and AAC (Austria), ECA- conference, Barcelona 2007

”Kriterier og kvalitetskrav i fleksibel utdanning,” NVU/ NFF- konferansen 2005, BI Oslo