Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med kvalitet i emner.

Emneplanen beskriver innholdet i et emne. Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål om emneplanarbeid.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Frister for kvalitetsarbeid knyttet til emner finner du i årshjulet, og i den enkelte rutine eller arbeidsbeskrivelse som er knyttet til emneplanarbeidet.

Hvem har roller i arbeidet med kvalitet i emner?

Dekan

Instituttleder

Emneansvarlig

Studieveileder

Fakultetsrådgiver

Studieadministrativt ansatte på institusjonsnivå

Spørsmål og svar

Hva er hensikten med emneplanarbeidet?

Målet med kvalitetsarbeidet på emnenivå er at alle emner skal holde god kvalitet, og at emner etableres og utvikles i tråd med innretningen til studieprogrammet emnet tilhører.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at emnene: 

  • har læringsutbyttebeskrivelser som er relevante
  • har studentaktive læringsformer som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet
  • har god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktiviteter og vurderingsformer

 

Hvordan opprettes, endres eller nedlegges et emne?

Akkreditering, nedlegging og endring av et emne følger de samme prinsippene som for et studieprogram. Delegasjonsmatrisen viser hvem som har myndighet til å akkreditere, nedlegge eller endre et emne.

Hvordan planlegger og gjennomfører jeg undervisning, veiledning og vurdering?

Emneansvarlige har ansvar for at undervisning og vurdering blir gjennomført i tråd med emneplanen. 

Alle undervisere trenger faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse. Undervisere i nettbaserte studier eller annen digitalt støttet undervisning trenger i tillegg digital kompetanse om hvordan digital teknologi kan brukes i undervisning og læringsarbeid. Du kan finne mer informasjon om faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse her (krever innlogging).

Emneansvarlig har videre ansvar for at emneplanen er gjort tilgjengelig for studenter innen de frister som gjelder for publisering av emneplaner ved USN. Alle pensumlister skal registreres i pensumsystemet Leganto.

Du finner informasjon om undervisning, praksis og studieveiledning her (krever innlogging).

Sensorveiledninger
Det skal utarbeides skriftlige sensorveiledninger ved alle eksamener i tråd med kravene i universitets- og høyskoleloven § 3-9 annet ledd. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 tredje ledd.

Ekstern sensur
Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd. Det skal settes opp en plan for valg av sensorordning for alle emner i et studieprogram.

Eksterne sensorer skal skrive sensorrapport med vurdering av kvalitet både om innhold i og organisering av emnet, vurderingsordningen, eksamensoppgaven og kandidatenes faglige nivå.

Her kan du lese mer om eksamen og du finne relevante rutiner knyttet til dette.

Hvordan evalueres et emne?

Studentevaluering av emner underveis

Det skal normalt gjennomføres underveisevaluering hver gang emnet gjennomføres. Metode for underveisevaluering velges fra verktøykassen.

Sluttevaluering av emner

Sluttevaluering av emnet gjennomføres hver gang emnet går.

Det er utarbeidet egen rutine for evaluering, dokumentasjon og tilbakemelding.

Les mer om evaluering her (krever innlogging).

Hvorfor skal det skrives emnenotat?

Emneansvarlige skal levere et kort emneutviklingsnotat med refleksjoner fra gjennomføring av emnet, funn og analyser fra studentevalueringen i Canvas og evt. andre undersøkelser som er gjennomført eller data som er hentet inn, samt tiltak for videre utvikling av emnet.

Emneutviklingsnotatet er ett av de viktigste elementene i evalueringen, da det analyserer resultater og innspill, og setter opp forslag til tiltak for emnets videre utvikling.

Emneutviklingsnotatet danner utgangspunkt for dialog mellom programkoordinator, emneansvarlige og andre som underviser i emnet, om videreutvikling av emnet.

Programutvalget skal holdes løpende orientert om resultater fra emneevalueringene. Det er et mål å løfte fram det som fungerer spesielt godt, for derigjennom å oppnå erfaringsutveksling på tvers av emnene.

Sentrale resultater fra emneutviklingsnotatet skal inngå i programrapporten.

 

Hvordan får jeg tilbakemelding på kvalitetsarbeidet?

Tilbakemeldinger til ansatte og studenter på innspill og rapporter i kvalitetsarbeidet er en suksessfaktor for å oppnå gode resultater, felles forståelse og oppslutning rundt kvalitetsarbeidet.

Ved USN skal det derfor legges til rette for årlige dialogmøter mellom utdanningsledelse og sentrale roller i kvalitetsarbeidet på alle nivå: institusjon, fakultet og institutt.

Eksempelvis skal programkoordinator ha dialog med emneansvarlige om resultatene fra emneutviklingsnotatet, og bidra til erfaringsutveksling på tvers av emner.

Instituttleder har ansvar for å bidra til å fremme kvalitetskultur ved å legge til rette for dialog om kvalitet på emne- og studieprogramnivå. Dette gjøres blant annet ved å sette kvalitetsutvikling på dagsorden på personalmøter, i ledermøter etc.

Figuren nedenfor viser hvordan rapporterings- og tilbakemeldingslinjene i kvalitetsarbeidet fungerer. Figuren viser også hvordan de ulike rapportene henger sammen.

Rapportering og tilbakemelding i kvalitetsarbeidet

Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med kvalitet i emner.

Emneplanen beskriver innholdet i et emne. Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål om emneplanarbeid.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Frister for kvalitetsarbeid knyttet til emner finner du i årshjulet, og i den enkelte rutine eller arbeidsbeskrivelse som er knyttet til emneplanarbeidet.

Hvordan kan jeg heve undervisningskvaliteten?

Informasjon om utvikling, kompetanseheving og opplæring (ny lenke kommer)

Informasjon om utvikling av undervisning på campus og nett finner du her (krever innlogging).

Informasjon om eDU ressurser for undervisning og læring.

Hvordan kan jeg bidra til å forbedre emne- og studieplaner?

Roller og ansvar i kvalitetssystemet beskriver hvordan alle som er involvert i utdanningsvirksomheten ved USN skal bidra i arbeidet med utdanningskvalitet.

Et studieprogram består av en samling emner. For å oppnå god kvalitet i et studieprogram er det derfor avgjørende å starte kvalitetsarbeidet på emnenivå. 

God kvalitet i emne- og studieplaner kan i stor grad sikres ved å benytte tilgjengelige ressurser for undervisning og læring, maler og veiledere for emne- og studieplaner, og gjennom aktiv bruk av evalueringer av emner og program.