Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda utarbeider innstilling til klagenemnda ved USN med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, og hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden.


Det følger av skikkethetsforskriften § 7 at styret ved den enkelte utdanningsinstitusjon skal oppnevne en skikkethetsnemnd som er sammensatt av ni medlemmer. Medlemmer av nemnda oppnevnes for tre år av gangen, og studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. Nemndas sammensetning ivaretar primært de store profesjonsutdanningene, som erfaringsmessig har saker til behandling.

Leder

 • Kristin Danielsen Wolf (visedekan for barnehagelærerutdanningen ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap)

Medlemmer

 • Faglig leder fra helse- og sosialvitenskap:
  Vegard Snartland, programkoordinator for bachelor barnevern ved fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning:
  Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune
 • Representant for praksisfeltet, barnehagelærerutdanning:
  Morten Antonsen, pedagogisk leder, Idrettsparken barnehage i Kongsberg kommune
 • Faglærer, helse- og sosialfagutdanning:
  Turid Iren Jacobsen, førstelektor på bachelor sjukepleie
 • Faglærer, lærerutdanning:
  Ragnhild Evensen, universitetslektor pedagogikk
 • Studentrepresentant:
  Ida Marie Schjenken – Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Studentrepresentant
  Erik André Ruud – Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
 • Ekstern representant med juridisk embetseksamen:
  Øystein Hagen, advokat/partner i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Sekretariat

Skikkethetsnemnda har et sekretariat som koordinerer og fasiliterer alle møtene for nemnda, i samarbeid med nemndas leder.

Spørsmål kan rettes til Ann Marit Roterud Espe har det koordinerende ansvaret for skikkethetsnemnda.

Institusjonsansvarlige

 • Ragnhild Riis, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering helse- og sosialfag
 • Anne Marie Håseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering for lærer- og barnehagelærerutdanningene

Generelt om skikkethetsvurdering

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 4-10 første ledd at utdanningsinstitusjonen i enkelte utdanninger skal vurdere om den
enkelte student er skikket for yrket. Det følger av skikkethetsforskriften § 1 hvilke utdanninger skikkethetsvurdering skal foregå. Skikkethetsvurdering av studenter inngår i USNs studieprogrammer på bachelor- og masternivå, og inkluderer blant annet alle
typer lærerutdanning, sykepleieutdanning, barnevernspedagog-, radiograf-, optiker-, vernepleier- og jordmorutdanning.

Skikkethetsvurderinger foretas uavhengig av resultatene på teoretiske eksamener og i praksisstudiene, og kommer i tillegg til disse vurderingene.
Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er
ikke skikket for yrket, jf. skikkethetsforskriften § 2.