Målområder for USN Partnerskap

USN Partnerskap er målområde 2 i utviklingsavtalen mellom USN og Kunnskapsdepartementet.


USN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, for å bidra til langsiktig vekst og løse store samfunnsutfordringer. USN skal videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med kunnskapsintensivt næringsliv for å ta fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og FoUI-aktiviteter.

Norsk næringsliv består av et fåtall store og internasjonale konsern og en omfattende underskog av kunnskapsintensive SMB (små og mellomstore bedrifter) som er geografisk spredt. Alle bedrifter opplever nå dramatiske endringer på grunn av globalisering og inntog av muliggjørende teknologier. Endringstakten er svært høy og vil kunne medføre økt avstand mellom akademia og næringslivet. Målet med USN-partnerskap er å bygge en ny intellektuell kunnskapsinfrastruktur for å gi næringslivet og USN konkurransefortrinn. USN ønsker gjennom partnerskap å etablere samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte i bedrifter kan bruke fasiliteter og ekspertise i bedrifter og på universitetet. Partnerskapet skal dra veksler på klyngeprogrammer (VRI, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), infrastrukturprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale forskerskoler. Gjennom USN Partnerskap har universitetet ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og FOUI-eksperter gjennom avtaleperioden.

Vurdering av måloppnåelse

  • Etablering av næringslivsakademi/industriakademi som pilotprosjekt for å styrke et integrert samarbeid. Bedrifter vil bli invitert inn i dette pilotprosjektet som gjennom gjensidig forpliktende samarbeid skal styrke både utdannings- og forskningssamarbeidet.
  • Opprettelsen av industrimastere. Industrimastere skal opprettes innenfor flere fagområder og designes etter erfaringer fra det eksisterende masterprogrammet i Systems Engineering, dvs. utdanningsprogram som kombinerer arbeid og utdanning.
  • Opprettelsen av FoUI-eksperter. FoUI-ekspert-konseptet innebærer at USN ansetter eksperter innenfor forskning, utvikling og innovasjon fra regionalt næringsliv. Stillingene er deltid (20 prosent) og de som tilsettes skal ha god industriell forståelse og være sentrale i industriell innovasjon i bedriften. Virkemidlet skal styrke kunnskaps- og kompetansemeglingen mellom industri og akademi og dermed regional næringslivsutvikling.
  • Grad av deltakelse i virkemiddelprogram: måles ved antall industriforankrede prosjekter
  • Volumet på universitetets oppdragsvirksomhet
  • Grad av bidragsfinansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder
  • Antall nærings ph.d.-er
  • Antall gaveprofessorater
  • Grad av internasjonalisering gjennom samarbeid med internasjonale næringslivsaktører mv.: måles ved en kvalitativ vurdering av om internasjonale næringslivsaktører bringer universitetet i kontakt med forskningsinstitusjoner/universiteter i utlandet