Regional samhandling med privat sektor

USN skal levere kandidatar med oppdatert kunnskap og kompetanse til arbeidslivet. Vi skal vidareutvikle og styrkje samhandlinga med næringslivet for å få fram nye arbeidsretta utdanningsprogram og forsking-, utvikling- og innovasjonsaktivitetar (FoUI).

Følgjande utviklingsområde er igangsette: