Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Studiet gir solid kompetanse for å analysere komplekse og uoversiktlige samfunnsforhold. Målet er å gi innsikt om sammenhenger på tvers av etablerte institusjoner og faggrenser.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor studere master i samfunnsvitenskap?

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap er en masterutdanning for deg som allerede har bachelor i samfunnsvitenskap, historie eller tilsvarende disipliner, og som ønsker å gå videre med denne typen fagområder. Det første studieåret vil fagpersoner som driver aktivt med forskning invitere deg som student til å være med i forskningsteam. Her får du presentert mulige problemstillinger for masteroppgaven din og mulighet til å samarbeide med erfarne forskere som selv forsker på feltet. Det vil også være mulighet for andre masterprosjekter innenfor de fagområdene som skisseres i studieplanen.

Utviklingen i utdanning og arbeidsliv i Norge de siste tiårene har ført til at det i dag kreves utdanning på minst masternivå for å bli ansatt i yrker som bygger på spesialkompetanse i samfunnsvitenskapelige og historiske emner. Studiet er tilpasset denne situasjonen. Det gir en bred oversikt over ulike metoder for utredning og forskning. Et mål for studiet er å utvikle kritisk refleksjon rundt hvordan man forstår og forklarer forhold knyttet til samfunnslivet, både i dag og i fortiden. Et annet mål er å formidle ny kunnskap om spesifikke deler av samfunnslivet.

Et kjennetegn ved moderne samfunn er kompleksitet og uoversiktlighet. Det har sammenheng med en rekke forhold ved samfunnsutviklingen siden 1700-tallet, blant annet økende arbeidsdeling, byråkratisering, globalisering, individualisering, fremvekst av massemedier og et sammensatt mønster av majoritets­kulturer og del-kulturer. Et viktig læringsmål for studiet er å gi forutsetninger for å analysere komplekse sammenhenger, og utvikle kompetanse i å studere prosesser som går på tvers av etablerte institusjoner og faggrenser. Arbeid innen samfunnsfaglige emner foregår i dag for en stor del i tverrfaglige miljøer, og masterstudiets tverrfaglige innretning er et svar på denne situasjonen.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført masterprogram vil du kvalifisere deg for arbeid i en rekke ulike sektorer og yrker i dagens norske samfunn som krever samfunnsvitenskapelig kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning og dokumentasjon, prosjektorganisering, undervisning og forskning. Arbeidsoppgaver av denne typen har tradisjonelt vært å finne innen ulike nivåer av offentlig forvaltning, planlegging og utdanning, men personer med høyere utdanning i historiske og samfunnsvitenskapelige emner er i økende grad også å finne i privat sektor, med oppgaver knyttet til medier og kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning og PR-organisering, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studietiden vil studentene få møte tidligere studenter og andre representanter fra arbeidslivet utenfor høyskolen. Enkelte av forskningsteamene er også basert på samarbeid med aktører i offentlig og privat sektor. Grupper av studenter vil kunne organisere master­oppgaven som prosjekter i samarbeid med lokale bedrifter og offentlige etater. 

Dette lærer du på master i samfunnsvitenskap

I første del av studiet lærer du som student mer om vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelige metoder, planlegging av masteroppgaven, og kan velge mellom ulike fordypningsemner. Valgemnene vi tilbyr tar opp betydningen av globalisering og forutsetninger for innovasjoner, sammenveving av aktører gjennom tillitsforhold og nettverk, sosiale kilder til risiko og betingelser for utvikling av tillit i samfunnslivet, velferdsstatens utfordringer, og forholdet mellom kultur og makt.

Et viktig læringsmål i første del av masterstudiet er at dere utformer et teoretisk og metodisk reflektert utkast til masteroppgaven. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap er en disiplinbasert mastergrad som stiller krav til selvstendighet og refleksjon. Mastergraden legger vekt på akademiske normer og verdier, og kvalifiserer for forskerutdanning.

Skaff deg internasjonal erfaring 

Du kan ta deler av tverrfaglig master i samfunnsvitenskap i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for søknad til doktorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Bachelor i en samfunnsvitenskapelig disiplin inkludert 7,5 stp. samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker), ex.phil. og en bacheloroppgave gir grunnlag for opptak til studiet.
Dersom du har annen type utdanning kreves fordypning på minst 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner, inkludert 7,5 stp. samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker) og ex.phil.
Utdanningen må være organisert på en måte som gir progresjon og spesialisering, for eksempel i form av et fordypningsoppgave eller en bacheloroppgave. Kravet til samfunnsvitenskapelige emner innebærer at emnene må utfylle hverandre.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

For søkere som enten ikke har min. 7.5 stp samfunnsvitenskapelig metode (med innføring i bruk av kvantitative data og statiske analyseteknikker) eller ex.phil. må dette tas første semester på studiet. Studenter kan ikke gis opptak hvis de mangler mer enn ett av disse emnene.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 8138

Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student