Vis studievalg
Master i pedagogikk

Master i pedagogikk

Du blir presentert for ulike perspektiver på pedagogikk som vitenskap. Studiet er profesjonsrettet og gir kunnskap og kompetanse innen barnehageutvikling, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Studieretninger

Du velger mellom fordypningene "utdanningsledelse", "spesialpedagogikk", eller "barnehageutvikling". Studiet kan tas på heltid over fem semester eller på deltid over fire år. Slik kan du kombinere utdanning og jobb. Du kan også studere enkeltemner fra masterprogrammet.

På heltid er det vanligvis 18 samlingsdager per semester. Samlingene legges til ukedager og settes gjerne opp fire til seks dager etter hverandre. Endelige datoer for samlingene vil bli publisert i slutten av semesteret før undervisningen starter.

Hvorfor velge master i pedagogikk?

Det faglige utgangspunkt i studiet er pedagogikk. I et stadig mer omskiftelig samfunn er kunnskap om enkeltmenneskets lærings- og kunnskapsprosesser av avgjørende betydning.

Arbeidet med å skape og analysere læringsmiljøer vil stå sentralt i studiet, og vektlegges ulikt i de tre spesialiseringene.

Hva slags jobb får du?

Avhengig av valgt spesialisering, kan du etter fullført studium få arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder, rektor, avdelingsleder, barnehageleder, spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende
Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom feltarbeid knyttet til din spesialisering vil du ha kontakt med relevante fagpersoner og kulturer i praksisfeltet. I arbeidet med masteroppgaven skal du samle inn data om et tema innenfor din spesialisering i aktuelle fagmiljøer. I tillegg til forskere tilsatt ved høgskolen, vil du også møte interessante gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler:

  • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter.
  • Del 2 har fire fordypningsemner i henholdsvis barnehageutvikling, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse.
  • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan samt en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr tre spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk:

  • Spesialiseringen i barnehageutvikling legger vekt på barnehagelærerens betydning som aktør i utvikling av barnehagen. Fokus rettes mot hvordan barnehagelæreren som profesjonsutøver kan manøvrere i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagelæreren må utvise profesjonsetisk dømmekraft og årvåkenhet for de etiske dilemmaer som måtte oppstå i dette spenningsfeltet. Det legges også vekt på at barn er medvirkende i å utvikle barnehagen, og hvordan dette kan gjennomføres. *Studiet går deltid, men kan tilpasses til et heltidsstudium.
  • Spesialiseringen i spesialpedagogikk legger mest vekt på kunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering i skole og barnehage. Fokus er på arbeid med sosiale og emosjonelle vansker, samt språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker hos barn og unge, og pedagogisk ledelse av disse prosessene.
  • Spesialiseringen i utdanningsledelse legger mest vekt på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjon. Studiet legger vekt på forhold som er med på å lede personalets, barns og unges læring og utvikling. Deler av undervisningen vil forgå på vår campus i Drammen.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i pedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanning

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere kunne søke en relevant stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning.

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende). For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid / Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 5
  • Søkekode: Barnehageutvikling (6158 deltid*), Spesialpedagogikk (6142 heltid, 6143 deltid), Utdanningsledelse: (6140 heltid, 6141 deltid)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student