Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Vil du bli lærer? Hvis du har studert sentrale undervisningsfag ved universitet eller høgskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor PPU?

PPU utdanner samlet sett flest lærere i Norge. Noen planlegger denne veien til læreryrket allerede ved oppstarten av sin utdanning, mens andre av ulike årsaker velger læreryrket som et ledd i omskolering. Felles for alle som er kvalifisert til opptak er at tilegnet kunnskap og eventuell yrkeserfaring kan være av stor betydning for å arbeide med barn og unge på vei mot fremtidens samfunn.

Studiet er for deg som ønsker å dele slik kunnskap og være med på å utruste unge mennesker for god livsmestring.

Hva slags jobb får du?

Med Praktisk-pedagogisk utdanning er du generelt kvalifisert for å arbeide som lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til ut videregående hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres. For de praktiske og estetiske fagene gis det undervisningskompetanse i kulturskolen.

Utdanningen gir deg bred kunnskap om tilrettelegging av læring og elevkunnskap, og muligheter for jobb er gode. De fleste studenter som fullfører PPU-utdanning hos oss velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men det finnes også andre yrkesområder innenfor offentlig og privat sektor som etterspør mennesker med den bakgrunnen studiet gir. Med fullført PPU-utdanning vil du kunne få undervisningskompetanse også for relevante emner du gjennomfører senere.

Dette lærer du på PPU

Gjennom PPU-studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på en lærerutdanning fokusert på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. PPU-studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen i et stadig større perspektiv.

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har i disse sammenhengene.  

Fagdidaktikk gir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering.  Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor. Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring. 

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en stor og viktig del av PPU-utdanningen. USN har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Disse skolene dekker først og fremst fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Praksis skal være variert, veiledet og vurdert og vil fortrinnsvis bli gjennomført på ungdomstrinn og i videregående skole.

Praksisperiodene er basert på progresjon hvor du starter med observasjon for gradvis å overta undervisningen under veiledning fra praksislærer. Gjennom praksisperiodene på totalt 60 dager vil du som student få god øvelse i læreryrkets mange ulike oppgaver. Det legges vekt på øvelse i planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning. Bevisstgjøring rundt skolens plass og rolle i samfunnet inngår som en viktig del av praksisopplæringen.

Videre utdanningsmuligheter

Med praktisk-pedagogisk utdanning kan gå videre til en av våre doktorgradsutdanninger eller en masterutdanning for de som ikke har det.

Undervisningsplan

Se nærmere undervisningsplan per campus under:

Kombinasjonsmuligheter innenfor fagdidaktikk

Opptakskrav

Alle søkere til PPU ved USN må ha minst 60 studiepoeng høyere utdanning som oppfyller fagkravene til et fag vi tilbyr didaktikk i. 

I tillegg må alle søkere ha en av følgende¹:

  • en mastergrad, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (f.eks. idrett/kroppsøving, friluftsliv, musikk, kunst- og håndverk) hvor det inngår en fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Det er krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden (det kreves et rent C-snitt eller minst 30 poeng etter vår omregning). Unntaket fra kravet om master gjelder til og med våren 2025.

¹ Forenklet oversikt. For fullstendig og komplett oversikt over opptakskrav til PPU, se §6 i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 6381 Samfunnsfag, 6387 Religion/etikk, 6380 Markedsføring, 6382 Rettslære, 6379 Økonomifag

Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Søkekode: 6368 Samfunnsfag, 6385 Religion/etikk, 6367 Markedsføring, 6369 Rettslære, 6366 Økonomifag
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student