info
 Linda Myrvang,  etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Master i pedagogikk

Innsikt i menneskers lærings- og kunnskapsprosesser blir stadig viktigere i vårt samfunn. På dette studiet får du kunnskap og kompetanse innen barnehageledelse, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

Velg spesialisering som passer for deg

Du velger spesialisering i barnehageledelse, en av to retninger innen spesialpedagogikk, eller utdanningsledelse. Studiet kan du ta på heltid over to år, eller på deltid over fire år. Slik kan du kombinere utdanningen med jobb. 

Samlingene vil i hovedsak legges til campus Drammen. 

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
 

Hvorfor velge master i pedagogikk?

Kunne du tenke deg å utvikle barnehager til å bli enda bedre pedagogiske virksomheter? Vil du jobbe med barn og unge som møter utfordrende oppvekstkår, og sørge for at de får en bedre tilpasset opplæring?

Har du kanskje et mål om at du en dag leder en kunnskapsorganisasjon, og bidrar til å heve personalets og elevens læring og utvikling?

Da er master i pedagogikk studiet for deg. Her vil du opparbeide deg innsikt som er avgjørende for å forstå og reflektere rundt lærings- og kunnskapsprosesser hos oss mennesker. Studiet tilbyr fire spesialiseringer som alle hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk.

Hva slags jobb får du?

Avhengig av hvilken spesialisering du velger, kan du etter fullført studium jobbe som blant annet pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder og rektor. Utdanningen gjør deg også kvalifisert til å jobbe i leder- og utviklingsstillinger i barnehagesektoren, som spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom feltarbeid knyttet til din spesialisering vil du ha kontakt med relevante fagpersoner og kulturer i praksisfeltet. I arbeidet med masteroppgaven skal du samle inn data om et tema innenfor din spesialisering i aktuelle fagmiljøer. I tillegg til forskere tilsatt ved universitetet, vil du også møte interessante gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler:

  • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter.
  • Del 2 har fire spesialiseringsemner i henholdsvis barnehageledelse, spesialpedagogikk (to retninger) eller utdanningsledelse.
  • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan, og en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr fire spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk:

  • Spesialiseringen i barnehageledelse og barnehageutvikling gir inngående kunnskap i temaer knyttet til barnehageutvikling, pedagogisk ledelse og helhetlig pedagogikk i barnehage. Spesialiseringen er rettet mot deg som ønsker kompetanse på masternivå og arbeider som barnehagelærer, pedagogisk leder, styrer, eier eller har annen pedagogisk bakgrunn og er interessert i barnehagefeltet. Spesialiseringen gir fordypning i utviklings- og endringsprosesser, pedagogisk ledelse av barnegrupper og personale, og barnehagepedagogikk med søkelys på barns lek og inkluderende fellesskap. Gjennom studiet får du erfaringer med å systematisere, vurdere og analysere kunnskap, og ny kunnskap om å utvikle og lede i lys av barnehagens mandat og endringer i samfunnet. 

    Spesialiseringen åpner opp for ulike karriereveier i feltet og gir relevant kompetanse for stillinger på ulike ledernivå i barnehagefeltet. Utdanningen kvalifiserer også for stillinger i andre organisasjoner som krever pedagogisk masterutdanning, deriblant undervisningsstilling i barnehagelærerutdanningen. Studiet kan også kvalifisere deg for andre typer arbeid innenfor barnehagesektoren som arbeid i offentlig forvaltning, medie- og organisasjonsvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid.  

  • Spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot skole og barnehage gir kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering. Spesialiseringen retter fokus på individ- og systemnivå i barnehage og skole. Du vil tilegne deg en videre og dypere innsikt i overordnede perspektiver på spesialpedagogisk arbeid og hvordan dette kan praktiseres i møte med barn og elever. Samspills- og atferdsproblemer i barnehage og skole blir også vektlagt. Spesialiseringen retter seg i hovedsak mot deg som har lærerutdanning for skole eller barnehage.

  • Spesialiseringen i utdanningsledelse fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjoner. Gjennom studiet systematiseres kunnskap og erfaringer for å vurdere, analysere, utvikle og lede i lys av barnehager og skolers mandat og rolle i samfunnet. Forskningsbasert kunnskap knyttes nært til ledererfaring og praksis. Studiet vektlegger forståelse for forholdet mellom utdanningsreformer og daglig praksis i ledelse av personalets, barns og elevers læring og utvikling. Utdanningen retter seg mot barnehagelærere, lærere og ledere i utdanningssektoren og andre som søker kunnskap om eller som ønsker å kvalifisere seg for å lede kunnskapsorganisasjoner. Utdanningens kunnskap knyttes nært til studentenes erfaring og er et viktig grunnlag for videre lederutvikling. I spesialiseringen vektlegges utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver, hvor du tar i bruk egne erfaringer fra barnehage, skole, kommune eller andre relevante arenaer.

  • Spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester. Spesialiseringen legger vekt på å forstå barn og unges oppvekstkår og de utfordringene de har i hverdagen. Du får innsikt i metoder og arbeidsmåter med vekt på mestring, medvirkning, anerkjennende kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge og voksne med spesielle utfordringer, eller som opplever ulike former for barrierer. Spesialiseringen retter seg i hovedsak mot deg som har bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Videre utdanning

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere søke en relevant stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av pedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.