20 mill. til digital kompetanse hos lærere

En lærer undervisning i et klasserom.

HSN vil gi lærerstudentene enda bedre digital kompetanse og forståelse, og har fått 20 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og Norgesuniversitetet til nytt prosjekt.


Høyskolens nye satsing skjer i samarbeid med blant annet kommunene Drammen, Porsgrunn, Larvik og Notodden.  

- Med prosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO) løfter HSN lærerutdanningen inn i det 21. århundre og kobler digitalisering til utdanningskvalitet. LUDO blir et brohode inn til en lærerutdanning som vi enda ikke kjenner, sier Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. 

Han sier lærerutdanningen ved HSN får prosjektmidlene fordi den har markert seg nasjonalt innenfor dette feltet.  

Regionalt samarbeid

- Vi har over år utviklet en svært solid kompetanse på feltet som ble forsterket gjennom fusjonen. Jeg er opptatt av at den nye femårige lærerutdanningen vår skal være veldig ambisiøs og offensiv, og at vi samarbeider tetter enn noen gang med regionen vi utdanner lærere til. Vi vil at lærerstudentene våre har kompetanse til å håndtere sitt samfunnsmandat, og dette prosjektet blir viktig for å oppnå det, sier Hovland.

Dekan ved Fakultet for humaniora,- idretts- og utdanningsvitenskap, Arild Hovland.

Handler om mer enn digitale verktøy

Begrepet som blir brukt er "profesjonsfaglig digital kompetanse» (PfDK).  Noen vil tenke at det handler om å kunne bruke en rekke digitale verktøy. 

Hovland sier det å kunne bruke spesifikk digital teknologi er verdifullt og relevant, men understreker at "profesjonsfaglig digital kompetanse"(PfDK) krever mye mer. 

- Tenk hvordan digital teknologi har endret samspillsmønstre, kommunikasjonsvaner, hvordan vi uttrykker oss, tilgang til informasjon, produksjon av kunnskap osv. Utviklingen har vært formidabel og fått store konsekvenser for hvordan vi lever livene våre og hvordan oppgaver i arbeidsliv utføres. Ingen kan se inn i krystallkulen og vite hvilke digitale ferdigheter morgendagens lærere trenger, men vi vet med sikkerhet at den digitale utviklingen vil fortsette og trolig skaleres opp.

Allerede i gang

I 2017 startet 319 studenter på HSNs nye femårige grunnskolelærerutdanning. Der er allerede PfDK tatt inn i program- og emneplanene. Det er også inkludert som ett av flere temaer studenter skal jobbe med regelmessig og på tvers av fag. Dette prosjektet vil sette et ytterligere trykk på arbeidet.

Betydning nasjonalt

- Med tildelingen følger et stort ansvar. Prosjektet må få ringvirkninger for lærerutdanningsmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Derfor involverer vi nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet, og velger å egenfinansiere forskning om PfDK i prosjektperioden.  

- Vi er svært glade for at Kunnskapsdepartementet og Norgesuniversitetet investerer 20 millioner for at lærerutdannere ved HSN (=faglærere fra campus og praksislærere fra skolene) sammen med lærerstudentene både skal utforske hva PfDK er, og selv utvikle det, sier Arild Hovland.

Alle som underviser og veileder HSNs lærerstudenter skal selv får PfDK. Det er et viktig mål med prosjektet.  Derfor utvikles også et eget kompetanseløft for lærerutdannerne ved HSN. 

Følg LUDO på web

LUDO-prosjektet har sin egen nettside med blant annet nyheter og podcast. Den finner du her.

Fakta om prosjektet 

 • Prosjektet heter LUDO (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser).

 • LUDO betyr opprinnelig spill eller lek. 

 • Prosjektnavnet er valgt fordi arbeidet krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner. 

 • De neste tre år skal faglærere, praksislærere og lærerstudenter gjøre nettopp dette – sammen. 

 • Lærerutdanningsmiljøet har, i samarbeid med praksisfeltet og HSNs Teaching and Learning Center, svært gode forutsetninger for å nå prosjektets mål.

 • Over mange år har lærerutdanningsmiljøet utviklet erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva PfDK kan være. 

 • PfDK handler om å lede læringsprosesser i en digital tid, initiere og samarbeide om endrings- og utviklingsarbeid i skolen og forholde seg til etiske utfordringer relatert til digitalisering av skole og samfunn

 • HSN fikk tidligere i år prosjektmidler til å fremme elevers og læreres digitale kompetanse.
Med LUDO får HSN også ansvar for å fremme lærerutdanneres og lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse.

For mer informasjon kontakt:

 • Dekan Arild Hovland mob: 906 70 231
 • Leder av HSNs Teaching and learning Center , Hjørdis Hjukse mob: 450 07 501
 • Førsteamanuensis Toril Aagaard mob: 470 26 362