Nesten 12 000 søkere tilbys studieplass ved USN

Studiestart ved USNs campus Porsgrunn i 2017. foto.
Størst: Universitetet i Sørøst-Norges første hovedopptak er større enn noen av de foregående opptakene ved tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge. Her fra studiestart ved campus Porsgrunn 2017. Foto: USN

Universitetet i Sørøst-Norge har sendt ut tilbud om studieplass til 7607 søkere gjennom Samordna opptak og til 4071 søkere gjennom lokalt opptak. I tillegg er det sendt ut over 12 000 tilbud om plass på ventelister.


I alt har 11 678 søkere fått tilsendt tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge for studieåret 2018/19 etter årets hovedopptak. 7607 av disse tilbudene er sendt ut til søkere via Samordna opptak (SO), mens 4071 av tilbudene er sendt ut til personer som har søkt gjennom lokalt opptak.

Nasjonalt har det via SO blitt sendt ut 98 277 studieplasstilbud, noe som er ny rekord.

LES OGSÅ: I våres opplevde daværende Høgskolen i Sørøst-Norge sitt største søkertall i førsteprioritetssøkere, med 8651 studiesøkere.

Rekordopptak 

Petter Aasen, rektor ved USN, er fornøyd med det første hovedopptaket i Universitetet i Sørøst-Norges historie. Antallet tilbudte studieplasser er større enn fjorårets opptakstall på 10.504, som ble det tidligere Høgskolen i Sørøst-Norges største opptak noensinne

– Det ligger an til et meget godt opptak for det nye universitetet. Jeg vil gratulere alle som har fått tilbud ved vårt universitet, og ønsker dem hjertelig velkommen til studiestart i august, sier Aasen. 

Rektor Petter Aasen ved USN

Ved USN gis det i år flest studieplasstilbud ved utdanningsområdene økonomi og administrasjon, lærer og helsefag, med henholdsvis 1423, 1190 og 1130 tilbud hver. Innen førstnevnte område er 768 søkere tilbudt plass på bachelor i økonomi og ledelse. Innen helsefag er det blitt sendt ut 727 tilbud om studieplass ved universitetets sykepleierutdanning, mens det er sendt ut 613 tilbud om plass ved barnehagelærerutdanningen og 467 tilbud ved grunnskolelærerprogrammene. Ifølge Kunnskapsdepartementet har det totale studieplasstilbudet nasjonalt innen grunnskolelærerutdanninger i år økt med 14 prosent sammenlignet med i fjor.

Bachelorprogrammet ved USN som i år krevde høyest konkurransepoeng fra søkerne i førsteopptaket var jus, med en poenggrense på 53,2. Av årstudiene var det engelsk som nettstudium som var vanskeligst å komme inn på, der poenggrensen var 55,3. 

LES OGSÅ: Sudiestart på våre campus i år er mandag 13. august, foruten på campus Rauland der studiestart er 20. august.

Profesjonsuniversitetet

Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet ved USN, sier tilbudstallene viser at universitetet lever opp til sin profil som et profesjonsuniversitet.

– Det ser vi ved at vi som vanlig har svært gode tall på helse- og sosialfagutdanningen. Det gjelder også for barnehagelærerutdanningen, økonomi og ledelse samt de maritime utdanningene våre. Vi er også glade for at grunnskolelærerutdanningene og våre tre lektorutdanninger kan vise til såpass sterke tall. I tillegg bidrar de alternative rekrutteringsveiene (Y-vei og TRES journ. anm.) til at vi også oppfyller vårt samfunnsmandat innen ingeniørutdanningene.

Austenå synes det er gledelig at USN også har så gode tall på IT-utdanningene. 

– De siste årene har det vært fokus på disse utdanningene og derfor har vi fått flere nye studieplasser her. I år har vi ventelister på nesten alle disse programmene. USNs innsats på området styrkes også ved at våre dataingeniørutdanninger har gode tilbudstall. 

Halvor Austenå USN opptak 2018

Over 12 000 ventelisteplasser

Samtidig som studieplasstilbudene sendes ut mottar søkerne også tilbud om å stå på venteliste til studier de har prioritert høyere i sin SO-søknad, men som de under hovedopptaket ikke har fått plass ved. I alt er det sendt ut 12 297 tilbud om å stå på venteliste til studieprogram ved USN. På våre nettsider kan du lese mer om opptaksregelene vedrørende ventelister.

– På alle våre campuser, foruten Rauland, har vi lange ventelister. Bare ved campusene i Drammen, Porsgrunn og Vestfold har vi studier som til sammen har søkere på nesten 10 000 ventelisteplasser. Dette skulle tilsi at USN bør tildeles nye studieplasser i fremtiden for å dekke behovet i vår region, sier Austenå.

Ventelisteplassene ved USN fordeler seg på 52 ulike utdanningstilbud, men det er særlig til de store helse- og sosialfagene at flest søkere står på venteliste. Bare sykepleierutdanningen alene har 5249 søkere på venteliste. I tillegg er 873, 652 og 493 søkere satt på venteliste til studieprogrammene for henholdsvis vernepleier, barnevern i et flerkulturelt samfunn og radiografi. Studiet med flest personer på venteliste, som ikke tilhører Fakultet for helse- og sosialfag, er bachelor i jus med 484.

Campus Drammen studiestart

LES OGSÅ: Forvirret over at du søkte deg til et studie ved HSN, men ble tatt opp ved USN? Årsaken er at Høgskolen i Sørøst-Norge ble til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai 2018.

Her kan du søke på ledige studieplasser 

20. juli, klokka 09.00 åpner SO for søking på ledige studieplasser. Allerede i dag (19. juli) er lista over ledige studieplasser lagt ut på deres nettside. Også dem som ikke har søkt om studieplass tidligere kan registrere søknad her.

Opptaket fra 20. juli er løpende, som vil si at jo tidligere du søker (med forbehold om at du dekker opptakskravene), jo større er muligheten for at du mottar tilbud om studieplass. Austenå råder søkere å følge nøye med på sidene for ledige studieplasser på usn.no.

– Sjansene er nok størst for å få plass innenfor grunnskolelærerutdanningene og innenfor noen av våre ingeniørutdanninger, opplyser han.

Les mer om søking på ledige studieplasser på Samordna opptaks egne nettsider.

Ledige studieplasser og svarfrist:

19. juli legges det ut en oversikt over ledige studieplasser på SO. Disse kan du søke på fra 20. juli kl. 09.00. 

Siste frist for å svare på hovedopptaket er 24. juli. Du må svare «ja» for å beholde tilbud eller plass på venteliste. Svarer du ikke, tolkes dette som «nei».

Kontaktpersoner for media:

Vedrørende spørsmål om eller kommentarer til opptaket og relaterte tilbudstall, kontakt Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet. 

Halvor.austena@usn.no. Mob: 481 81 667.

Vedrørende opplysninger om spesifikke tilbudstall, kontakt Stian Kristoffer Sande, kommunikasjonsrådgiver. 

Stian.k.sande@usn.no. Mob: 975 39 221.

Tilbud ved USN via Samordna opptak:

Av de 7607 tilbudene som er sendt ut fra SO, fordeler de seg slik på de ulike utdanningsområdene:

 • Estetiske fag: Tilbud om studieplass sendt ut til 342 søkere. Design i nye medier er studiet som tilbyr flest plasser, med sine 54. 48 søkere har fått plass på digital mediedesign, mens 140 søkere er tilbudt ventelisteplass på samme studium. Poenggrensen til studiet på 54,3 var blant de høyeste ved USN.
 • Helsefag: 1130 søkere er tilbudt studieplass ved et av USNs helsefagstudier. Sykepleierstudiene (både heltid og deltid) har til sammen sendt ut 727 tilbud om studieplasser, fordelt på studiestedene Drammen, Porsgrunn og Vestfold. I alt er det også sendt ut 7573 tilbud om å stå på venteliste til helsefagstudiene.
 • Historie: 373 studieplasstilbud sendt ut. Årsstudium i historie som nettstudie har også 57 personer på venteliste.
 • Idrett: 462 søkere har fått tilbudt plass på et av idrettsstudiene. Bachelor i idrett, ernæring og helse tilbyr 138 søkere plass, mens det samtidig er 149 som står på ventelisten til dette studiet.
 • Informasjonsteknologi: Her tilbys 522 søkere studieplass. I tillegg er det i alt 731 ventelisteplasser til disse studiene. På årsstudium i informasjonsbehandling var opptakskravet 53,7 poeng.
 • Jus: 234 søkere er tilbudt studieplass fordelt på to studier. 109 søkere står på venteliste til bachelor i forretningsjus og økonomi, mens 484 søkere står på ventelisten til bachelor i jus.
 • Lærer: Det er sendt ut 1190 tilbud om studieplass ved ett av USNs lærerutdanningsstudier. 613 av tilbudene gjelder plass ved barnehagelærerutdanningen, mens 211 og 256 tilbuds gjelder henholdsvis grunnskolelærer 1-7 og grunnskolelærer 5-10.
 • Mediefag:bachelor i visuell kommunikasjon gis 96 søkere tilbud om studieplass, mens 125 søkere står på venteliste.
 • Pedagogiske fag: 170 tilbud om studieplass sendt ut fordelt på tre ulike studium. Studiene har også en total ventelisteliste på 333 plasser, hvorav 156 søkere står på venteliste til bachelorstudiet i spesialpedagogikk.
 • Realfag: Det er gitt tilbud til 281 søkere om plass ved et av realfagene. 187 av disse tilbudene gjelder årstudiet i naturfag
 • Samfunnsfag: 426 tilbud sendt ut til søkere på samfunnsfagene. 123 av tilbudene gjelder studieplass på bachelor i statsvitenskap. 171 søkere mottar tilbud om å stå på venteliste til samme studieprogram.
 • Språk: 416 studieplasstilbud er sendt ut. På årstudiet i engelsk som nettstudium var poenggrensen 55,3 for å motta tilbud, mens den var 54,1 på årstudiet i norsk som nettstudium. Her står henholdsvis 325 og 246 søkere også på venteplass.
 • Teknologiske fag: Består av ingeniørutdanninger, maritime utdanninger og lysdesign. Det tilbys 602 studieplasser ved ingeniørutdanningene, da inkludert dem som har søkt TRES og Y-vei (disse to går gjennom lokalt opptak). 257 tilbud gis ved de maritime fagene, mens 40 søkere er tilbudt plass på bachelor i lysdesign
 • Økonomi og administrasjonsstudiene: Her har i alt 1423 søkere fått tilbud om studieplass. Blant annet er 768 av disse tilbudt plass på bachelor i økonomi og ledelse, mens 176 og 171 søkere er tilbudt plass ved henholdsvis bachelor i eiendomsmegling og bachelor i markedsføringsledelse.

Lokalt opptak 

Består i hovedsak av søkere til masterutdanninger, videreutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanninger, kortere studier og det internasjonale opptaket. På masternivå har USN en rekke tilbud i tillegg til dem som annonseres gjennom SO. USN sendte i mai ut mer enn 1200 tilbud om opptak til disse masterstudiene.