Ytringsfrihetspris til VG-journalister

VG-journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Nordman mottok pris. Foto
VG-journalistene Mona Grivi Nordman og Synnøve Åsebø mottok prisen på campus Drammen 28. februar. Foto: Ottar Ness

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern tildeles VG-journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Nordman, for deres arbeid med tvangsprotokoller fra 14 psykiatriske institusjoner i Norge.


De to journalistene har systematisert og digitalisert protokollene, og på den måten bidratt til åpenhet og innsyn i hva som faktisk foregår i et maktsystem som vanligvis er preget av lukkethet overfor offentligheten.
 

Prisen ble delt ut under Skuddårsseminaret 28. februar, som hvert år blir arrangert ved campus Drammen av HSNs Senter for psykisk helse og rus, i samarbeid med Norsk forening for psykisk helsearbeid, Norsk Attføringsforum og Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i Norge.

Prisvinnerne uttaler:

– Vi ønsker å takke de som har nominert oss til prisen, og til stiftelsen som har valg å gi den til oss. For oss er det selvsagt gledelig at VGs journalistikk får gjennomslag og blir lagt merke til. Det viktigste vi journalister kan gjøre er å avdekke informasjon som noen ønsker å holde skjult, og gi en stemme til dem som ellers ikke ville blitt hørt.

– Samtidig må vi takke alle de som har valgt å fortelle sine historier til oss. Det har de gjort samtidig som de har stått i krevende livssituasjoner, enten som pasienter eller pårørende. Det står det stor respekt av.

Om prisvinnerne skriver styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i Norge:

Årets prisvinnere har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. Prisvinnerne har satt søkelys på situasjoner som bidrar til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.

Prisvinnerne har pekt på manglende journalføring og manglende oppfølging fra Kontrollkommisjoner angående bruk av tvangsmidler overfor mennesker med psykiske problemer. Saken har fått stor og velfortjent offentlig oppmerksomhet. Deres solide arbeid har bidratt til at krenkelser og overgrep av enkeltpersoner er blitt offentliggjort og kjent av fagfolk, byråkrater og politiske myndigheter.

Bakgrunn for prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for femtende gang i år.

Kommentarer:

Synnøve Åsebø, mob: 971 03 033 - Mona Grivi Nordman, mob: 957 80 073

Les mer om prisen her

Styret for fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern:

Professor Bengt Karlsson, Inger Beate Larsen, Anders J. W. Andersen, Victoria Ibabao Edwards, Torbjørn Steinhaug                                                     

Tidligere prisvinnere:

 

Les også kronikken:

Arbeidslivets uverdighetsstempel