Digitalt foreldreskap i Norge

47

Det blir et stadig større mangfold av medier og mediebruken varierer i stadig større grad. Ikke bare mellom barn og voksne, men også mellom familier. 

Digitalt foreldreskap handler om hvordan foreldre forholder seg til digitale teknologier i en barneoppdragelseskontekst

Forskningsprosjektet Digitalt foreldreskap i Norge er et samarbeid med forskningsmiljøet Barn, unge og medier ved UiO og er del av det internasjonale forskningsnettverket EU Kids Online.

I rapporten Digitalt foreldreskap i Norge er vi opptatt av hvordan foreldre reflekterer rundt og utøver digitalt foreldreskap i Norge og hvilke konsekvenser dette har for barns digitale hverdag, og for familien. Rapporten baserer seg på et omfattende datamateriale fra EUKids Online sin spørreundersøkelse i representative utvalg av barn og foreldrene samlet inn i 2018 deres samt lengre intervjuer med utvalg familier gjennomført i 2019.

De overordnede temaene for rapporten er;

  • foreldrenes bekymringer knyttet til eget barns nettbruk,
  • foreldrenes egen bruk av og kunnskap om digitale medier,
  • foreldrenes forhold til nyheter og informasjon,
  • foreldres kunnskaper om egne barns risikoerfaringer på nett,
  • foreldres deling av bilder og filmer av barna (sharenting) og
  • digitale oppdragelsesstrategier blant norske foreldre.
Far og sønn ser på mobiltelefon sammen

Forskningsprosjektet digitalt foreldreskap

Prosjektet omfatter familier med barn i barneskolen eller på ungdomskolen.

Les mer