Disputas: Sabrina Krogh Schmidt

Sabrina Krogh Schmidt disputerer for doktorgraden i personorientert helsearbeid. Avhandlingen hennes handler om hvorvidt integrert fysisk aktivitet i undervisningen kan fremme elevenes helse, læring og trivsel.


02 Feb

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Sabrina Krogh SchmidtSabrina Krogh Schmidt skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Sabrina Krogh Schmidt har fulgt doktorgradsprogrammet personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

Doktorgradsstudienfinner at bevegelse intergrert i undervisningen kan fremme ungdomsskoleelevers helse og trivsel hovedsakelig ved å motvirke de psykososiale bølgedaler mange unge opplever. Begrepet bevegelse intergrert i undervisningen dekker fysisk aktive pauser eller fysisk aktiv læring.

Spesielt kvinnelige studenter så ut til å ha nytte av mer fysisk aktivitet i timene ved å rapportere mer stabile nivåer av psykososial helse og trivsel. Mens elever generelt støtter og ønsker bevegelse intergrert i undervisningen velkommen, var det noen som opplevde konkurransefokuset som krevende.

Lærere rapporterer om mange positive aspekter, men opplevder det som utfordrende å implementere og anvende tilnærmingen til fysisk aktiv læring på en regelmessig og meningsfull måte, som støtter implementeringen av mer fysisk aktivitet og akademiske læringsmål.

Skoler har blitt identifisert som en nøkkelarena for å inspirere og bidra til mer helsefremmende fysisk aktivitet. En måte å oppnå dette på er å integrere bevegelse i undervisningen. Denne metoden har for det meste blitt brukt og forsket på i 1.-7. klasse i grunnskolen. Denne doktorgradsoppgaven utforsker innflytelsen bevegelse intergrert i undervisningen har på elevenes helse og trivsel i ungdomsskolen. 

Forskning er gjort gjennom to faser.

  1. Schmidt har utforsket endringer hos elever gjennom et kvasi-eksperimentelt pre/post kontrollgruppedesign. Hun har sammenliknet helse og trivsel før og etter, for elever som gikk på skoler med bevegelse integrert i undervisningen, med elever fra «vanlige» skoler.
  2. Schmidt har brukt en beskrivende fenomenologisk tilnærming, der hun har har undersøkt og beskrevet elevene og lærerne sine opplevelser og erfaringer med bevegelse integrert i undervisningen.

De skoler, elever og lærere som deltok i prosjektet var med på programmet «Liv og røre». Programmet er utviklet og implementert av helseavdelingen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, som et virkemiddel for å bedre helsen i fylket.

Ph.d.-kandidat Sabrina Krogh Schmidt har militær- og universitetsutdanning innen idrett, helse og friluftsliv.