rektor overleverer diplom ved doktorkreeringsseremonien 2024

Ph.d. i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap

Ønsker du en du ta en temabasert og tverrfaglig doktorgradsutdanning? Vi utdanner kandidater som er i kunnskapsfronten nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagområder.

Studieinformasjon

 • Studiested: , Drammen, Notodden, Porsgrunn, Rauland og Vestfold
 • Studiepoeng: 180
 • Varighet: 3 år, heltid
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • ha en mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende, som er relevant for innholdet i programmet. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
  • normalt ha gjennomsnittskarakter B eller bedre.
  • ha utarbeidet en foreløpig prosjektbeskrivelse med relevans for programme
 • Akademisk bakgrunn

  Akademisk bakgrunn

  Opptak forutsetter avlagt mastergrad innen humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap.

 • Slik søker du external
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Alle doktorandene fra kreeringsseremonien 2024
Tine Sophie Prøitz og Hein Lindquist
To mannlige doktorander med diplom
Halvard Vike og Anna-Sabina L. Soggiu på disputasdagen

Om programmet

Doktorgradsprogrammet ved fakultetet for humaniora og idretts- og utdanningsvitenskap er temabasert og tverrfaglig. Doktorgraden har røtter i vitenskapsområder, som samfunnsvitenskap, humaniora og utdanningsvitenskap og henter teoretiske perspektiver, begreper og metoder fra disiplinfag som sosiologi, pedagogikk, språkfag, historie, litteratur, idrett, estetiske fag, statsvitenskap, psykologi, antropologi osv. Metoder og begreper fra fagene brukes for å analysere pedagogiske prosesser og kulturelle fenomener.

Doktorgraden har tre fagområder, språk, litteratur og historie; kulturstudier, kunst og idrett, og utdanningsforskning, læringspraksiser og pedagogikk, som alle giret solid grunnlag for tverrvitenskapelige tilnærmingsmåter for kunnskapsutvikling for fremtiden.

Programmets overordnede målsetting er å utdanne kandidater som er i kunnskapsfronten nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagområder, og som behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder.

Doktorgraden er forankret i USNs strategiske målområder arbeidslivsrelevans, bærekraft og entreprenørskap. Programmet skal bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling i samspill og samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Doktorgradsprogrammet skal også bidra til utvikling av kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling lokalt, nasjonalt og globalt.

Oppbygging

Ph.d.-programmet har en oppbygning som lar stipendiater sette sammen et variert studieløp bestående av to obligatoriske fellesemner, samt ulike metode- og valgemner på tvers av fag og disipliner.

Programmet har to obligatoriske fellesemner; forskningsseminaret og vitenskapsteori og forskningsetikk.

Forskningsseminar for faglig og sosial oppfølging

Det er viktig at ph.d. kandidatene i programmet har god faglig og sosial oppfølging. Programmet inneholder derfor et obligatorisk fellesemne som har til hensikt å følge opp utvikling av kandidatenes forskningsprosjekter fra opptak og fram til midtveisevaluering.

Formålet med seminaret er todelt:det skal legge til rette for tettere oppfølging av kandidatene i første halvdel av forskningsarbeidet og etablere et fagmiljø for kandidatene i programmet som kan supplere relasjonen til veileder og egen forskningsgruppe.

Temaene i seminaret er prosjektutvikling, forskningsoversikter, akademisk skriving, kappen i avhandlingen, internasjonalisering og formidling, samt stipendiatrollen ved USN. Forskningsseminaret er også en arena for å sikre god dialog for faglig og sosial oppfølging av ph.d.- kandidatene i programmet.

Vitenskapsteori og forskningsetikk

Emnet vitenskapsteori og forskningsetikk er tverrfakultært og obligatorisk for stipendiater ved alle USNs ph.d.-program. Emnet skal gi kandidatene en forståelse av de teoretiske forutsetningene som ligger til grunn for kunnskapsinnhenting i vitenskapelig forskning, og gi dem innsikt i de ulike kunnskapsteoretiske posisjonene som preger debatten innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Videre skal kandidatene utvikle en høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon over valg av metode og teori.

Valgfrie emner

Valgfrie metodeemner gir innføringer i aktuelle metoder på kandidatens forskningsfelt, andre valgemner går i dybden på aktuell teori og forskning på kandidatenes forskningsfelt, og eventuelt mer generelle emner i aktuelle teoriske perspektiver.

Studieløp fra høsten 2024 

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Forskningsseminar

Forskningsseminar

Forskningsseminar

Forskningsseminar

Vitenskapsteori og etikk

Vitenskapsteori og etikk

Vitenskapsteori og etikk

Vitenskapsteori og etikk

 

Metodeemner

Metodeemner

Metodeemner

   

Valgemner

Valgemner

Studieplan

Emner

Valgemner vil i hovedsak bli satt opp etter behov og ønsker blant stipendiatene i programmet. Emnene er åpne for ansatte på USN så vel som eksterne deltakere. Stipendiatene i programmet kan også få innpasset valgemner fra andre program ved andre universiteter i Norge og internasjonalt.

Obligatoriske fellesemner

 • Forskningsseminar
 • Etikk og vitenskapsteori

Metodeemner

 • Kvalitative metoder
 • Kvantitativ metode

Mulige valgemner fra høsten 2025

 • Diskursanalyse
 • Interaksjons- og samtaleanalyse og hverdagslige og institusjonelle kontekster
 • Kritiske teorier og narrativer
 • Historieteori og -metode
 • Multimodal kommunikasjon i en digital og global tekstkultur
 • Sårbarhetens estetikk, kulturpolitikk og etikk   
 • Kulturteori
 • Body-based Practices 
 • Sport, kultur og samfunn
 • Kulturarv og kulturpolitikk
 • Teoretiske perspektiver på læring, språk og læringsressurser i formelle og uformelle kontekster
 • Ungdommers digitale læringsliv i skolen og i selvorganiserte arenaer
 • Vurdering og læring
 • Studier av utdanningspolitikk og utdanningspraksis
 • Barnehagepedagogiske konsepter, kontekster og kompleksiteter

Ph.d.-utvalg

 • Leder: Heike Speitz
 • Medlemmer for de ansatte: Pål Augestad, Kjetil Klette Bøhler, Mats Sigvard Johansson, Magnus Hontvedt, Annika Bøstein Myhr og Merethe Roos. 
 • Varamedlemmer for de ansatte: Lars Frers, Suela Kacerja og Sigrun Svenkerud
 • Stipendiater/ph.d.-kandidater: Anders Belling og Rikke Sundberg
 • Varamedlemmer for stipendiater/ph.d.-kandidater: Lis Montes Oca
 • Ekstern representant: Sølvi Mausethagen (OsloMet)

 

Møtedatoer for ph.d.-utvalget 2024/25:

12. - 13. august 2024
24. september 2024
25. oktober 2024
2. desember 2024
9. - 10. januar 2025
11. februar 2025
21. mars 2025
28. april 2025
5. juni 2025

Saker til behandling i ph.d.-utvalget må sendes inn til phdhku@usn.no senest 10 dager før møtedato.