Kultur for mobilitet for studenter og ansatte (KulMoSA)

kulmosa. logo

Dette prosjektet skal gjøre internasjonale perspektiv til en integrert del av alle årstrinn på våre bachelorutdanninger innen vernepleie og barnevern. 

Prosjektet Kultur for mobilitet for studenter og ansatte (KulMoSA) vil gjøre internasjonale perspektiv til en hjørnestein i våre bachelorutdanninger innen barnevern og vernepleie. Vi vil at studenter og ansatte tilknyttet disse studieprogrammene skal oppleve et miljø der internasjonalisering ikke er noe man melder seg på, men snarere heller må melde seg av.

Prosjektet bygger konstruktivt på tidligere erfaringer og skaper synergier med parallelt pågående prosjekt og utviklingsarbeid for å nå tre delmål.

Tre delmål

  1. gjøre internasjonale perspektiver og utveksling til en integrert del av undervisningsopplegget for alle studentene på våre bachelorutdanninger innen vernepleie og barnevern
  2. øke studentenes læringsutbytte gjennom samarbeid om undervisning og utvikling av digitale læringsressurser i et etablert nettverk med 18 europeiske universiteter og læresteder
  3. styrke kulturen for mobilitet og øke antallet studenter (30 prosent i 2025, 50 prosent i 2030) og ansatte (50 prosent i 2025) som deltar i utveksling gjennom å videreutvikle eksisterende samarbeid og inngå bilaterale avtaler om «utvekslingspakker»

Samarbeid

Det er to akademiske partnere med i prosjektet, én intern (institutt for pedagogikk, USN) og én ekstern (institutt for psykososial helse, UiA). Begge partnerne bistår med prosjektmedlemmer inn i prosjektgruppen og ta med seg prosjektets erfaringer inn i eget fagmiljø samt bidrar til å arrangere fagsamlinger om internasjonalisering.

Prosjektet baserer seg også på samarbeid i Erasmus-nettverket SocNet98, som består av 18 universitet i Europa som utdanner profesjonsutøvere innen «sosialt arbeid». USN kan se tilbake på om lag 20 års samarbeid med SocNet98.

Læringsbank

Prosjektet skal utvikle en læringsressursbank som i stor grad er inspirert av USNs LOVU-prosjekt.

kulmosa. logoOm prosjektet

Navn: Kultur for mobilitet for studenter og ansatte (KulMoSA)
Prosjektleder: Steinar Vikholt 
Fagfelt: sosialt arbeid
Mål: kraftig økning i antall studenter og ansatte som får internasjonal erfaring gjennom sin treårige utdanning innen vernepleie og barnevern på USN
Finansiering: 3 millioner kroner fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennom programmet «Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger» 

Prosjektperiode: 2021-25
Akademiske partnere: 

Nettverk: Erasmus pluss-nettverket SocNet98, som består av 18 universitet i Europa som utdanner profesjonsutøvere innen sosialt arbeid.