Vi forsker på dominerende bevegelseskulturer i samfunnet: Idrett, friluftsliv, dans, fitness, kroppsøving osv. Vi ønsker å forstå disse kroppskulturenes tilblivelse, innhold og virkninger. Vi spør hvordan kroppen blir oppdaget, utviklet, pedagogisert, politisert, konstruert, bøyd, tøyd, manipulert, omskapt, opplært, estetisert, teknologisert, kommersialisert, problematisert, disiplinert, verdsatt og tematisert i og gjennom ulike praksiser.

Vi spør hvordan kroppen er involvert i læring, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan vi tenker utvikling av kompetanse og ferdigheter. Og vi spør hva slags samspill det er mellom kroppen og dens fysiske omgivelser (klasserommet, idrettsbanen, landskapet).

Vi er opptatt av kroppen som bærer av kultur, og som skaper av kultur. Og vi er opptatt hvordan mennesket gjennom sin virksomhet kan overskride kroppens grenser, samtidig som kroppen har noen grenser som ikke kan overskrides.

Forskningstema

Gruppens forskningstemaer kan konkretiseres i følgende undertemaer:

 • Lærebøker for kroppen: Kroppen i skolen.
 • Kroppslig læring i ulike bevegelseskulturer.
 • Den talentfulle kroppen, og utvikling av prestasjonskroppen.
 • Kroppens betydning i identitetsarbeidet: Livsstil, klasse og kropp.
 • Den legitime og den illegitime bruken av kroppen.
 • Fysisk aktivitet og symbolske grensedragninger.
 • Kroppens betydning for læring.
 • Kunnskap, makt og kropp.
 • Individets fortolkning av kroppslige prosesser.
 • Kropp, moral og ubehag.
 • Komparasjon av ulike bevegelseskulturer.
 • Kropp, metaforer og kulturelle fortellinger.
 • Kropp, følelser og fornuft.
 • Kropp, interaksjon og kommunikasjon.

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen studerer relasjonen mellom kropp, samfunn og bevegelseskulturer ut fra både tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger. De fleste av gruppens forskere er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving.  Men som de framgår av gruppens forskningstematikker ønsker vi medlemmer også fra helsefag og kulturfag, og fra andre i humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner som historie, sosiologi, sosialantropologi, filosofi, pedagogikk og semiotikk.

Gruppens prosjekter og aktiviteter

 • “Moving bodies and the Nordic Model”. Tekstantologi med bidrag av gruppens interne og eksterne medlemmer. Antologien er en god illustrasjon av gruppens forskningsinteresse og faglige perspektiver. Og artikkelsamlingen viser også at gruppen har et omfattende forskningsnettverk i Norge og de øvrige nordiske landene, noe som også kan benyttes i prosjektsamarbeid og for å styrke mulighetene for eksterne midler.
  Antologien forventes å bli lansert september 2019.
 •  “Negotiating body movements between nature, culture and technology”. Bidrag til søknad om midler til SAMKUL-prosjekt i samarbeid med forskningsgruppen “kultur- og idrettspolitikk”.
 •  "Trenerløftet", og problemstillingen som vi vil forfølge her er todelt. 1) Hvordan påvirker systematisk veiledning og oppfølging av trenere hvordan de tenker og handler. Og 2) hvilke implikasjoner får dette for trener-utøver-relasjonen og utøverens oppfatning av egen prestasjonsutvikling?
  Dette prosjektet er finansiert av Olympiatoppen med kr.500.000.
 • "Effekten av Telemarksmodellen for talentutvikling i fotball". Her er det tre delmål. 1: Dokumentere hvilken effekt Telemarksmodellen har hatt for toppspillerutviklingen i Odds BK. 2: Klargjøre fordeler og ulemper ved Telemarksmodellen for breddeklubbene i fylket. 3: Analysere utfordringer for Telemarksmodellen etter innføringen av Akademiklassifiseringen.
  Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet med kr.250.000

Gruppemedlemmenes prosjekter

 • Ph.d.-prosjekt «Fra instrumentell til eksistensiell kropp». Dansepedagogisk prosjekt om erkjennelse av den levde kropp. Klassiske danseres erfaring med Kinetic Awareness, en release-basert samtidsdansteknikk. Anette Torgersen.
 • Ph.d.-prosjekt «Fotballens steder». Utgangspunktet er kroppen, konteksten er et sørafrikansk township, metoden er sosialantropologisk, og spørsmålene er: Hvordan forholder mennesker seg til en fotballbane? Hva slags mening har et sted i lokalmiljøet? Hvilke elementer av makt legger føringer for relasjonen mellom folk og idrettsplass? Jo Grønlund.
 • Ph.d.-prosjekt «Altered embodiment in search of a new ontology». A case study of blind fencers gives rise to the question: What difference does bodily difference do? Ana Koncul.
 • Ph.d.-prosjekt «Embodiment & Emotion in Friluftsliv» The project explores the underlying emotional mechanisms of experience in outdoor-based physical activity. Evi Petersen
 • «An interdisciplinary approach to the human mind: subjectivity, science and experiences in change». En Routledge Book. Line Joranger.
 • “Images and self-images. The impact of photography on identity construction”. Mikkel B. Tin.
 • How is Sport Possible? An Outline of an Interdisciplinary Approach». Jan Ove Tangen.

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Thomas Alkemeyer (Oldenburg University, Germany)
 • Lisa Blackman (Goldsmiths, University of London)
 • Espen Dahl (Det arktiske universitet, Tromsø)
 • Gunn Engelsrud (Norwegian School of Sports Sciences, Oslo)
 • Merete Lund Fasting (University of Agder)
 • Erling Krogh (Norwegian University of Life Sciences)
 • Maarit Mäkelä (Aalto University, Finland)
 • Jenny Slatman (Tilburg University, The Netherlands)
 • Tone Pernille Østern (Norwegian University of Science and Technology – NTNU)

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater