Work Motivation and Optimal Functioning

Kollegaer i samarbeid

Vi vil skape ny innsikt rundt betydningen av ulike faktorer for motivasjon, prestasjon, arbeidsrelatert helse og generelt optimal jobbfungering hos ansatte.

Vi tenker i denne sammenhengen både på arbeidsmiljøfaktorer og individuelle faktorer.

Arbeidslivet er i stor endring, og det som omtales som anstendig arbeid og ansatthelse er satt på dagordenen i dagens og i fremtidens arbeidsliv.

Virksomheters behov for produktive, endringsvillige og proaktive ansatte må balanseres med et fokus på å ivareta ansattes helse, velvære, og liv utenfor arbeidslivet.

I dagens og fremtidens arbeidsliv stilles det derfor krav til både virksomheter og ansatte i form av å tilrettelegge for arbeidsprosesser som sikrer ansatte så vel som virksomhetene en balanse mellom ulike mål i en stadig mer psykososialt krevende arbeidshverdag.

Hva forsker vi på?

I forskningsgruppen for Work Motivation and Optimal Functioning er vi opptatt av å studere prosesser knyttet til organisasjonspsykologi med fokus på betydningen av arbeidsmiljøet og individuelle faktorer i relasjon til motivasjon, prestasjon, arbeidsrelatert helse og generelt optimal jobbfungering hos ansatte.

Både konstruktive og destruktive prosesser knyttet til disse temaene studeres. Målet er å bidra til kunnskap om hvordan virksomheter og ansatte kan lykkes i å optimalisere produktivitet og arbeidsrelatert helse.

Forskningsgruppen har også som mål å ha en samfunnsmessig innvirkning ved å dele forskningsresultater med de interessentene som kan dra nytte av forskningen. 

Hvordan forsker vi?

Vi studerer de aktuelle fenomenene slik de oppleves gjennom både kvantitative og kvalitative metoder, og utvikler også intervensjoner med mål om å forbedre disse prosessene hos ansatte og virksomheter. 

Pågående forskningsprosjekter

Motivational processes in occupational health (MOTIVATION)

Dette er det stor oppmerksomhet rundt, også blant forskere. I dette prosjektet vil vi prøve å forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre.

Vi vil kombinere forskning på viktige faktorer i arbeidsmiljøet med den kunnskapen vi har om motivasjonsprosesser. Formålet er å få økt innsikt i hva som kreves, dersom vi ønsker friske og produktive ansatte og organisasjoner.

Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidshelse. Årsaken er at denne motivasjonen representerer energien de ansatte har på arbeidsplassen. Motivasjon er i sin tur koblet til samspillet mellom individet og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å øke kunnskapen om ikke bare "hvorfor", men også "hvordan" arbeidsplassen gir konsekvenser for ansattes helse og velvære.

Motivational processes in occupational health (MOTIVATION)

Fjernarbeid for alle: Betydningen av motivasjon og restitusjon for arbeidsrelatert helse og prestasjon ved hjemmekontor (REMOTE)

Som et tiltak for å begrense koronapandemien har ordninger med hjemmekontor drastisk endret en stor del av arbeidslivet. Organisasjoner planlegger nå langvarig bruk av fjernarbeid og hjemmekontor, og både arbeidsgivere og ansatte navigerer i et komplekst landskap.

Det blir viktig å forstå hvordan denne nye måten å organisere arbeidet på påvirker ansatte. Gjennom god forståelse blir det mulig å tilby en type fjernarbeid som er bærekraftig og produktivt for organisasjoner og samfunnet som helhet.

REMOTE tar sikte på å øke forståelsen av muligheter og utfordringer for ansatte i eksterne arbeidsordninger, slik at deres arbeidshelse og fortsatte arbeidsprestasjoner kan sikres over tid.  

Fjernarbeid for alle: Betydningen av motivasjon og restitusjon for arbeidsrelatert helse og prestasjon ved hjemmekontor (REMOTE)

Remote and flexible work arrangements: A cross-national study focused on implications of leaders and employees

Vi er partner i dette eksternt finansierte prosjektet fra NordForsk ledet av Umeå Universitet. Prosjektet går over de neste fire årene (fra 2023) med en budsjettramme på om lag 9 millioner NOK.

 

Leder av forskningsgruppen:

Medlemmer

Stipendiater:

Assosierte medlemmer:

 • Marylène Gagné, Distinguished Professor , Future of Work Institute, Curtin University
 • Etty R. Nilsen,Professor

Arrangementer:

keyboard_backspace Motivasjonskonferansen

Akademiske samarbeidspartnere

 • Future of Work Institute, Curtin University, Australia
 • UQAM, Canada
 • University of Rochester, USA
 • Umeå universitet, Sverige
 • BI, Norge
 • University of Zürich, Sveits
 • University of Groningen, Nederland
 • Norges Idrettshøyskole
 • ISM University of Management and Economics
 • University of Queensland

 

Samarbeidspartnere i privat og offentlig næringsliv

 • Orkla
 • NTE
 • Eramet
 • SpareBank1
 • AmCham
 • Econa
 • Arbeidstilsynet

 

Nettverk

 • Center for Self-Determination Theory
 • European Association of Work and Organizational Psychology
 • Academy of Management