Denne forskningsgruppen tar for seg tradisjonskunst og relaterte områder med fokus på hvordan tradisjonsprosesser både formes av og former bruk av teknologi.

Forskningen omfatter kunstnerisk forskning med fokus på mulighetsbetingelser i forholdet mellom materialer, produksjonsteknologier og handlingsbåren kunnskap, samt mer overgripende teoretiske perspektiver på gjensidigheten mellom teknologi, estetisk praksis og identitetsprosesser.

Hva forsker vi på?

Tradisjonsbegrepet assosieres ofte med bevaring av kulturelementer fra fortiden. Men i like stor grad handler tradisjon om videreføring, endring og bruk i samtiden; om hvordan kunnskap og ferdigheter overføres og preges av overføringen. På tilsvarende måte blir forholdet mellom kulturelle uttrykk og ny teknologi gjerne omtalt i termer av årsak-virkning-sammenhenger og assosiert med noe som bryter med tradisjonen. Dette kan føre til at viktige kontinuiteter i kulturelle praksiser og tankemåter overses. På denne bakgrunnen søker prosjektet ny innsikt i det dynamiske forholdet mellom tradisjon som prosess og teknologisk praksis.

Teknologi/teknologisk praksis er her bredt definert og omfatter tradisjonskunstens teknologiske og materielle forutsetninger (produksjons- og distribusjonsteknologi) så vel som de teknikker/praksiser som medierer mellom idé, uttrykk og representasjon (spille-/syngeteknikk, handverkskunnskap, formidlingsmedium). Til dette hører følgelig også et læringsperspektiv hvor læring forstås både som praksis, pedagogikk og som kunnskapsteoretisk premiss i studiet av teknologiske og estetiske prosesser.

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen har en utpreget tverrfaglig tilnærming og baseres på to hovedsøyler:

  1. Musikkvitenskapelig forskning med vekt på sammenhengen mellom teknologi, lærings- og praksisformer og tradisjonsprosesser.
  2. Tradisjonskunstforskning med vekt på design, materialitet og didaktikk i et teknologisk perspektiv.

Synergier mellom disse hovedsøyler og undertemaer etterstrebes, og forskningen tar i bruk et bredt tilfang av metoder og innfallsvinkler, inkludert kunstnerisk/praksisorientert forskning, etnografi/intervjuer, historiografi, diskursanalyse, rytme-/soundstudier og fremføringsanalyse.

Samarbeidspartnere og nettverk

  • Moholy-Nagy University of Arts and Design, Budapest (gjennom prosjektet Future Traditions)
  • McGill University, Montreal (gjennom prosjektet Cultures on the Move)
  • Oldenburg University (gjennom prosjektet Cultures on the Move)
  • Dundalk Institute of Technology (ERASMUS og forskning)
  • Internasjonalt nettverk innen rytmeforskning
  • NOTAM (gjennom prosjektet Konstruksjon av tonalitet i nordisk folkemusikk)
  • Telemarksforskning (gjennom prosjektet Tradisjonsmusikk, opphavsrett og kulturelt eierskap i en digital tidsalder)

Pågående og planlagt forskning

Pågående ph.d.-prosjekt

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater