Dette er USNs fem strategiske forskningsområder

Illustrasjonsfoto av USNs forskningsområder

Fem strategiske forskningsområder vil prege USNs forskning de neste fire årene.

Det etableres fem tverrfaglige satsingsområder for USNs forskning i perioden 2023 - 2026, og disse er: 

De strategiske forskningsområdene (SFO) ble nylig vedtatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Det har vært en grundig prosess som har vært godt forankret ute i organisasjonen og det har vært gjort et utmerket arbeid av prosjektgruppa i denne prosessen. Jeg har stor tro på at vi gjennom etableringen av disse strategiske forskningsområdene vil løfte den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten vår, og bidra med kunnskap og kompetanse for å møte noen av de store samfunnsutfordringer vi står ovenfor, forteller viserektor for forskning, Heidi Ormstad, som har vært prosjekteier, mens avdelingsdirektør Ane Marte Rasmussen har vært prosjektleder. 

I fase en av prosjektet ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som oppsummerte samfunnsutfordringer i regionen som krever kunnskap, teknologi og kompetanse fremover. Utfordringer knyttet til for svak verdiskapning (økonomisk bærekraft), for stort utenforskap (sosial bærekraft) og for store klimautslipp (miljømessige bærekraft) ble identifisert som sentrale områder.

Unik flercampusstruktur

En av målsettingene var at de strategiske forskningsområdene skulle være basert på missionstenkning, og et sentralt premiss for arbeidet var at satsingsområdene skulle styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer på tvers av fakulteter og institutter, og bidra til en profilering av forskningsvirksomheten ved universitetet.

USN med sin flercampusstruktur en unik mulighet til å bidra til en bærekraftig omstilling i alle deler av Vestfold, Telemark og Buskerud-delen av Viken gjennom strategisk satsing på kompetanse, kunnskap og teknologiutvikling. USNs fagmiljøer har lange tradisjoner i å samarbeide med industrien og virksomheter i privat og offentlig sektor. Dette gir USN tilgang til et unikt regionalt laboratorium samtidig som det gjør høyere utdanning og forskning tilgjengelig for flere i regionen.

– Denne unike posisjonen ønsker vi å bygge videre på og satsingsområdene skal derfor styrke samarbeidet med eksterne aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer og bidra til en bærekraftig omstilling i regionen, forteller Ormstad.

Samspill med samfunns- og arbeidsliv

Forslagene ble presentert for eksterne samarbeidspartnere på et eget dialogmøte, og samarbeidspartnerne gav i stor grad tilslutning til områdene som ble presentert. Mange kjente seg igjen i utfordringsbildet i regionen, og universitetets rolle som samhandlingsaktør for regional samfunnsutvikling ble fremhevet.

Utfordringer knyttet til grønn vekst og mangel på kvalifisert arbeidskraft ble understreket, men også utfordringer knyttet til sosial bærekraft med økt utenforskap og sviktende tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner ble løftet frem som viktig. Industri og næringsliv i regionen mangler kvalifisert arbeidskraft, og det er behov for å tenke utradisjonelt for å få flere til å velge realfag i skolen og ta IKT/teknologifag i høyere utdanning. Disse utfordringene gjenspeiles nå i de fem satsingsområdene. Men samarbeidet stopper ikke der.

– For å lykkes med våre strategiske forskningsområder fordrer det et samspill mellom forskningsmiljøer på USN og samfunns- og arbeidsliv i vår region. Det står helt sentralt også i den fasen vi nå går over i, nemlig design og etableringsfasen, avslutter Ormstad.

Strategiske forskningsområder (SFO)

I 2022 satt USNs rektor ned et prosjekt som skulle gjennomføre en prosess i organisasjonen for å identifisere hvilke strategiske satsingsområder USN skal prioritere i perioden 2023-2026.

Prosjektet har, med utgangspunkt i et bredt kunnskapsgrunnlag, forslag fra fakultetene, samt innspill fra eksterne foreslått at det etableres fem strategiske satsingsområder for forskning i perioden 2023-2026. Disse ble vedtatt av USNS styre 8. mars 2023.

Forskningsområdene er tverrfakultære og de skal stimulere til samarbeid på tvers av fag og sektorgrenser. Satsingsområdene er fordelt på fakultetene som vertsfakulteter.